O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Zákon o spotřebitelském úvěru - kompletní znění

V červenci 2016 byl přijat nový Zákon o spotřebitelském úvěru, konkrétně Zákon 257/2016 Sb. Tento zákon přináší významné úpravy vztahů v oblasti spotřebitelských úvěrů, proto ho zde předkládáme v plném znění tak, jak byl schválen a zveřejněn Portálem veřejné správy.

Pozor, pro aktuální závazné znění všech právních předpisů doporučujeme vždy pracovat s dokumenty ve Sbírce zákonů ČR.

Pro vyhledávání v tomto zákoně použijte kombinaci kláves CTRL + F.

Zákon o spotřebitelském úvěru, 257/2016 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie^2) a upravuje

a) činnost některých osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,

b) práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a

c) působnost správních orgánů v oblasti poskytování a zprostředkovávání spotřebitelského úvěru.

§ 2

Spotřebitelský úvěr

(1) Spotřebitelským úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli.

(2) Spotřebitelským úvěrem na bydlení je spotřebitelský úvěr

a) zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci,

b) účelově určený k

1. nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci,

2. výstavbě nemovité věci nebo součásti nemovité věci,

3. úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu,

4. změně stavby podle stavebního zákona nebo jejímu připojení k veřejným sítím,

5. úhradě nákladů spojených se získáním peněžité zápůjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s účelem uvedeným v bodech 1 až 4, nebo

6. splacení úvěru, peněžité zápůjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným v bodech 1 až 6, nebo

c) poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření.

(3) Vázaným spotřebitelským úvěrem je spotřebitelský úvěr, který je vázaný na koupi zboží nebo poskytnutí služby, s výjimkou spotřebitelského úvěru na bydlení. Platí, že spotřebitelský úvěr je vázaný na koupi zboží nebo poskytnutí služby, pokud je určen výhradně k financování koupě určitého zboží nebo poskytnutí určité služby a

a) prodávající nebo osoba poskytující službu je zároveň poskytovatelem,

b) poskytovatel využije služeb prodávajícího nebo osoby poskytující službu v souvislosti s uzavřením nebo přípravou smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr (dále jen "smlouva o spotřebitelském úvěru"), nebo

c) konkrétní zboží nebo služba jsou výslovně uvedeny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.

(4) Jde-li částečně o spotřebitelský úvěr na bydlení podle odstavce 2 písm. b) a částečně o spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, rozhoduje o tom, zda se na daný spotřebitelský úvěr použije právní úprava spotřebitelského úvěru na bydlení nebo jiného než na bydlení, převažující účel spotřebitelského úvěru. Nelze-li převažující účel určit, použije se na takový spotřebitelský úvěr úprava spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení.

§ 3

Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) poskytováním spotřebitelského úvěru

1. nabízení možnosti sjednat spotřebitelský úvěr vlastním jménem a na vlastní účet,

2. předkládání návrhu na sjednání spotřebitelského úvěru vlastním jménem a na vlastní účet,

3. provádění přípravných prací směřujících vlastním jménem a na vlastní účet ke sjednání spotřebitelského úvěru, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru,

4. sjednávání spotřebitelského úvěru vlastním jménem a na vlastní účet, nebo

5. výkon práv a plnění povinností ze smlouvy o spotřebitelském úvěru osobou, která spotřebitelský úvěr se spotřebitelem sjednala,

b) zprostředkováním spotřebitelského úvěru

1. nabízení možnosti sjednat spotřebitelský úvěr jménem a na účet poskytovatele, nebo jménem a na účet spotřebitele,

2. předkládání návrhů na sjednání spotřebitelského úvěru jménem a na účet poskytovatele, nebo jménem a na účet spotřebitele,

3. provádění přípravných prací směřujících ke sjednání spotřebitelského úvěru jménem a na účet poskytovatele nebo jménem a na účet spotřebitele, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru,

4. sjednávání spotřebitelského úvěru jménem a na účet poskytovatele, nebo jménem a na účet spotřebitele, nebo

5. výkon práv a plnění povinností ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru osobou, která smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru se spotřebitelem uzavřela,

c) posouzením úvěruschopnosti spotřebitele posouzení jeho schopnosti splácet spotřebitelský úvěr,

d) poskytovatelem ten, kdo jako podnikatel poskytuje spotřebitelský úvěr,

e) zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel zprostředkovává spotřebitelský úvěr,

f) zastoupeným v případě

1. vázaného zástupce ten, s nímž má vázaný zástupce uzavřenou smlouvu, na jejímž základě zprostředkovává spotřebitelský úvěr, a kdo je osobou oprávněnou poskytovat spotřebitelský úvěr nebo samostatným zprostředkovatelem, nebo

2. zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru ten, s nímž má zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru uzavřenou smlouvu, na jejímž základě zprostředkovává vázaný spotřebitelský úvěr, a kdo je poskytovatelem vázaného spotřebitelského úvěru,

g) identifikačními údaji

1. u fyzické osoby jméno, popřípadě obchodní firma, adresa bydliště, datum narození a identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), bylo-li jí přiděleno; u fyzické osoby usazené v jiném než členském státě, není-li podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky občanem členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "členský stát") nebo jeho rodinným příslušníkem, též místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu v České republice,

2. u právnické osoby obchodní firma nebo název, její sídlo, identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno; u právnické osoby se sídlem v třetím státě též adresa pobočky obchodního závodu umístěné v České republice,

h) pracovníkem osoba, která je s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru v pracovněprávním vztahu, anebo člen statutárního orgánu nebo správní rady poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, nebo prokurista, pokud se přímo podílejí na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebo jsou za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědní,

i) skupinou odbornosti poskytování nebo zprostředkování

1. spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

2. vázaného spotřebitelského úvěru, nebo

3. spotřebitelského úvěru na bydlení,

j) kapitálem nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru vlastní kapitál snížený o pohledávky z nesplaceného základního kapitálu, o pohledávky z nesplaceného emisního ážia a o pohledávky z nesplacených příplatků do fondů,

k) počátečním kapitálem součet

1. splaceného základního kapitálu,

2. splaceného emisního ážia,

3. povinných rezervních fondů,

4. ostatních fondů vytvořených z rozdělení zisku, které lze použít výhradně k úhradě ztráty uvedené v účetní závěrce, a

5. rozdílu nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a schválené příslušným orgánem právnické osoby, o jehož rozdělení příslušný orgán právnické osoby nerozhodl, a neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za minulá účetní období,

l) zahraničním zprostředkovatelem zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika, který je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení,

m) domovským členským státem členský stát, ve kterém má zprostředkovatel, který je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení, své sídlo nebo skutečné sídlo,

n) hostitelským členským státem členský stát odlišný od domovského členského státu, ve kterém zprostředkovatel spotřebitelského úvěru na bydlení má pobočku, nebo ve kterém dočasně jinak zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení,

o) příslušným orgánem dohledu orgán jiného členského státu, který je oprávněn vykonávat dohled nad zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení a který byl jako příslušný orgán oznámen Evropské komisi.

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) věřitelem poskytovatel nebo osoba, která nabyla pohledávku za spotřebitelem ze smlouvy o spotřebitelském úvěru,

b) roční procentní sazbou nákladů celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako roční procento z celkové výše spotřebitelského úvěru, které se počítá podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

c) celkovou částkou, kterou má spotřebitel zaplatit, součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského úvěru,

d) celkovými náklady spotřebitelského úvěru veškeré náklady včetně úroků, provizí, daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých dalších plateb, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti se spotřebitelským úvěrem a které jsou poskytovateli známy, s výjimkou nákladů na notáře,

e) celkovou výší spotřebitelského úvěru souhrn všech částek, jež jsou dány spotřebiteli k dispozici,

f) zápůjční úrokovou sazbou úroková sazba vyjádřená jako pevná nebo pohyblivá procentní sazba uplatňovaná ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru,

g) pevnou zápůjční úrokovou sazbou jediná zápůjční úroková sazba sjednaná mezi poskytovatelem a spotřebitelem na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru nebo více zápůjčních úrokových sazeb stanovených pro dílčí období výhradně neměnnou konkrétní procentní hodnotou; nejsou-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení stanoveny všechny zápůjční úrokové sazby, považuje se pro účely spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení zápůjční úroková sazba za pevně stanovenou pouze pro dílčí období, pro která jsou zápůjční úrokové sazby stanoveny výhradně neměnnou konkrétní procentní hodnotou sjednanou při uzavření této smlouvy,

h) možností přečerpání výslovné ujednání smluvních stran o zpřístupnění peněžních prostředků, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele,

i) překročením faktické zpřístupnění více peněžních prostředků, než je zůstatek na platebním účtu nebo než je smluvená možnost přečerpání,

j) referenční úrokovou sazbou úroková sazba, která se použije jako základ pro výpočet jakéhokoli úroku, jenž má být uplatněn, a která pochází z veřejně přístupného zdroje a kterou mohou strany smlouvy ověřit, avšak nemohou ji jakkoliv přímo ovlivnit,

k) trvalým nosičem dat jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,

l) spotřebitelským úvěrem v cizí měně spotřebitelský úvěr na bydlení, který je v okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení vyjádřen v jiné měně, než

1. ve které má spotřebitel příjem, z něhož má být spotřebitelský úvěr splácen,

2. ve které spotřebitel drží aktiva, z nichž má být spotřebitelský úvěr splácen, nebo

3. v měně členského státu, v němž má spotřebitel bydliště,

m) překlenovacím úvěrem spotřebitelský úvěr na bydlení, jehož účelem je dočasné finanční řešení situace spotřebitele při přechodu k jinému spotřebitelskému úvěru na bydlení a který

1. nemá pevně stanovenou dobu trvání, nebo

2. má být splacen během 12 měsíců,

n) podmíněným závazkem nebo zárukou spotřebitelský úvěr na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. a), který

1. zajišťuje jiný závazek a

2. umožňuje čerpání jistiny pouze při splnění podmínky stanovené ve smlouvě,

o) spotřebitelským úvěrem na bydlení s podílem na hodnotě nemovitosti spotřebitelský úvěr, u něhož je jistina, která má být splacena, určena na základě smluvně stanoveného procentního podílu z hodnoty nemovitosti v okamžiku splácení jistiny.

§ 4

Výjimky z působnosti

(1) Tento zákon se nepoužije na spotřebitelský úvěr

a) jiný než na bydlení, který byl sjednán s obchodníkem s cennými papíry, bankou, zahraniční bankou nebo zahraniční osobou, která je oprávněna poskytovat investiční služby, jehož účelem je provedení operace s investičním nástrojem^3), s tím, že obchodník s cennými papíry, banka, zahraniční banka nebo zahraniční osoba, která je oprávněna poskytovat investiční služby, jsou do této operace zapojeni,

b) jiný než na bydlení, sjednaný v podobě průběžného poskytování služby nebo dodávání zboží stejného druhu, za které spotřebitel může platit v průběhu jejich poskytování nebo dodávání formou splátek,

c) který byl sjednán s poskytovatelem provozujícím zastavárenský závod, při jehož poskytnutí je poskytovateli přenechána movitá věc a poskytovateli nevzniká právo na vrácení peněz.

(2) Tento zákon se nepoužije na poskytování informací a doporučení v rámci činnosti osoby oprávněné k výkonu advokacie podle zákona upravujícího výkon advokacie nebo notáře podle zákona upravujícího činnost notářů.

(3) Tento zákon se nepoužije na poskytování informací a doporučení v rámci řízení stávajícího dluhu při provozování

a) činnosti insolvenčního správce,

b) činnosti bezplatného dluhového poradenství v rámci dobrovolnické služby podle zákona upravujícího dobrovolnickou službu,

c) veřejně prospěšné činnosti právnickou osobou se statusem veřejné prospěšnosti, nebo

d) sociální služby podle zákona upravujícího sociální služby.

(4) Tento zákon se nepoužije na

a) příležitostné poskytování informací o produktech spotřebitelského úvěru v rámci jiné profesní činnosti, nebo

b) pouhé poskytování obecných informací o produktech spotřebitelského úvěru, nebo obdobných informacích o poskytovatelích nebo zprostředkovatelích za předpokladu, že účelem takové činnosti není napomáhat uzavření nebo plnění ze smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Omezení působnosti

§ 5

(1) Pouze § 1 až 4, § 122 až 124 a § 168 se použijí na spotřebitelský úvěr

a) jiný než na bydlení, sjednaný v podobě nájmu věci nebo leasingu s výjimkou závazků, u nichž je sjednáno právo nebo povinnost koupě předmětu smlouvy nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva po uplynutí určité doby,

b) poskytovaný zaměstnavatelem jeho zaměstnancům jako vedlejší činnost s roční procentní sazbou nákladů nižší, než je roční procentní sazba nákladů spotřebitelských úvěrů obvykle nabízených na trhu, a který není obecně nabízen veřejnosti,

c) s výjimkou spotřebitelského úvěru na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. a), v podobě bezplatného odložení platby stávajícího dluhu,

d) jiný než na bydlení, poskytovaný omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu na základě jiného právního předpisu bezúročně nebo se zápůjční úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé, nebo

e) obsažený ve smíru uzavřeném před soudem nebo jiným příslušným orgánem.

(2) Na spotřebitelský úvěr na bydlení poskytovaný omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu na základě jiného právního předpisu bezúročně nebo se zápůjční úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé, nebo za podmínek, které jsou celkově výhodnější než podmínky na trhu obvyklé, pokud není zápůjční úroková sazba vyšší, než je na trhu obvyklé, se použije pouze § 1 až 4, § 90, 91, § 94 až 100, § 122 až 124 a § 168.

(3) Na spotřebitelský úvěr poskytnutý bez úroku a jakékoli úplaty jiné než úhrady účelně vynaložených nákladů přímo spojených se zajištěním spotřebitelského úvěru se použijí pouze § 1 až 4, § 122 až 124 a § 168.

(4) Na dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích věřitele odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě, se použijí pouze § 1 až 4, § 84, § 88 až 91, § 94, 97, § 99 odst. 3, 4 a 6, § 100 odst. 1 písm. b), odst. 2 až 4, § 101 odst. 2, § 102 odst. 1 a 4, § 104, 105, 108, 109, § 112 až 117 a § 120 až 177.

§ 6

(1) Na spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání splatný do 1 měsíce ode dne poskytnutí se použijí pouze § 1 až 84, § 86 až 89, § 96, § 98 odst. 2, § 99 odst. 3, 4 a 6, § 100, § 101 odst. 1, § 102 odst. 2, 4 a 5, § 104, 105, 107, § 112 až 115 a § 120 až 177.

(2) Na spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení ve formě možnosti přečerpání splatný na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí se použijí pouze § 1 až 84, § 86 až 94, § 96, § 98 odst. 2, § 99 odst. 3, 4 a 6, § 100, § 101 odst. 1, § 102 odst. 2, 4 a 5, § 104, 105, 107, § 112 až 115 a § 119 až 177.

(3) Na spotřebitelský úvěr ve formě překročení se použijí pouze § 1 až 83, § 108, § 112 až 114 a § 121 až 177.

(4) Na spotřebitelský úvěr na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. a) se nepoužije povinnost uvádět roční procentní sazbu nákladů, jestliže

a) odměnou poskytovatele za poskytnutí spotřebitelského úvěru je určitá částka plynoucí z výnosu z budoucího prodeje práva k této nemovité věci a

b) úplné splacení spotřebitelského úvěru je podmíněno určitou právní skutečností.

ČÁST DRUHÁ

OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 7

Oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr

Poskytovat spotřebitelský úvěr jako podnikatel je oprávněna pouze

a) banka, zahraniční banka a zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank,

b) spořitelní a úvěrní družstvo za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních družstev,

c) platební instituce a zahraniční platební instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím platební styk,

d) poskytovatel platebních služeb malého rozsahu za podmínek stanovených zákonem upravujícím platební styk,

e) instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz za podmínek stanovených zákonem upravujícím platební styk,

f) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu za podmínek stanovených zákonem upravujícím platební styk a

g) nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru (§ 9) za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 8

Některé podmínky činnosti osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr

(1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, může být při provozování činností uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 4 zastoupen pracovníkem, samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru.

(2) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, může poskytovat spotřebitelský úvěr pouze tak, že jeho pracovník, vázaný zástupce a jeho pracovník, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a jeho pracovník splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72 nebo § 73, a zajistí, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

(3) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, není-li nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru, musí splňovat požadavky podle § 15 odst. 2 písm. b), c), d), h) a l) a § 15 odst. 3 obdobně.

HLAVA II

NEBANKOVNÍ POSKYTOVATEL SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

§ 9

Základní ustanovení

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je právnická osoba, která je oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, které jí udělila Česká národní banka.

§ 10

Podmínky udělení oprávnění k činnosti

(1) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru žadateli, pokud

a) je akciovou společností, evropskou společností, nebo společností s ručením omezeným,

b) má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,

c) je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele,

d) je odborně způsobilý,

e) má zřízenu dozorčí radu s takovými pravomocemi, jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, je-li společností s ručením omezeným,

f) má počáteční kapitál alespoň ve výši stanovené tímto zákonem,

g) splňuje požadavky na výkon činnosti podle § 15,

h) je jeho plán obchodní činnosti v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů podložený reálnými ekonomickými propočty,

i) návrh pravidel jednání se zájemci o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru splňuje požadavky stanovené tímto zákonem,

j) má průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů; podmínku průhledného a nezávadného původu finančních zdrojů musí splňovat i ovládající osoba žadatele a

k) údaje uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru.

(2) Odstavec 1 písm. b) se nepoužije, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí českého právního řádu, vyplývá povinnost umožnit žadateli poskytovat v České republice spotřebitelský úvěr za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v České republice.

§ 11

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti

(1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro činnost nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru stanovených tímto zákonem. K žádosti se připojí doklady prokazující splnění těchto podmínek.

(2) Rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 Česká národní banka vydá do 4 měsíců ode dne zahájení řízení.

(3) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti podle odstavce 1 v plném rozsahu, zapíše nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle tohoto zákona (dále jen "registr"). Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru do registru. O zápisu nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru do registru Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.

(4) Pokud Česká národní banka žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru nevyhoví, žádost zamítne.

(5) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro činnost nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru stanovených tímto zákonem, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 12

Trvání oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru trvá do konce pátého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru zapsán do registru.

(2) Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru se prodlužuje vždy o dalších 60 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí nebankovnímu poskytovateli spotřebitelského úvěru zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu.

(3) Způsob zaplacení správního poplatku stanoví prováděcí právní předpis.

§ 13

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru zaniká

a) zánikem právnické osoby,

b) oznámením o ukončení činnosti,

c) uplynutím doby trvání oprávnění, nebo

d) odnětím (§ 146).

(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. b) se podává elektronicky.

(3) Náležitosti oznámení, jeho formáty a další technické náležitostí stanoví prováděcí právní předpis.

§ 14

Kapitál

(1) Počáteční kapitál nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru musí činit alespoň 20 000 000 Kč. Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru průběžně udržuje kapitál alespoň ve výši odpovídající 5 % objemu poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů vykázaných ke konci kalendářního roku podle odstavce 2. Kapitál nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru zároveň nesmí klesnout pod minimální výši počátečního kapitálu.

(2) Nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů je povinen ve lhůtě do 31. března každého roku předkládat České národní bance výkaz činnosti zahrnující rozvahu, výkaz zisků a ztrát, objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých za uplynulý kalendářní rok a objem pohledávek po splatnosti delších než 3 měsíce vyplývajících z poskytnutých spotřebitelských úvěrů.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla, formu a způsob předkládání ročního výkazu činnosti podle odstavce 2.

§ 15

Některé požadavky na výkon činnosti

(1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru zavede a udržuje postupy a pravidla, která jsou vhodná z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru a z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Postupy a pravidla musí být přiměřená povaze, rozsahu a složitosti činností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a musí zajišťovat řádné a plynulé poskytování spotřebitelského úvěru.

(2) Postupy a pravidla podle odstavce 1 zahrnují

a) řádné administrativní a účetní postupy,

b) pravidla odměňování svých pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru a jejich pracovníků; tato pravidla nesmí motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona, zejména v oblasti pravidel jednání, přičemž odměňování osob přímo se podílejících na posuzování úvěruschopnosti spotřebitele nesmí být závislé na počtu nebo podílu schválených žádostí o spotřebitelský úvěr a odměňování osob přímo se podílejících na poskytování rady podle § 85 odst. 1 nesmí být na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, zejména nesmí být závislé na splnění prodejního cíle,

c) pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,

d) pravidla a postupy pro přijetí a ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení,

e) pravidla dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

f) průběžnou kontrolu dodržování povinností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru plynoucích z tohoto zákona a jiných právních předpisů,

g) pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů,

h) pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení,

i) pravidla pro vymáhání pohledávek,

j) pravidla vnitřní a vnější komunikace,

k) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací,

l) pravidla kontroly činnosti osob, jejichž prostřednictvím nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru poskytuje spotřebitelský úvěr, zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání stanovených tímto zákonem, která zajišťují řádné plnění podmínek stanovených tímto zákonem těmito osobami a řádný výkon jejich činnosti.

(3) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je povinen průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit přiměřenost a účinnost zavedených postupů a pravidel.

ČÁST TŘETÍ

OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZPROSTŘEDKOVÁVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 16

Oprávnění zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jako podnikatel je oprávněn za podmínek stanovených tímto zákonem pouze

a) samostatný zprostředkovatel (§ 17),

b) vázaný zástupce (§ 27),

c) zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru (§ 37), nebo

d) zahraniční zprostředkovatel.

HLAVA II

SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL A JEHO OPRÁVNĚNÍ

§ 17

Samostatný zprostředkovatel

(1) Samostatným zprostředkovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou.

(2) Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává spotřebitelský úvěr na základě

a) smlouvy uzavřené v písemné formě s jednou nebo více osobami oprávněnými poskytovat spotřebitelský úvěr (§ 7), nebo

b) smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřené se spotřebitelem.

§ 18

Podmínky udělení oprávnění k činnosti

(1) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli, pokud

a) má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,

b) je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele, který je právnickou osobou,

c) je odborně způsobilý,

d) není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru,

e) údaje uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru.

(2) Odstavec 1 písm. a) se nepoužije, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, vyplývá povinnost umožnit žadateli zprostředkovávat v České republice spotřebitelský úvěr za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v České republice.

(3) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli také tehdy, pokud je bankou a v bankovní licenci má povolenu činnost finanční makléřství.

§ 19

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti

(1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro činnost samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem. K žádosti se připojí doklady prokazující splnění těchto podmínek.

(2) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti podle odstavce 1 v plném rozsahu, zapíše samostatného zprostředkovatele do registru. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu samostatného zprostředkovatele do registru. O zápisu samostatného zprostředkovatele do registru Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.

(3) Pokud Česká národní banka žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nevyhoví, žádost zamítne.

(4) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro činnost samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 20

Trvání oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele

(1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl samostatný zprostředkovatel zapsán do registru.

(2) Oprávnění se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí samostatnému zprostředkovateli zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu.

(3) Způsob zaplacení správního poplatku stanoví prováděcí právní předpis.

§ 21

Povinné pojištění samostatného zprostředkovatele

(1) Samostatný zprostředkovatel musí být po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit spotřebiteli škodu způsobenou porušením některé z povinností samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem s limitem pojistného plnění nejméně ve výši stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014.

(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno tak, aby spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila vyšší z limitů 5 000 Kč nebo 1 % sjednaného limitu pojistného plnění.

§ 22

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele zaniká

a) smrtí fyzické osoby,

b) zánikem právnické osoby,

c) oznámením o ukončení činnosti,

d) uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 20 odst. 2, nebo

e) odnětím (§ 146).

(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává elektronicky.

(3) Náležitosti oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 23

Zastoupení samostatného zprostředkovatele

(1) Samostatný zprostředkovatel může být při provozování činností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem nebo vázaným zástupcem.

(2) Samostatný zprostředkovatel je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze tak, že on sám, je-li fyzickou osobou, jeho pracovník, jeho vázaný zástupce a jeho pracovník, trvale splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72, a je povinen zajistit, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

(3) Samostatný zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje pravidla kontroly činnosti svých pracovníků, zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání stanovených tímto zákonem, která zajišťují řádné plnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost samostatného zprostředkovatele a řádné provozování této jeho činnosti. Stejnou povinnost má samostatný zprostředkovatel u svých vázaných zástupců a jejich pracovníků.

(4) Pravidla odměňování pracovníků, vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele a jeho pracovníků nesmí motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona, zejména v oblasti pravidel jednání. Odměňování osob přímo se podílejících na poskytování rady podle § 85 odst. 1 nesmí být na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, zejména nesmí být závislé na splnění prodejního cíle.

§ 24

Střet zájmů

Samostatný zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů.

§ 25

Systém vyřizování stížností

Samostatný zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro informování o postupu vyřizování stížností.

§ 26

Přičitatelnost protiprávního činu samostatného zprostředkovatele

Protiprávní čin, kterého se samostatný zprostředkovatel dopustil vůči třetí osobě při své činnosti, zavazuje samostatného zprostředkovatele, i když jednal jménem poskytovatele; pokud však poskytovatel samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybral nebo na něho nedostatečně dohlížel, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.

HLAVA III

VÁZANÝ ZÁSTUPCE A JEHO OPRÁVNĚNÍ

§ 27

Vázaný zástupce

(1) Vázaným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě zápisu vázaného zástupce do registru.

(2) Vázaný zástupce zprostředkovává spotřebitelský úvěr výhradně pro jednoho zastoupeného na základě smlouvy uzavřené v písemné formě.

§ 28

Ukončení zastoupení

(1) Zastoupený je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 27 odst. 2, zjistí-li, že vázaný zástupce nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce; doručením právního jednání směřujícího k ukončení závazku vázanému zástupci tento závazek zaniká.

(2) Vázaný zástupce je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 27 odst. 2, přestane-li splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce; doručením právního jednání směřujícího k ukončení závazku zastoupenému tento závazek zaniká.

(3) Zastoupený je povinen oznámit bez zbytečného odkladu České národní bance, že závazek ze smlouvy podle § 27 odst. 2 zanikl.

§ 29

Zápis do registru

(1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 30 podaného zastoupeným zapíše do registru vázaného zástupce, pokud

a) ten, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru a

b) údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osob uvedených v oznámení v příslušném základním registru.

(2) Česká národní banka zapíše vázaného zástupce do registru neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení.

(3) O zápisu vázaného zástupce do registru nebo neprovedení zápisu a důvodu takového neprovedení zápisu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje zastoupeného; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.

§ 30

Oznámení vázaného zástupce

(1) Zastoupený může oznámit pouze takového vázaného zástupce, který má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky. To neplatí, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, vyplývá povinnost umožnit tomu, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, zprostředkovávat v České republice spotřebitelský úvěr za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v České republice.

(2) Oznámení vázaného zástupce může zastoupený podat pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, též identifikační údaje toho, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, a údaje o splnění podmínek činnosti vázaného zástupce podle tohoto zákona.

(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 31

Uchovávání dokumentů

Dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce uchovává zastoupený po dobu trvání zápisu v registru a nejméně po dobu 5 let ode dne jeho zrušení.

§ 32

Vznik a trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce

(1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce vzniká zápisem vázaného zástupce do registru.

(2) V případě, že bude osoba oznámená jako vázaný zástupce více zastoupenými, bude Českou národní bankou zapsána do registru pro prvního zastoupeného, který ji oznámil.

(3) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl proveden zápis do registru.

(4) Oprávnění se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí zastoupenému zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu.

(5) Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance elektronicky, kterým osobám se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit.

(6) Způsob zaplacení správního poplatku a podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 33

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce zaniká

a) smrtí fyzické osoby,

b) zánikem právnické osoby,

c) oznámením o ukončení činnosti vázaného zástupce,

d) zánikem závazku podle § 27 odst. 2 mezi vázaným zástupcem a zastoupeným,

e) zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona,

f) uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 32 odst. 4, nebo

g) odnětím (§ 146).

(2) Vázaný zástupce podává oznámení podle odstavce 1 písm. c) prostřednictvím zastoupeného. Neposkytne-li mu zastoupený potřebnou součinnost, může vázaný zástupce podat oznámení samostatně.

(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 34

Zastoupení vázaného zástupce

Vázaný zástupce může být při provozování činností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem.

§ 35

Odpovědnost zastoupeného za správní delikt vázaného zástupce

Za správní delikt spáchaný při výkonu činnosti vázaného zástupce, s výjimkou správních deliktů podle § 150, odpovídá zastoupený, jestliže k naplnění znaků správního deliktu došlo jednáním vázaného zástupce, které se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za správní delikt přičítá zastoupenému.

§ 36

Přičitatelnost protiprávního činu vázaného zástupce

Protiprávní čin, kterého se vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele dopustil vůči třetí osobě při své činnosti, zavazuje samostatného zprostředkovatele, i když vázaný zástupce jednal jménem poskytovatele; pokud však poskytovatel samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybral nebo na něho nedostatečně dohlížel, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.

HLAVA IV

ZPROSTŘEDKOVATEL VÁZANÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU A JEHO OPRÁVNĚNÍ

§ 37

Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru

(1) Zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat vázaný spotřebitelský úvěr určený k financování jím prodávaného zboží nebo jím poskytované služby na základě zápisu zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru.

(2) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru zprostředkovává spotřebitelský úvěr výhradně na základě smlouvy uzavřené v písemné formě se zastoupeným.

§ 38

Ukončení zastoupení

(1) Zastoupený je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 37, zjistí-li, že zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru. Doručením právního jednání směřujícího k ukončení závazku zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru tento závazek zaniká.

(2) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 37, přestane-li splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru; doručením právního jednání směřujícího k ukončení závazku zastoupenému tento závazek zaniká.

(3) Zastoupený je povinen oznámit bez zbytečného odkladu České národní bance, že závazek ze smlouvy podle § 37 zanikl.

§ 39

Zápis do registru

(1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 40 podaného zastoupeným zapíše do registru zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného, pokud

a) ten, kdo hodlá provozovat činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, není podle tohoto zákona osobou oprávněnou poskytovat spotřebitelský úvěr, samostatným zprostředkovatelem nebo vázaným zástupcem a

b) údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osob uvedených v oznámení v příslušném základním registru.

(2) Česká národní banka zapíše zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení.

(3) O zápisu zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru nebo neprovedení zápisu a důvodu takového neprovedení zápisu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje zastoupeného; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.

§ 40

Oznámení

(1) Zastoupený může oznámit pouze takového zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, který má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky. To neplatí, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, vyplývá povinnost umožnit tomu, kdo hodlá provozovat činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, zprostředkovávat v České republice vázaný spotřebitelský úvěr za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v České republice.

(2) Oznámení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru může zastoupený podat pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, též identifikační údaje osoby, která hodlá provozovat činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, a v případě oznámení podle § 39 odst. 1 také údaje o splnění podmínek činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle tohoto zákona.

(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 41

Uchovávání dokumentů

Dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru uchovává zastoupený po dobu trvání zápisu v registru a nejméně po dobu 5 let ode dne jeho zrušení.

§ 42

Vznik a trvání oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

(1) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného vzniká zápisem zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru.

(2) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl proveden zápis zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru.

(3) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí zaplacení správního poplatku danému zastoupenému bez zbytečného odkladu.

(4) Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance elektronicky, kterým osobám se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit.

(5) Způsob zaplacení správního poplatku a podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 43

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného zaniká

a) smrtí fyzické osoby,

b) zánikem právnické osoby,

c) oznámením o ukončení činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru,

d) zánikem závazku mezi zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru a zastoupeným podle § 37,

e) zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona,

f) uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 42 odst. 3, nebo

g) odnětím (§ 146).

(2) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru podává oznámení podle odstavce 1 písm. c) prostřednictvím zastoupeného. Neposkytne-li mu zastoupený potřebnou součinnost, může zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru podat oznámení samostatně.

(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 44

Zastoupení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru může být při provozování činností vedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem.

§ 45

Odpovědnost zastoupeného za správní delikt zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

Za správní delikt spáchaný při výkonu činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, s výjimkou správních deliktů podle § 151, odpovídá zastoupený, jehož vázaný spotřebitelský úvěr je zprostředkováván, jestliže k naplnění znaků správního deliktu došlo jednáním zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, které se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za správní delikt přičítá zastoupenému.

HLAVA V

ČINNOST ZPROSTŘEDKOVATELE NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

Díl 1

Činnost zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice

§ 46

Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu

Zahraniční zprostředkovatel může na území České republiky zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v rozsahu, v jakém je tuto činnost oprávněn provozovat v domovském členském státě, a to

a) prostřednictvím pobočky, nebo

b) jinak než prostřednictvím pobočky.

§ 47

Zahájení činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice

(1) Česká národní banka sdělí zahraničnímu zprostředkovateli podmínky jeho činnosti v České republice a zapíše ho do registru ve lhůtě do 1 měsíce ode dne obdržení identifikačních údajů a potvrzení příslušného orgánu dohledu o jeho zápisu do registru vedeného v jeho domovském členském státě.

(2) Zahraniční zprostředkovatel je oprávněn zahájit svoji činnost na území České republiky po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy byl informován příslušným orgánem dohledu svého domovského členského státu o splnění informační povinnosti vůči České národní bance.

§ 48

Podmínky činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu

(1) Zahraniční zprostředkovatel provozující činnost v České republice prostřednictvím pobočky je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení pouze tak, že jeho pracovníci splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 týkající se spotřebitelských úvěrů na bydlení a důvěryhodnosti podle § 72.

(2) Zahraniční zprostředkovatel provozující činnost v České republice jinak než prostřednictvím pobočky je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení pouze tak, že jeho pracovníci splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 odst. 3 a odst. 4 písm. c) bodů 2, 3, 5, 9 a 11 a důvěryhodnosti podle § 72.

(3) Zahraniční zprostředkovatel může v České republice zprostředkovávat pouze spotřebitelský úvěr nabízený osobami, které jsou na území České republiky tento spotřebitelský úvěr oprávněny poskytovat.

§ 49

Zánik oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu

Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele v České republice zaniká,

a) jestliže byla České národní bance doručena informace o ukončení činnosti tohoto zprostředkovatele v České republice, nebo

b) jestliže takový zprostředkovatel pozbyl oprávnění k činnosti ve svém domovském členském státě.

Díl 2

Činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu

§ 50

Oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu

(1) Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce poskytovatele, kteří jsou oprávněni zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení, zapsaní do registru v České republice, mohou na území jiného členského státu zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v rozsahu, v jakém jsou tuto činnost oprávněni provozovat v České republice, po splnění podmínek stanovených v § 51, a to

a) prostřednictvím pobočky, nebo

b) jinak než prostřednictvím pobočky.

(2) Zprostředkovatel podle odstavce 1 může zahájit svoji činnost na území jiného členského státu uplynutím 1 měsíce ode dne, kdy byl informován Českou národní bankou o splnění informační povinnosti podle § 51 odst. 3.

§ 51

Oznámení záměru provozovat činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu

(1) Zprostředkovatel podle § 50 odst. 1, který hodlá zahájit svoji činnost na území jiného členského státu, oznámí tento úmysl České národní bance; v případě vázaného zástupce poskytovatele tak činí zastoupený.

(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.

(3) Česká národní banka do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela informaci podle odstavce 1, sdělí tuto informaci příslušnému orgánu dohledu hostitelského členského státu včetně identifikačních údajů zprostředkovatele podle § 49 odst. 1. Součástí této informace je v případě vázaného zástupce poskytovatele též údaj o osobě zastoupeného a údaj o tom, že zastoupený nese odpovědnost za činnost svého vázaného zástupce. Česká národní banka současně informuje o tomto sdělení zprostředkovatele podle § 49 odst. 1; v případě vázaného zástupce poskytovatele tak činí prostřednictvím zastoupeného. Zastoupený předá tuto informaci bez zbytečného odkladu svému vázanému zástupci.

§ 52

Oznámení ukončení činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení

Pokud zaniklo oprávnění k činnosti zprostředkovatele podle § 50 odst. 1, jehož územní rozsah činnosti přesahoval hranice České republiky, informuje Česká národní banka o tomto zániku a jeho důvodech do 14 dnů příslušné orgány dohledu ostatních členských států, kde byla činnost zprostředkovatele podle § 50 odst. 1 provozována.

ČÁST ČTVRTÁ

REGISTR

§ 53

Vedení registru

Registr spravuje a provozuje Česká národní banka. Registr je veden v elektronické podobě.

§ 54

Osoby zapisované do registru

Česká národní banka za podmínek stanovených tímto zákonem do registru zapisuje

a) nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru,

b) samostatného zprostředkovatele,

c) vázaného zástupce,

d) zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru a

e) zahraničního zprostředkovatele.

§ 55

Údaje zapisované do registru

(1) Do registru se u nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru zapisují tyto údaje včetně jejich změn:

a) identifikační údaje,

b) předmět činnosti podle tohoto zákona v rozsahu podle skupin odbornosti,

c) osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, pro kterou je samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru činný,

d) datum vzniku oprávnění k činnosti a doba trvání oprávnění,

e) člen statutárního orgánu, ředitel, prokurista nebo jiná osoba, kteří jsou odpovědni za zprostředkování nebo zprostředkování skutečně řídí,

f) u zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení se sídlem na území České republiky

1. územní rozsah jeho činnosti,

2. údaj o tom, zda je jeho činnost provozována v hostitelském členském státě; pokud ano, údaj o tom, zda je provozována prostřednictvím pobočky nebo jinak než prostřednictvím pobočky, a

3. adresa pobočky, je-li jeho činnost provozována v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky,

g) datum zániku oprávnění k činnosti a jeho důvod,

h) přehled o pravomocně uložených pokutách a vykonatelných opatřeních k nápravě uložených Českou národní bankou,

i) datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku a

j) datum vstupu právnické osoby do likvidace.

(2) U zahraničního zprostředkovatele se do registru zapisují následující údaje včetně jejich změn

a) identifikační údaje,

b) údaje o charakteru provozované činnosti a osoby, pro které je činný,

c) údaje o tom, zda je jeho činnost provozována prostřednictvím pobočky nebo jiným způsobem; je-li jeho činnost provozována prostřednictvím pobočky, zapisuje se adresa umístění pobočky v České republice,

d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku,

e) datum vstupu do likvidace a

f) údaje o ukončení činnosti.

(3) Zápis údajů podle odstavce 2 do registru provede Česká národní banka na základě informací předaných jí příslušným orgánem dohledu domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele. Do registru mohou být zapsány i jiné údaje, pokud byly příslušným orgánem dohledu domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele poskytnuty.

§ 56

Veřejnost registru a přístup k němu

Česká národní banka zpřístupňuje údaje uvedené v § 55 odst. 1 a 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě změn zůstávají trvale uveřejněny i předchozí údaje.

§ 57

Presumpce správnosti údajů uvedených v registru

Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do registru, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti, s výjimkou údajů uvedených v § 55 odst. 1 písm. h) a i) a v § 55 odst. 2.

§ 58

Výpis z registru

(1) Na žádost vydá Česká národní banka elektronický výpis z registru prokazující stav evidovaný k okamžiku, který je v tomto výpise uveden.

(2) Výpis z registru obsahuje alespoň

a) označení registru,

b) identifikační údaje registrované osoby,

c) předmět činnosti registrované osoby,

d) uvedení internetové adresy, kde lze ověřit její zápis do registru,

e) u zahraničního zprostředkovatele též údaj o registru, ve kterém je zapsán ve svém domovském členském státě, a

f) datum vystavení výpisu.

§ 59

Změna údajů zapsaných v registru

(1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, zastoupený ohledně údajů týkajících se jeho vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů, které jsou o nich zapsány v registru, a dále změnu údajů o

a) splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost,

b) rozhodnutí o úpadku, nebo

c) vstupu do likvidace.

(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na změny údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje.

(3) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky s výjimkou oznámení změny údajů podle § 55 odst. 1 písm. c), které se podává prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro registraci subjektů. K oznámení se připojí doklady prokazující skutečnosti v něm obsažené.

(4) Změny údajů vedených v registru je Česká národní banka povinna provést do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, pokud změna není důvodem k odnětí oprávnění k činnosti.

(5) Další náležitosti oznámení, včetně příloh obsahujících doklady prokazující skutečnosti v oznámení obsažené, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

ČÁST PÁTÁ

PERSONÁLNÍ PŘEDPOKLADY K PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTI

HLAVA I

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

§ 60

Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

(2) Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

(3) Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona. Odborná zkouška musí být vykonána prokazatelným způsobem. Odborná zkouška může být také jen písemná.

(4) Odbornými znalostmi a dovednostmi pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se pro účely tohoto zákona rozumí pro skupinu odbornosti

a) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení

1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,

2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

3. znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

4. znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, pokud existují,

5. znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

6. znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení,

7. základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele a

8. schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám,

b) poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru

1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,

2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu vázaného spotřebitelského úvěru,

3. znalosti regulace trhu vázaného spotřebitelského úvěru,

4. znalosti etických standardů trhu vázaného spotřebitelského úvěru, pokud existují,

5. znalosti úvěrování a produktů vázaného spotřebitelského úvěru,

6. znalosti doplňkových služeb souvisejících s vázaným spotřebitelským úvěrem,

7. základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele a

8. schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám,

c) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení

1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,

2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru na bydlení,

3. znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru na bydlení,

4. znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru na bydlení, pokud existují,

5. znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru na bydlení,

6. znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem na bydlení,

7. základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,

8. základní znalosti zásad postupu a způsobu oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot poskytnutých jako zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení,

9. znalosti trhu nemovitých věcí,

10. znalosti postupu při koupi nemovité věci,

11. základní znalosti uspořádání a fungování katastru nemovitostí a

12. schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám.

(5) Skupina odbornosti uvedená v odstavci 4 písm. a) zahrnuje také skupinu odbornosti uvedenou v odstavci 4 písm. b).

(6) Rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru a další požadavky na formu odborné zkoušky k jejich ověření stanoví prováděcí právní předpis.

§ 61

Oprávnění pořádat odborné zkoušky

Pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle tohoto zákona může pouze akreditovaná osoba.

§ 62

Akreditovaná osoba

(1) Akreditovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí ten, komu byla Českou národní bankou udělena akreditace.

(2) Česká národní banka zveřejní seznam akreditovaných osob způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 63

Podmínky udělení nebo prodloužení akreditace

(1) Akreditace se uděluje v rozsahu skupin odbornosti.

(2) Česká národní banka udělí nebo prodlouží akreditaci žadateli, pokud

a) je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele,

b) má věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady pro činnost akreditované osoby, zejména splňuje organizačně-technické požadavky na pořádání odborných zkoušek,

c) předloží zkouškový řád podle § 69 odst. 2 a

d) údaje uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru.

(3) Minimální rozsah požadavků na věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady žadatele o udělení akreditace stanoví prováděcí právní předpis.

§ 64

Žádost o udělení akreditace a o změnu udělené akreditace

(1) Žádost o udělení akreditace nebo o změnu udělené akreditace lze podat pouze elektronicky.

(2) Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro udělení akreditace stanovených v § 63 odst. 2. K žádosti se připojí doklady prokazující splnění těchto podmínek.

(3) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byla žádost doručena České národní bance.

(4) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro udělení akreditace stanovených v § 63 odst. 2, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 65

Trvání a prodloužení akreditace

(1) Akreditace se uděluje na dobu 5 let.

(2) Akreditaci je možné opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané elektronicky.

(3) Česká národní banka žádosti o prodloužení akreditace vyhoví, pokud jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byla žádost doručena České národní bance. Nevydá-li Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí, platí, že akreditace byla prodloužena.

(4) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh prokazujících splnění podmínek pro prodloužení akreditace stanovených v § 63 odst. 2, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 66

Změna údajů o akreditované osobě

(1) Akreditovaná osoba je povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance změnu podmínek uvedených v § 63 odst. 2, jakmile se o ní dozví. Oznámení se podává elektronicky.

(2) Náležitosti oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 67

Zánik akreditace

Akreditace zaniká

a) smrtí fyzické osoby,

b) zánikem právnické osoby,

c) uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena, nebyla-li akreditace prodloužena podle § 65 odst. 3, nebo

d) odnětím.

§ 68

Odnětí akreditace

(1) Česká národní banka akreditaci odejme, jestliže o to akreditovaná osoba požádá.

(2) Česká národní banka akreditaci může odejmout, jestliže

a) údaje, na jejichž základě byla akreditace udělena, byly nepravdivé nebo zavádějící,

b) akreditovaná osoba přestala splňovat podmínky pro udělení akreditace,

c) akreditovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně porušila povinnosti stanovené tímto zákonem.

(3) Žádost podle odstavce 1 se podává elektronicky.

(4) Formáty žádosti a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 69

Odborná zkouška

(1) Akreditovaná osoba provádí zkoušky na základě souboru zkouškových otázek, který připraví Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí.

(2) Při provádění odborné zkoušky postupuje akreditovaná osoba podle zkouškového řádu. Řádný průběh odborné zkoušky zajišťuje akreditovaná osoba prostřednictvím komise.

(3) Akreditovaná osoba zveřejní s dostatečným předstihem způsobem umožňujícím dálkový přístup termín konání zkoušky, kolik osob může v daném termínu zkoušku skládat, výši poplatku za vykonání zkoušky a zkouškový řád.

(4) Akreditovaná osoba bez zbytečného odkladu informuje zkoušeného o výsledku odborné zkoušky.

(5) Minimální standard odborné zkoušky, pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek akreditovaným osobám, nakládání s nimi a jejich aktualizaci, způsob jednání a složení komise, požadavky na zkouškový řád a na průběh, formu, rozsah a způsob hodnocení odborné zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.

§ 70

Osvědčení o vykonání odborné zkoušky

Akreditovaná osoba vydá bez zbytečného odkladu osobě, která úspěšně vykonala odbornou zkoušku, osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky, které obsahuje vždy

a) identifikační údaje osoby, která zkoušku vykonala,

b) identifikační údaje akreditované osoby,

c) údaj o rozsahu odborné zkoušky podle skupin odbornosti,

d) datum konání zkoušky,

e) seznam členů komise a

f) podpis osoby oprávněné jednat za akreditovanou osobu.

§ 71

Uchovávání dokumentů o provádění odborných zkoušek

(1) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek, zejména záznamy o průběhu a výsledcích odborných zkoušek a záznamy o vydaných osvědčeních o absolvování odborné zkoušky.

(2) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty podle odstavce 1 nejméně po dobu 10 let ode dne konání odborné zkoušky, jíž se dokumenty týkají; to platí i pro právního nástupce akreditované osoby a pro osobu, jejíž akreditace zanikla.

HLAVA II

DŮVĚRYHODNOST

§ 72

Důvěryhodnost fyzických osob

(1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje fyzická osoba, která je plně svéprávná a dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona.

(2) Důvěryhodnou pro účely tohoto zákona není fyzická osoba,

a) která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně,

b) ohledně jejíhož majetku bylo v posledních 5 letech před rozhodným dnem, nebo kdykoliv poté vydáno rozhodnutí o úpadku,

c) která byla v posledních 5 letech před rozhodným dnem, nebo kdykoliv poté členem statutárního nebo dozorčího orgánu nebo správní rady nebo jiného obdobného orgánu právnické osoby,

1. ohledně jejíhož majetku bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

2. na jejíž majetek byl prohlášen konkurs,

3. byl-li insolvenční návrh na majetek takové právnické osoby zamítnut proto, že majetek této právnické osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo

4. byl-li konkurs na její majetek zrušen proto, že majetek právnické osoby je zcela nepostačující, nebo

d) které bylo v posledních 5 letech před rozhodným dnem odňato oprávnění k činnosti pro porušení podmínek stanovených tímto zákonem.

(3) Odstavec 2 písm. b) nebo c) se nepoužije, jestliže fyzická osoba splňuje podmínky uvedené v odstavci 1, a

a) v odstavci 2 písm. b) nebo c) a zároveň insolvenční soud zrušil konkurs jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo jinak než proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo soud zamítl insolvenční návrh jinak než proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

b) v odstavci 2 písm. c) a zároveň jde o osobu, která byla zvolena do funkce již za úpadku právnické osoby, nebo

c) v odstavci 2 písm. c) a zároveň jde o osobu, která se domůže v řízení podle zákona upravujícího zvláštní řízení soudní určení, že dosavadní funkci vykonávala s péčí řádného hospodáře.

§ 73

Důvěryhodnost právnických osob

(1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje právnická osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona.

(2) Důvěryhodnou pro účely tohoto zákona není právnická osoba,

a) která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně,

b) nesplňuje-li podmínku důvěryhodnosti podle § 72 některý z členů jejího statutárního nebo dozorčího orgánu nebo správní rady nebo jiného obdobného orgánu,

c) které bylo odňato oprávnění k činnosti pro porušení podmínek stanovených tímto zákonem,

d) ohledně jejíhož majetku bylo v posledních 5 letech před rozhodným dnem, nebo kdykoli poté, vydáno rozhodnutí o úpadku.

(3) Odstavec 2 se nepoužije, jestliže právnická osoba splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 a v odstavci 2 písm. d), pokud insolvenční soud zrušil konkurs jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo jinak než proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo soud zamítl insolvenční návrh jinak než proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

(4) Jde-li o právnickou osobu se sídlem na území jiného státu než České republiky, je dokladem o splnění podmínek důvěryhodnosti potvrzení příslušného orgánu dohledu státu sídla právnické osoby.

§ 74

Rozhodný den

Rozhodným dnem se pro účely tohoto zákona rozumí den podání žádosti nebo oznámení podle tohoto zákona a v případě pracovníka nebo člena dozorčího nebo jiného obdobného orgánu den zahájení jeho činnosti nebo vzniku funkce.

ČÁST ŠESTÁ

PRAVIDLA JEDNÁNÍ

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 75

Odborná péče

Poskytovatel a zprostředkovatel je povinen provozovat svou činnost s odbornou péčí.

§ 76

Jednání se spotřebiteli

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel jedná čestně, transparentně a zohledňuje práva a zájmy spotřebitele.

(2) Poskytovatel a zprostředkovatel jedná tak, aby bylo spotřebiteli zřejmé, zda jde o poskytovatele, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru; u vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru musí být z jeho jednání zřejmá osoba zastoupeného.

§ 77

Obecná pravidla komunikace se spotřebiteli

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel při komunikaci se spotřebitelem, včetně propagačního sdělení, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.

(2) Poskytovatel a zprostředkovatel zajistí, aby obsah komunikace byl

a) podán jasným, výstižným a zřetelným způsobem a

b) dostačující a přesný a nezastíral, nezlehčoval nebo nezamlčoval důležité skutečnosti, informace nebo upozornění, zejména nepoužíval formulace, které mohou u spotřebitele vyvolávat klamné očekávání týkající se dostupnosti spotřebitelského úvěru a výše jeho nákladů.

§ 78

Uchovávání dokumentů a záznamů

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru pořizují dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění jejich povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Poskytovatel při plnění povinnosti podle odstavce 1 uchovává zejména

a) smlouvy o spotřebitelském úvěru,

b) dokumenty nebo jiné záznamy týkající se posuzování úvěruschopnosti spotřebitele, včetně údajů o spotřebiteli, které poskytl do databáze podle § 88 odst. 1,

c) dokumenty nebo jiné záznamy týkající se poskytování, změny nebo zániku spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny, včetně záznamu o poskytnuté radě podle § 85 odst. 3, záznamu o indexu použitém podle § 102 odst. 5, popřípadě obchodní podmínky, byly-li součástí smluvního vztahu,

d) záznamy z jiné komunikace mezi poskytovatelem a spotřebitelem dokládající vznik, změnu nebo zánik spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny, a je-li z této komunikace zřejmá totožnost spotřebitele, a

e) dokumenty nebo jiné záznamy uvedené v písmenech c) a d), pokud jeho jménem jednal jeho vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru.

(3) V případě, že tak nečiní poskytovatel podle odstavce 2, uchovává zprostředkovatel při plnění povinnosti podle odstavce 1 zejména

a) smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru,

b) dokumenty a jiné záznamy týkající se zprostředkování spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny, včetně záznamu o poskytnuté radě podle § 85 odst. 3, popřípadě obchodní podmínky, byly-li součástí smluvního vztahu,

c) záznamy z jiné komunikace mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem dokládající vznik, změnu nebo zánik spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny a je-li z této komunikace zřejmá totožnost spotřebitele, a

d) dokumenty a jiné záznamy uvedené v písmenech b) a c), pokud jeho jménem jednal jeho vázaný zástupce.

(4) Poskytovatel a zprostředkovatel uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 1 po dobu nejméně 5 let ode dne, kdy zanikl právní vztah, nebo došlo k jednání, na jehož základě tyto dokumenty nebo záznamy vznikly, nebo 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta. Povinnost uchovávat tyto dokumenty a záznamy podle jiných právních předpisů tím není dotčena.

(5) Povinnost uvedenou v odstavci 1 má i právní nástupce poskytovatele nebo zprostředkovatele a ten, jehož oprávnění k činnosti zaniklo nebo bylo zrušeno.

(6) Záznam komunikace se spotřebitelem se pořizuje písemně nebo jiným průkazným způsobem a obsahuje datum komunikace, dostatečnou identifikaci stran komunikace a obsah komunikace.

§ 79

Zákaz pobídek

Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí v souvislosti se svou činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout platbu, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu (dále jen "pobídka"), která může vést k porušení povinnosti stanovené v této části. Pobídkou se pro účely tohoto zákona rozumí i neobvyklá úplata za poskytovanou službu nebo jakékoli poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální povahy.

§ 80

Zákaz současného pobírání odměny od spotřebitele i poskytovatele

Jedná-li samostatný zprostředkovatel jménem a na účet spotřebitele na základě smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru a pobírá-li od spotřebitele za tuto činnost odměnu, nesmí současně ohledně spotřebitelského úvěru, který je předmětem této smlouvy, jednat jménem a na účet poskytovatele a pobírat od něj odměnu.

§ 81

Použití pojmu nezávislý

Použít pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma nebo překlady do jiného jazyka je při poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvěru oprávněn pouze poskytovatel nebo zprostředkovatel, kteří zvažují produkty spotřebitelského úvěru od většiny poskytovatelů na trhu, a kteří zajistí, aby struktura odměňování jejich pracovníků a zprostředkovatelů a jejich pracovníků nebyla na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, zejména aby nebyla závislá na prodejních cílech.

§ 82

Vstupní platba a odměna

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost.

(2) Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí odměny za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru odvozovat od získání dalších osob pro tuto činnost odměňovanou osobou.

§ 83

Omezení plateb před poskytnutím spotřebitelského úvěru

(1) Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nevzniká poskytovateli nebo zprostředkovateli právo na odměnu nebo jinou platbu s výjimkou práva na náhradu daní, správních poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a účelně vynaložených nákladů na ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru. Povinnost splnit podmínky pro poskytnutí spotřebitelského úvěru ze stavebního spoření podle zákona upravujícího stavební spoření tím není dotčena.

(2) V případě, že poskytovatel nebo zprostředkovatel vyžaduje po spotřebiteli náhradu nákladů na ocenění nemovité věci poskytnuté jako zajištění spotřebitelského úvěru, je povinen vydat výsledek tohoto ocenění a jeho odůvodnění spotřebiteli bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení.

HLAVA II

POSOUZENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI A POSKYTOVÁNÍ RADY

§ 84

Informace poskytované spotřebitelem

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel před poskytnutím rady podle § 85 odst. 1 nebo posouzením úvěruschopnosti spotřebitele podle § 86 zveřejní nebo spotřebiteli sdělí, jaké informace a doklady pro jejich ověření musí spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli poskytnout za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti a poskytnutí rady ohledně výběru pro spotřebitele vhodného produktu spotřebitelského úvěru a dobu pro jejich poskytnutí. Tyto informace musí být přiměřené a nezbytné. Žádá-li poskytovatel o tyto informace prostřednictvím zprostředkovatele, zprostředkovatel vyžádané informace předá poskytovateli.

(2) Spotřebitel poskytne poskytovateli nebo zprostředkovateli na základě požadavků poskytovatele nebo zprostředkovatele podle odstavce 1 úplné a pravdivé informace. Pokud je to k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nezbytné, poskytnuté informace je spotřebitel povinen poskytovateli nebo zprostředkovateli na jeho žádost vysvětlit, popřípadě doplnit. Tyto informace je za účelem posouzení úvěruschopnosti spotřebitele poskytovatel a zprostředkovatel povinen ověřit způsobem přiměřeným dané situaci, je-li to nutné, též použitím nezávisle ověřitelných údajů.

(3) Sdělené nebo zveřejněné informace podle odstavce 1 obsahují upozornění, že pokud spotřebitel nesplní povinnost podle odstavce 2 a poskytovatel proto nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, poskytovatel spotřebitelský úvěr neposkytne.

(4) Závazek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení nemůže být zrušen pouze proto, že informace poskytnuté spotřebitelem podle odstavce 2 před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru byly neúplné. To neplatí, pokud spotřebitel vědomě poskytl neúplné informace nebo vědomě poskytl informace nepravdivé.

§ 85

Pravidla poskytování rady

(1) Poskytuje-li poskytovatel nebo zprostředkovatel radu, činí tak na základě

a) analýzy

1. finanční situace spotřebitele, jeho požadavků, cílů a potřeb, která vychází z aktuálních informací, a

2. rizik, kterým může být spotřebitel vystaven po celou dobu trvání spotřebitelského úvěru, a

b) výběru z dostatečného počtu vhodných produktů spotřebitelského úvěru v případě

1. samostatného zprostředkovatele a jeho vázaného zástupce dostupných na trhu,

2. poskytovatele a jeho vázaného zástupce dostupných alespoň z vlastní nabídky poskytovatele, nebo

3. zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru dostupných alespoň z nabídky všech poskytovatelů, které zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru zastupuje.

(2) Poskytovatel nebo zprostředkovatel je povinen sdělit spotřebiteli, z kterých produktů kterých poskytovatelů výběr podle odstavce 1 vychází.

(3) Spotřebitel obdrží v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat záznam o poskytnuté radě podle odstavce 1, který obsahuje

a) požadavky, cíle a potřeby spotřebitele související s daným spotřebitelským úvěrem,

b) důvody, na kterých poskytovatel nebo zprostředkovatel zakládá svou radu podle odstavce 1 týkající se uzavření vhodné smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo podstatné změny závazku z takové smlouvy,

c) vysvětlení dopadu uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo podstatné změny závazku z takové smlouvy na spotřebitele, včetně souvisejících rizik, a

d) analýzu podle odstavce 1 písm. a).

(4) Právo poskytovatele poskytovat spotřebiteli doporučení podle § 3 odst. 1 písm. a) bodu 3 nebo právo zprostředkovatele poskytovat spotřebiteli doporučení podle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 3 není dotčeno. V případě poskytování doporučení podle věty první poskytovatel nebo zprostředkovatel informuje spotřebitele, že mu neposkytuje radu podle pravidel stanovených tímto zákonem.

§ 86

Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele

(1) Poskytovatel před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo změnou závazku z takové smlouvy spočívající ve významném navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru posoudí úvěruschopnost spotřebitele na základě nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací získaných od spotřebitele, a pokud je to nezbytné, z databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nebo i z jiných zdrojů. Poskytovatel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti spotřebitele vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet.

(2) Poskytovatel při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele posuzuje zejména schopnost spotřebitele splácet sjednané pravidelné splátky spotřebitelského úvěru, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů. Hodnotu majetku přitom zohledňuje tehdy, jestliže ze smlouvy o spotřebitelském úvěru vyplývá, že spotřebitelský úvěr má být částečně nebo úplně splacen výnosem z prodeje majetku spotřebitele, nikoli pravidelnými splátkami, nebo jestliže z finanční situace spotřebitele vyplývá, že bude schopen splácet spotřebitelský úvěr bez ohledu na své příjmy.

§ 87

Důsledky porušení povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele

(1) Poskytne-li poskytovatel spotřebiteli spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 odst. 1 větou druhou, je smlouva neplatná. Spotřebitel může uplatnit námitku neplatnosti v tříleté promlčecí lhůtě běžící ode dne uzavření smlouvy. Spotřebitel je povinen vrátit poskytnutou jistinu spotřebitelského úvěru v době přiměřené jeho možnostem.

(2) Je-li spor o to, jaká je doba odpovídající možnostem spotřebitele podle odstavce 1, určí tuto dobu na návrh některé ze smluvních stran soud podle možností spotřebitele a v zájmu spravedlivého uspořádání práv a povinností smluvních stran s přihlédnutím k příjmu spotřebitele a jeho celkovým sociálním a majetkovým poměrům.

(3) Změní-li se možnosti spotřebitele, může soud na návrh některé ze smluvních stran sjednanou dobu nebo dobu určenou rozhodnutím změnit.

§ 88

Získávání informací z databází

(1) Osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr se mohou vzájemně informovat o údajích o dluzích, které vypovídají o úvěruschopnosti spotřebitele, prostřednictvím databáze spravované právnickou osobou, která

a) zpracovává údaje o spotřebitelích za účelem posuzování jejich úvěruschopnosti,

b) poskytuje přístup k těmto údajům osobám oprávněným poskytovat spotřebitelský úvěr,

c) umožňuje osobám oprávněným poskytovat spotřebitelský úvěr se sídlem nebo skutečným sídlem v jiném členském státě Evropské unie přístup k těmto údajům za stejných podmínek jako osobám se sídlem nebo skutečným sídlem v České republice,

d) nepodmiňuje přístup osob oprávněných poskytovat spotřebitelský úvěr k těmto údajům oprávněním takové osoby k činnosti banky, zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva,

e) zachovává ohledně získaných údajů mlčenlivost a chrání je před zneužitím a

f) uveřejní podmínky přístupu osob oprávněných poskytovat spotřebitelský úvěr k těmto údajům způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Poskytovatel je povinen k údajům získaným o spotřebiteli z databáze podle odstavce 1 přistupovat tak, jako by šlo o údaje, které získal od spotřebitele sám. Poskytovatel může údaje o spotřebiteli získané prostřednictvím databáze podle odstavce 1 využít výhradně pro vyhodnocení předpokladů řádného splácení jeho dluhů, zejména ke splnění povinností podle § 85 a 86.

(3) Poskytovatel informuje spotřebitele v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů o svém záměru vyhledávat o spotřebiteli údaje v databázi podle odstavce 1.

§ 89

Informace v případě odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr

Odmítne-li poskytovatel poskytnout spotřebiteli spotřebitelský úvěr v důsledku posouzení jeho úvěruschopnosti, poskytovatel informuje spotřebitele bez zbytečného odkladu o tomto odmítnutí, a pokud je důvodem neposkytnutí výsledek automatizovaného zpracování údajů, nebo vyhledávání v databázi podle § 88 odst. 1, poskytovatel spotřebitele vyrozumí o tomto výsledku a o použité databázi.

HLAVA III

INFORMAČNÍ POVINNOSTI VŮČI SPOTŘEBITELI

Díl 1

Obecná ustanovení

§ 90

Obecná ustanovení o poskytování informací spotřebiteli

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel poskytují informace požadované tímto zákonem spotřebiteli bezplatně.

(2) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, informace poskytované spotřebiteli podle tohoto zákona se poskytují v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

§ 91

Povinné informace uváděné v reklamě

(1) Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv číselný údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat

a) v případě spotřebitelského úvěru na bydlení jméno poskytovatele nebo tam, kde je to relevantní, zprostředkovatele,

b) v případě požadavku na zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení informaci o tomto požadavku,

c) roční procentní sazbu nákladů, která musí být uvedena alespoň stejně zřetelně jako jakákoli informace o zápůjční úrokové sazbě,

d) zápůjční úrokovou sazbu s rozlišením, zda jde o pevnou nebo pohyblivou zápůjční úrokovou sazbu nebo kombinaci obou, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů spotřebitelského úvěru,

e) celkovou výši spotřebitelského úvěru,

f) výši jednotlivých splátek, v případě spotřebitelského úvěru na bydlení i jejich počet,

g) celkovou částku splatnou spotřebitelem,

h) dobu trvání spotřebitelského úvěru,

i) v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu jejich cenu a výši případné zálohy,

j) informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem, a

k) v případě, že je nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, upozornění, že změna směnného kurzu může ovlivnit výši splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem.

(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) až j) se uvádějí formou reprezentativního příkladu.

(3) V případě spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení ve formě možnosti přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí spotřebitelského úvěru musí reklama obsahovat pouze informace uvedené v odstavci 1 písm. a), b), d), e) a k).

§ 92

Informace trvale přístupné spotřebiteli

(1) Poskytovatel trvale zpřístupní v listinné podobě, na jiném trvalém nosiči dat, nebo na svých internetových stránkách

a) své kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty,

b) údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit jeho oprávnění k činnosti,

c) údaje o interním mechanismu vyřizování stížností,

d) údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra,

e) údaje o orgánu dohledu,

f) obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti,

g) informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1,

h) účel použití spotřebitelského úvěru, včetně případné informace o tom, že účel čerpání spotřebitelského úvěru není omezen,

i) formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru, pokud je vyžadováno,

j) příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru,

k) typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele,

l) je-li nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, uvedení této měny včetně vysvětlení důsledků, které pro spotřebitele vyplývají z uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně,

m) reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů,

n) případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit,

o) možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek,

p) je-li to relevantní, jasné a výstižné upozornění, že splácení spotřebitelského úvěru podle uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru nezaručuje splacení celkové výše spotřebitelského úvěru,

q) podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru,

r) případný požadavek na ocenění nemovité věci, nákladů vyplývajících z tohoto ocenění pro spotřebitele a informace o tom, zda je ocenění povinen provést spotřebitel,

s) informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek, včetně informace, zda je spotřebitel při uzavírání takové smlouvy omezen na nabídku daného poskytovatele nebo zprostředkovatele, a

t) upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru.

(2) Informace podle odstavce 1 se týkají produktů spotřebitelského úvěru v aktuální nabídce poskytovatele.

§ 93

Informace týkající se zprostředkovatele

(1) Zprostředkovatel s dostatečným předstihem před zprostředkováním spotřebitelského úvěru poskytne spotřebiteli informace o

a) tom, zda je samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru,

b) kontaktních údajích zprostředkovatele a zastoupeného, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty; uvede přitom, zda zastupuje poskytovatele nebo zprostředkovatele,

c) registru, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti zprostředkovatele, registrační číslo a postup ověření registrace zprostředkovatele v registru,

d) poskytování rady podle § 85 odst. 1 a informace o tom, z nabídky kterých poskytovatelů tato rada vychází,

e) zákazu svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou,

f) výši odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zprostředkovateli zaplatit za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení; není-li tato výše dosud známa, informuje zprostředkovatel spotřebitele o tom, že bude skutečná částka později uvedena v předsmluvních informacích poskytnutých podle § 94,

g) výši odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli, není-li to možné, způsob jejího výpočtu; zprostředkovatel sdělí spotřebiteli, že nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele nebo třetí osoby,

h) oprávnění spotřebitele vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry zprostředkovatel zprostředkovává,

i) interním mechanismu vyřizování stížností,

j) možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra a

k) orgánu dohledu.

(2) Výši odměny podle odstavce 1 písm. g) je zprostředkovatel pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr povinen sdělit také poskytovateli.

(3) Při prvním navázání kontaktu se spotřebitelem sdělí zprostředkovatel spotřebiteli alespoň informaci podle odstavce 1 písm. a), a je-li vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru, též informaci o tom, kterého zastoupeného zastupuje.

Díl 2

Předsmluvní informace

§ 94

Poskytnutí a vysvětlení předsmluvních informací

(1) Informace podle § 95 až 98 poskytuje spotřebiteli poskytovatel.

(2) Poskytovatel poskytnuté informace spotřebiteli náležitě vysvětlí, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Náležité vysvětlení zahrnuje především vysvětlení předsmluvních informací poskytnutých podle odstavce 1, včetně důsledků prodlení s plněním povinností spotřebitele z uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru, a základních informací o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na spotřebitele, v případě doplňkových služeb s nimi svázaných též vysvětlení následků pro spotřebitele spojených se samostatným ukončením jejich čerpání.

(3) Je-li spotřebitelský úvěr zprostředkováván zprostředkovatelem, je zprostředkovatel povinen poskytnout spotřebiteli informace a náležité vysvětlení stejně, jako je k tomu povinen poskytovatel. Tím nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele.

(4) Splní-li povinnost poskytnout informace a náležité vysvětlení zprostředkovatel, platí, že tuto povinnost splnil i poskytovatel. Splní-li povinnost poskytnout informace a náležité vysvětlení poskytovatel, platí, že tuto povinnost splnil i zprostředkovatel.

(5) Povinnost poskytnout informace a vysvětlení podle odstavce 3 se nevztahuje na zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru. Tím není dotčena povinnost poskytovatele tyto informace a toto vysvětlení poskytnout.

§ 95

Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru

(1) Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení, musí být spotřebiteli poskytnuty informace o

a) druhu spotřebitelského úvěru,

b) kontaktních údajích poskytovatele, popřípadě zprostředkovatele, zejména poštovní adrese pro doručování, telefonním čísle, popřípadě adrese pro doručování elektronické pošty,

c) celkové výši spotřebitelského úvěru a podmínkách jeho čerpání,

d) době trvání spotřebitelského úvěru,

e) zboží nebo službě a o jejich ceně, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za zboží nebo službu a smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru,

f) zápůjční úrokové sazbě, podmínkách upravujících použití této sazby a popřípadě o jakémkoliv indexu nebo referenční úrokové sazbě použitelné pro počáteční úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a postupu pro změnu zápůjční úrokové sazby; uplatňují-li se za různých okolností různé úrokové sazby, uvádějí se výše uvedené informace o všech zápůjčních úrokových sazbách,

g) celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, a roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr, která musí být dále vysvětlena prostřednictvím reprezentativního příkladu s uvedením veškerých předpokladů použitých pro její výpočet, u které je poskytovatel povinen zohlednit požadavky na spotřebitelský úvěr, které mu spotřebitel sdělil; stanoví-li smlouva o spotřebitelském úvěru různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo zápůjčními úrokovými sazbami a použije-li poskytovatel předpoklad uvedený v části 2 bodě 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, uvede, že jiné mechanismy čerpání uplatňované na tento typ spotřebitelského úvěru mohou vést k vyšším ročním procentním sazbám nákladů na spotřebitelský úvěr,

h) výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést, popřípadě o způsobu přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými zápůjčními úrokovými sazbami pro účely splácení,

i) platbách za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání, ledaže je otevření účtu nepovinné, dále o platbách za používání platebních prostředků pro platební transakce i čerpání a o veškerých ostatních platbách vyplývajících ze smlouvy o spotřebitelském úvěru a o podmínkách, za nichž lze tyto platby změnit,

j) případné povinnosti spotřebitele hradit notáři náklady spojené s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru,

k) případné povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se smlouvou o spotřebitelském úvěru, je-li uzavření smlouvy o doplňkové službě povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek,

l) stanovené úrokové sazbě použitelné v případě opožděných plateb nebo smluvní pokutě v případě prodlení spotřebitele a o veškerých dalších důsledcích vyplývajících z prodlení spotřebitele,

m) případném požadovaném zajištění,

n) právu na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru,

o) právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu poskytovatele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení,

p) právu spotřebitele na okamžité a bezplatné vyrozumění o výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, je-li žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta na základě vyhledávání v databázi a o údajích o použité databázi,

q) právu spotřebitele na bezplatné obdržení návrhu textu smlouvy o spotřebitelském úvěru,

r) době, po kterou je poskytovatel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo návrhem na uzavření této smlouvy, a

s) skutečnosti, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru.

(2) Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení musí být spotřebiteli poskytnuty informace uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

§ 96

Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání

V případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí musí být spotřebiteli poskytnuty informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. a) až d), f), l), p) a r) a dále informace o

a) podmínkách a postupu směřujícím k ukončení spotřebitelského úvěru,

b) povinnosti spotřebitele zaplatit spotřebitelský úvěr na žádost poskytovatele v plné výši, je-li taková povinnost vyžadována, a

c) dalších nákladech spjatých se spotřebitelským úvěrem od okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a podmínkách, za nichž lze tyto náklady změnit.

§ 97

Informace poskytované před uzavřením dohody za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele

Sjednává-li se dohoda podle § 5 odst. 4, musí být spotřebiteli poskytnuty informace uvedené v § 96 a dále informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. g), h) a o).

§ 98

Informace poskytované při sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru formou hlasové telefonní komunikace

(1) Probíhá-li předtím, než spotřebitel obdrží návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru podle § 105 odst. 2, jednání o smlouvě o spotřebitelském úvěru výlučně formou hlasové telefonní komunikace, musí být spotřebiteli poskytnuty alespoň informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. c) až f). Dále musí být spotřebiteli poskytnuty informace o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, a roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr a výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést, popřípadě o způsobu přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými zápůjčními úrokovými sazbami pro účely splácení. To neplatí v případě spotřebitelského úvěru podle § 96 a 97 a spotřebitelského úvěru na bydlení. V případě spotřebitelského úvěru na bydlení musí být spotřebiteli poskytnuty informace uvedené v části A oddílech 3 až 6 přílohy č. 4 k tomuto zákonu.

(2) Žádá-li spotřebitel prostřednictvím hlasové telefonní komunikace o okamžité zpřístupnění možnosti přečerpání, musí mu být poskytnuty

a) v případě spotřebitelského úvěru podle § 96 informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. c), f) a g) a § 96 písm. b),

b) v případě spotřebitelského úvěru podle § 97 informace podle písmene a) a informace podle § 95 odst. 1 písm. d),

c) v případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného do 1 měsíce ode dne poskytnutí spotřebitelského úvěru informace podle písmene a).

§ 99

Forma poskytnutí informací

(1) Informace podle § 95 odst. 1 se poskytují prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Informace podle § 95 odst. 2 se poskytují prostřednictvím formuláře Evropský standardizovaný informační přehled, uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(3) Informace podle § 96 a 97 se poskytují prostřednictvím formuláře uvedeného v případě

a) spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení v příloze č. 3 k tomuto zákonu,

b) spotřebitelského úvěru na bydlení v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(4) Nestanoví-li zákon jinak, všechny informace musí být stejně výrazné. Jiné informace než uvedené v § 93 odst. 1 a § 95 až 97 se poskytují v samostatném dokumentu.

(5) Informace podle § 98 se poskytují prostřednictvím hlasové telefonní komunikace.

(6) Poskytnutím informací způsobem uvedeným v odstavcích 1 až 4 poskytovatel splní informační povinnosti podle občanského zákoníku týkající se smluv uzavíraných se spotřebitelem.

§ 100

Doba pro poskytnutí předsmluvních informací

(1) Povinnost podle § 94 týkající se informací podle § 95 až 98 musí být splněna

a) bez zbytečného odkladu poté, co poskytovatel posoudil úvěruschopnost spotřebitele na základě informací poskytnutých spotřebitelem podle § 84, a

b) s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo předtím, než spotřebitel učiní závazný návrh na uzavření takové smlouvy.

(2) Povinnost podle § 94 musí být dále splněna vždy, když poskytovatel předkládá spotřebiteli návrh na uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a informace podle § 95 až 98 dosud nebyly poskytnuty, nebo se takový návrh od dříve poskytnutých informací liší.

(3) Je-li spotřebitelský úvěr sjednáván na žádost spotřebitele prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, které neumožňují poskytnutí předsmluvních informací v souladu s odstavcem 1, musí být informace podle § 95 až 97 poskytnuty v souladu s § 99 při uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a není-li to možné, bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

(4) Je-li spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení v podobě dohody podle § 5 odst. 4 sjednáván mimo prostor obvyklý pro podnikání poskytovatele nebo zprostředkovatele, musí být informace o roční procentní sazbě nákladů poskytnuta spotřebiteli v souladu s § 99 bez zbytečného odkladu po uzavření této dohody.

Díl 3

Informace poskytované během trvání závazku

§ 101

Informace poskytované během trvání spotřebitelského úvěru

(1) Poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru uzavřeného na dobu neurčitou a spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání poskytovat spotřebiteli pravidelně v přiměřeném intervalu výpis obsahující informace o

a) období, ke kterému se informace podle písmen b) až h) vztahují,

b) částce a datu čerpání spotřebitelského úvěru,

c) zůstatku z předchozího období a jeho datu,

d) novém zůstatku,

e) datu a výši úhrad provedených spotřebitelem,

f) použité zápůjční úrokové sazbě,

g) veškerých platbách se spotřebitelským úvěrem souvisejících, zaplacených v daném období a

h) minimální částce, která má být spotřebitelem zaplacena.

(2) Vyplývá-li ze smlouvy o spotřebitelském úvěru s pevně stanovenou dobou trvání umoření jistiny spotřebitelského úvěru, poskytne poskytovatel spotřebiteli na požádání kdykoliv za trvání tohoto smluvního vztahu tabulku umoření uvedenou v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

§ 102

Informace o změně zápůjční úrokové sazby

(1) Je-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru jiném než ve formě možnosti přečerpání sjednána možnost a způsob změny zápůjční úrokové sazby, poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru informovat spotřebitele o každé změně zápůjční úrokové sazby v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti, jinak není tato změna vůči spotřebiteli účinná. Informace zahrnují

a) novou výši zápůjční úrokové sazby,

b) novou výši splátek po úpravě zápůjční úrokové sazby a

c) je-li to relevantní, nový počet a četnost splátek podle písmene b).

(2) Je-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání sjednána možnost a způsob zvýšení zápůjční úrokové sazby nebo plateb, poskytovatel informuje po dobu trvání spotřebitelského úvěru o každém zvýšení zápůjční úrokové sazby nebo plateb, a to v přiměřeném předstihu před nabytím jejich účinnosti, jinak není toto zvýšení vůči spotřebiteli účinné.

(3) V případě spotřebitelského úvěru na bydlení s pevnou zápůjční úrokovou sazbou na určité období o délce nejméně 1 roku, po němž následuje další období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou o délce nejméně 1 roku, poskytne poskytovatel spotřebiteli informace podle odstavce 1 nejpozději 3 měsíce před koncem období se stanovenou pevnou zápůjční úrokovou sazbou.

(4) Smluvní strany se mohou dohodnout, že informace o změně zápůjční úrokové sazby uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou být poskytovány spotřebiteli pravidelně a v přiměřeném intervalu a informace uvedené v odstavci 2 mohou být součástí informací podle § 101 odst. 1, je-li změna zápůjční úrokové sazby závislá na změně referenční sazby a je-li taková změna referenční sazby vhodným způsobem zveřejněna, zpřístupněna v provozovnách poskytovatele a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení sdělena přímo spotřebiteli.

(5) Je-li změna zápůjční úrokové sazby spotřebitelského úvěru závislá na změně referenční sazby nebo indexu, informace o použité referenční sazbě nebo indexu musí být jasné, dostupné, objektivní a ověřitelné.

(6) Nemůže-li poskytovatel informovat spotřebitele o změně zápůjční úrokové sazby předem, protože změna zápůjční úrokové sazby je stanovena prostřednictvím obchodu s investičním nástrojem podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, poskytovatel informuje spotřebitele o tomto obchodu v dostatečném předstihu před jeho konáním a o tom, jaký dopad na zápůjční úrokovou sazbu poskytovatel očekává.

§ 103

Informace o spotřebitelském úvěru v cizí měně

V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně informuje poskytovatel spotřebitele bez zbytečného odkladu poté, co výše zbývající celkové částky, kterou má spotřebitel zaplatit, nebo výše jednotlivých splátek dosáhne hodnot navýšených o 20 % oproti hodnotám vypočteným v korunách českých za použití směnného kurzu platného k okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a poté pravidelně, nejméně však jednou ročně, o

a) zbývající celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit,

b) výši jednotlivých splátek,

c) podmínkách uplatnění případného práva na změnu měny, v níž je spotřebitelský úvěr vyjádřen, a

d) dalších opatřeních na omezení rizika vyplývajícího ze změny směnného kurzu, která poskytovatel přijal v souladu s § 116 odst. 2.

ČÁST SEDMÁ

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

HLAVA I

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

§ 104

Forma smlouvy

Smlouva o spotřebitelském úvěru vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat informace podle § 106 až 108 a § 109 odst. 1 uvedené jasným, výstižným a zřetelným způsobem. Nesplnění této povinnosti nebo písemné formy nemá za následek neuzavření nebo neplatnost smlouvy.

§ 105

Poskytnutí smlouvy spotřebiteli

(1) Poskytovatel nebo zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat neprodleně po uzavření této smlouvy.

(2) V dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru předloží poskytovatel nebo zprostředkovatel spotřebiteli návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy.

§ 106

Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru

(1) Smlouva o spotřebitelském úvěru musí vždy obsahovat tyto informace:

a) druh spotřebitelského úvěru,

b) kontaktní údaje smluvních stran, a je-li spotřebitelský úvěr zprostředkován, též kontaktní údaje zprostředkovatele, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty,

c) celkovou výši spotřebitelského úvěru a podmínky jeho čerpání,

d) dobu trvání spotřebitelského úvěru, není-li to možné, způsob jejího určení,

e) určení zboží nebo služby a jejich cenu, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, jde-li o spotřebitelský úvěr ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo vázaný spotřebitelský úvěr,

f) zápůjční úrokovou sazbu, podmínky upravující použití této sazby a popřípadě údaj o jakémkoliv indexu nebo referenční úrokové sazbě použitelné pro počáteční zápůjční úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a postupu pro změnu zápůjční úrokové sazby; uplatňují-li se za různých okolností různé zápůjční úrokové sazby, uvádějí se tyto informace o všech zápůjčních úrokových sazbách,

g) roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celkovou částku, kterou má spotřebitel zaplatit, vyjádřenou číselným údajem a vypočtenou k okamžiku předpokládaného uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru,

h) výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, a popřípadě způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými úrokovými sazbami pro účely splácení; pokud u spotřebitelského úvěru na bydlení není možné k okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení určit výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, uvede poskytovatel podmínky, na nichž výše, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, závisí,

i) vyplývá-li ze smlouvy o spotřebitelském úvěru s pevně stanovenou dobou jeho trvání umoření jistiny spotřebitelského úvěru, informaci o právu obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření uvedené v příloze č. 5 k tomuto zákonu kdykoliv během trvání závazku z takové smlouvy,

j) soupis uvádějící doby a podmínky pro splacení úroku a veškeré související opakující se či jednorázové platby, mají-li být tyto platby a úroky splaceny bez umoření jistiny,

k) případnou povinnost spotřebitele hradit platby za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání, jejich výši, je-li poskytovateli známa, a podmínky, za nichž lze tyto platby změnit, ledaže je otevření účtu nepovinné, povinnost spotřebitele hradit platby za používání platebních prostředků pro platební transakce i čerpání, jejich výši, je-li poskytovateli známa, a veškeré další platby vyplývající ze smlouvy o spotřebitelském úvěru,

l) úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb platnou v okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a podmínky pro její úpravu a další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele,

m) informaci o případných nákladech na služby notáře či jiných obdobných nákladech a jejich výši, je-li poskytovateli známa,

n) požadavek na případné zajištění nebo pojištění,

o) informaci o právu na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení a lhůtě, během níž může být toto právo vykonáno, a dalších podmínkách pro výkon tohoto práva, včetně informace o povinnosti spotřebitele zaplatit čerpanou jistinu a příslušný úrok podle § 118 odst. 4, jakož i o částce úroku splatné za den,

p) informaci o právech vyplývajících z § 119 odst. 1 a 3 a podmínkách jejich uplatnění,

q) informaci o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu poskytovatele na náhradu vzniklých nákladů a u spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení informaci o způsobu jejich stanovení,

r) informaci o způsobu ukončení smluvního vztahu,

s) informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra,

t) označení příslušného orgánu dohledu a

u) informaci o tom, zda případné použití kapitálu vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru.

(2) Smlouva o spotřebitelském úvěru v cizí měně obsahuje též informaci o opatření, které poskytovatel přijal v souladu s § 116 odst. 1. Neomezuje-li toto opatření kurzové riziko, jemuž je spotřebitel vystaven, na změnu směnného kurzu nižší než 20 %, obsahuje smlouva též ilustrativní příklad, jaký vliv bude mít 20 % změna směnného kurzu na závazek spotřebitele ze smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně.

§ 107

Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání

V případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání, kde spotřebitelský úvěr musí být splacen na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí spotřebitelského úvěru, musí smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat tyto informace:

a) informace stanovené v § 106 odst. 1 písm. a) až d), f) a o),

b) upozornění, že spotřebitel může být kdykoliv vyzván ke splacení plné výše spotřebitelského úvěru, vyplývá-li tato možnost ze smlouvy,

c) informace o platbách platných od okamžiku uzavření smlouvy a o podmínkách, za nichž lze tyto platby změnit, a

d) celkové náklady spotřebitelského úvěru, vypočtené k okamžiku předpokládaného uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.

§ 108

Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti překročení

(1) Je-li ve smlouvě o platebních službách spotřebiteli umožněno překročení, musí tato smlouva obsahovat informace o

a) zápůjční úrokové sazbě a podmínkách použití této sazby,

b) referenční úrokové sazbě použitelné pro počáteční zápůjční úrokovou sazbu a

c) možných sankcích, úrocích z prodlení za toto překročení a jiných platbách.

(2) Informace uvedené v odstavci 1 je poskytovatel zároveň povinen poskytovat spotřebiteli pravidelně a v přiměřeném intervalu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

(3) Jestliže dojde k výraznému překročení, které trvá déle než 1 měsíc, poskytovatel bezodkladně spotřebitele v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat informuje o

a) tomto překročení,

b) jeho výši,

c) zápůjční úrokové sazbě a

d) možných sankcích, úrocích z prodlení za toto překročení a jiných platbách.

§ 109

Informace v dohodě za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele

(1) Dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele ze spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě o spotřebitelském úvěru, musí obsahovat informace stanovené v § 106 odst. 1 písm. a) až i), l) a q). Tato dohoda, pokud je uzavírána mimo prostor obvyklý pro podnikání poskytovatele nebo zprostředkovatele, nemusí obsahovat informaci o roční procentní sazbě nákladů, je-li tato informace poskytnuta spotřebiteli bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.

(2) Dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele ze spotřebitelského úvěru na bydlení odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě o spotřebitelském úvěru, musí obsahovat informace stanovené v § 106 odst. 1 písm. b) až f), h), i), l) a q).

§ 110

Důsledky porušení požadavků na formu a obsah smlouvy o spotřebitelském úvěru

(1) Neobsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o zápůjční úrokové sazbě, o roční procentní sazbě nákladů nebo o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, nebyla-li ohledně některé z těchto informací dodržena písemná forma smlouvy, nebo nebylo-li písemné vyhotovení smlouvy obsahující tyto informace poskytnuto spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, platí, že zápůjční úrokovou sazbou je repo sazba uveřejněná Českou národní bankou, platná v den uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebyla-li sjednána zápůjční úroková sazba nižší. K ujednáním o jiných platbách sjednaných ve smlouvě o spotřebitelském úvěru se nepřihlíží.

(2) Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o zápůjční úrokové sazbě, která je nižší, než odpovídá informaci o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, snižuje se celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit, tak, aby odpovídala zápůjční úrokové sazbě uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, která je nižší, než odpovídá informaci o zápůjční úrokové sazbě, snižuje se zápůjční úroková sazba tak, aby odpovídala celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.

(3) Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o roční procentní sazbě nákladů, která je nižší, než odpovídá skutečnosti, snižuje se zápůjční úroková sazba a celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit, tak, aby odpovídaly roční procentní sazbě nákladů uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.

(4) Bylo-li sjednáno, že spotřebitel bude plnit ve splátkách, zohlední se změny vyplývající z odstavců 1 až 3 poměrně v jednotlivých splátkách. Věřitel na žádost spotřebitele vypočte novou výši splátek a sdělí ji spotřebiteli.

(5) Neobsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru v rozporu se zákonem písemnou informaci o

a) některém právu věřitele vůči spotřebiteli nebo o podmínkách, za kterých může věřitel toto právo uplatnit, platí, že věřitel toto právo nemá,

b) některé povinnosti spotřebitele vůči věřiteli nebo o podmínkách, za kterých je spotřebitel povinen tuto povinnost splnit, platí, že spotřebitel tuto povinnost nemá,

c) podmínkách, za kterých může spotřebitel uplatnit některé právo vůči věřiteli, platí, že spotřebitel může toto právo vykonat, i když tyto podmínky nejsou splněny.

(6) Odstavec 5 se použije obdobně, jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru v rozporu se zákonem obsahuje informaci o právu nebo povinnosti nebo o podmínkách jejich uplatnění nebo splnění, která neodpovídá donucujícímu ustanovení zákona.

§ 111

Doba na rozmyšlenou

Předkládá-li poskytovatel spotřebiteli návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nesmí poskytovatel tento návrh během 14 dní změnit ani odvolat, ledaže během této doby vyšly najevo okolnosti týkající se úvěruschopnosti spotřebitele, na jejichž základě je poskytovatel povinen úvěr v souladu s § 86 odst. 1 za nabídnutých podmínek neposkytnout. Sdělí-li spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli do 14 dní ode dne, kdy mu byl návrh smluvních podmínek předložen, že tento návrh přijímá, je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu uzavřít se spotřebitelem smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení na základě předloženého návrhu smluvních podmínek. Ustanovení § 1787 občanského zákoníku se použije obdobně.

HLAVA II

NĚKTERÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

§ 112

Vyloučení použití směnky nebo šeku

(1) Ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek.

(2) Odstavec 1 se nepoužije pro spotřebitelský úvěr na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. b), který po přechodnou dobu nelze dostatečně zajistit zástavním právem podle § 113 odst. 2. Takový spotřebitelský úvěr na bydlení je možné zajistit směnkou nikoli na řad, kterou je věřitel povinen vrátit spotřebiteli neprodleně po zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení zástavním právem podle § 113 odst. 2.

(3) Poskytovatel a zprostředkovatel společně a nerozdílně nahradí spotřebiteli škodu způsobenou porušením zákazu stanoveného v odstavci 1.

§ 113

Zajištění spotřebitelského úvěru

(1) Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být k okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. To neplatí v případě spotřebitelského úvěru na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. b) nebo c) a v případě, že koupě nebo zachování vlastnictví předmětu zajištění je financováno spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení zajištěným tímto předmětem.

(2) Je-li k zajištění spotřebitelského úvěru užita nemovitá věc nebo věcné právo k nemovité věci, může mít toto zajištění pouze formu zástavního práva; k jiným ujednáním, jejichž účelem je zajištění spotřebitelského úvěru, se nepřihlíží.

(3) Při oceňování předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení se předmět zajištění ocení cenou obvyklou podle zákona upravujícího oceňování majetku. Ocenění předmětu zajištění musí být nestranné a objektivní a musí být zaznamenáno v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Osoby provádějící ocenění předmětu zajištění musí být důvěryhodné, odborně způsobilé a dostatečně nezávislé na procesu poskytování spotřebitelského úvěru.

§ 114

Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou

Při poskytování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze pro přístup ke službám použít telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou, zejména telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou, telefonní číslo pro přístup ke službám univerzálního přístupového čísla nebo telefonní číslo pro přístup ke službám se sdílenými náklady podle jiného právního předpisu^4).

§ 115

Omezení vázaného poskytování spotřebitelského úvěru

(1) Zakazuje se vázat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na uzavření smlouvy, ve které se sjednává doplňková služba, pokud není možno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové službě.

(2) Je-li uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru podmíněno uzavřením pojistné smlouvy, nesmí poskytovatel spotřebitele omezovat při výběru pojistitele.

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na

a) bezplatný platební nebo spořicí účet, jehož účelem je shromažďovat peněžní prostředky pro splácení nebo obsluhu spotřebitelského úvěru,

b) stavební spoření podle zákona upravujícího stavební spoření, nebo

c) pojištění vozidla, které je spotřebitelským úvěrem financováno.

§ 116

Omezení rizik vyplývajících ze sjednání spotřebitelského úvěru v cizí měně

(1) Je-li uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru v cizí měně, poskytovatel umožní spotřebiteli za podmínek, které určí smlouva o spotřebitelském úvěru, změnu měny, v níž je spotřebitelský úvěr vyjádřen, na měnu

a) ve které měl spotřebitel hlavní příjem v době, kdy bylo provedeno poslední posouzení jeho úvěruschopnosti ve vztahu k danému spotřebitelskému úvěru,

b) ve které spotřebitel držel aktiva, z nichž má být spotřebitelský úvěr splácen, v době, kdy bylo provedeno poslední posouzení jeho úvěruschopnosti ve vztahu k danému spotřebitelskému úvěru,

c) členského státu, v němž měl spotřebitel bydliště v okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebo

d) členského státu, v němž má spotřebitel bydliště v okamžiku, kdy žádá o změnu měny, v níž je vyjádřen spotřebitelský úvěr.

(2) Neumožní-li poskytovatel spotřebiteli změnu měny, v níž je spotřebitelský úvěr vyjádřen, zajistí jiné mechanismy k omezení rizika vyplývajícího ze změny směnného kurzu mezi měnou, v níž je spotřebitelský úvěr vyjádřen a korunou českou; je-li spotřebitelský úvěr v cizí měně vyjádřen v korunách českých, mezi korunou českou a měnou podle odstavce 1 odlišnou od koruny české.

(3) Ke změně měny, v níž je vyjádřen spotřebitelský úvěr, podle odstavce 1, se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou pro den, kdy spotřebitel o změnu měny požádal, není-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru na bydlení stanoveno jinak.

HLAVA III

NĚKTERÉ PODMÍNKY ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

§ 117

Předčasné splacení spotřebitelského úvěru

(1) Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

(2) Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

(3) Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle odstavce 2, pokud předčasné splacení bylo provedeno

a) v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru,

b) u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání,

c) v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba,

d) u spotřebitelského úvěru na bydlení do 3 měsíců poté, co poskytovatel spotřebiteli sdělil novou výši zápůjční úrokové sazby podle § 102 odst. 3,

e) u spotřebitelského úvěru na bydlení v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení, nebo

f) u spotřebitelského úvěru na bydlení do 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.

(4) Výše náhrady nákladů podle odstavce 2 nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Ustanovení předchozích vět se nevztahují na náklady, které je věřitel oprávněn požadovat v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení; s výjimkou předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr zajištěn, kdy spotřebitel je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž věřiteli vzniká právo požadovat náhradu nákladů podle odstavce 2, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50 000 Kč.

(5) Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

(6) Spotřebiteli, který sdělí poskytovateli svůj úmysl spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně splatit, poskytovatel bez zbytečného odkladu poskytne za účelem zvážení důsledků předčasného splacení

a) vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset spotřebitel v případě předčasného splacení zaplatit, s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením,

b) údaje o výši náhrady nákladů poskytovatele podle odstavce 2 s uvedením veškerých předpokladů pro její výpočet a

c) informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro spotřebitele, včetně informace o tom, za jakých podmínek nesmí věřitel požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle odstavce 3.

§ 118

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení

(1) Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. V případě, že tato smlouva neobsahuje informace podle § 106 až 108 nebo § 109 odst. 1, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, co poskytovatel spotřebiteli chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

(2) Od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení lze odstoupit podle odstavce 1 v písemné formě, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno poskytovateli v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.

(3) Odstoupením od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení se spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení od počátku ruší. Poskytovatel nemá právo požadovat po spotřebiteli žádné plnění s výjimkou plnění uvedeného v odstavci 4.

(4) Došlo-li k odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, je spotřebitel povinen poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit

a) jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru,

b) úrok ve výši, na kterou by poskytovateli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, a

c) případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

(5) Pokud poskytovatel nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi třetí osobou a poskytovatelem poskytuje doplňkovou službu související se smlouvou o spotřebitelském úvěru, odstoupením od této smlouvy zaniká i závazek ze smlouvy o doplňkové službě. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat třetí osobu o tom, kdy k odstoupení od smlouvy došlo.

(6) Má-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru podle tohoto zákona, ustanovení občanského zákoníku upravující odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory se nepoužijí.

§ 119

Zánik vázaného spotřebitelského úvěru

(1) Jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby, kde cena zboží nebo služby je plně nebo částečně hrazena vázaným spotřebitelským úvěrem, vázaný spotřebitelský úvěr zaniká. O této skutečnosti je spotřebitel povinen poskytovatele informovat. Zánik vázaného spotřebitelského úvěru nesmí být spojován s uplatněním jakýchkoliv sankcí ze strany poskytovatele nebo třetí osoby.

(2) Jestliže byla smlouva o koupi zboží uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku a spotřebitel zboží vrátil prodávajícímu, není spotřebitel povinen vrátit poskytovateli poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu bude prodávajícím vrácena kupní cena.

(3) Poskytovatel ručí za peněžitý dluh prodávajícího nebo poskytovatele služby vůči spotřebiteli, jestliže prodávající nebo poskytovatel služby tento dluh uznal v písemné formě co do důvodu a výše, nebo jestliže pohledávka odpovídající tomuto dluhu byla přiznána rozhodnutím orgánu veřejné moci.

§ 120

Výpověď spotřebitelského úvěru

(1) Spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou. Výpovědní doba běží pouze tehdy, byla-li sjednána, a nesmí být delší než 1 měsíc. Za podání výpovědi nesmí být poskytovatelem požadována úplata.

(2) Poskytovatel je oprávněn, je-li to sjednáno ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, vypovědět v písemné formě spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou, a to v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Výpovědní doba nesmí být kratší než 2 měsíce.

§ 121

Ukončení čerpání spotřebitelského úvěru

Je-li to dohodnuto ve smlouvě o spotřebitelském úvěru uzavřené na dobu neurčitou, může poskytovatel spotřebiteli z objektivních důvodů ukončit oprávnění čerpat spotřebitelský úvěr. O této skutečnosti a důvodech, které ho k tomu vedou, musí poskytovatel spotřebitele informovat předem; není-li to možné, pak bez zbytečného odkladu po této skutečnosti. Informaci poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Ustanovení věty druhé se nepoužije v případě, brání-li poskytnutí takové informace jiný právní předpis.

HLAVA IV

POSTUP VĚŘITELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE

§ 122

Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele

(1) Věřitel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru sjednat pouze

a) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; pokud byla ujednána náhrada vyšší, považuje se v této části za smluvní pokutu,

b) úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z prodlení, nebo

c) smluvní pokutu.

(2) Uplatněná smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, je-li spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy. Omezení podle věty první se neuplatní na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3 000 Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500 Kč.

(3) Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč.

§ 123

Výkon zástavního práva u spotřebitelského úvěru na bydlení

(1) Zástavní věřitel může zástavu zajišťující spotřebitelský úvěr na bydlení zpeněžit nejdříve po uplynutí 6 měsíců poté, co započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníkovi oznámil. Ustanovení § 1364 občanského zákoníku se nepoužije. Zástavní věřitel v této době nemůže zástavnímu dlužníku bránit při prodeji zástavy za účelem splacení dluhu.

(2) Bylo-li započetí výkonu zástavního práva zapsáno do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav až poté, co zástavní věřitel započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníku oznámil, běží doba 6 měsíců až ode dne zápisu do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav.

(3) Byla-li před oznámením ujednána doba kratší, nepřihlíží se k tomu.

§ 124

Změna splatnosti spotřebitelského úvěru v důsledku prodlení

Stane-li se spotřebitelský úvěr v důsledku prodlení spotřebitele splatným, týká se tato splatnost pouze nesplacené jistiny spotřebitelského úvěru, nikoli i budoucích nákladů spotřebitelského úvěru. Věřitel spotřebitele před tím, než se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, vyzve k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k tomu lhůtu alespoň 30 dnů.

ČÁST OSMÁ

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

HLAVA I

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

§ 125

Forma smlouvy

Vyplývá-li ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru pro spotřebitele určitá povinnost, vyžaduje taková smlouva písemnou formu a musí obsahovat informace stanovené v § 127 uvedené jasným, výstižným a zřetelným způsobem, jinak je neplatná.

§ 126

Poskytnutí smlouvy spotřebiteli

Zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat neprodleně po uzavření této smlouvy.

§ 127

Informace ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru

Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru musí vždy obsahovat tyto informace:

a) kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty,

b) informaci o výši odměny placené spotřebitelem; pokud není výše odměny zprostředkovateli v okamžiku uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru známa, uvede zprostředkovatel způsob výpočtu své odměny,

c) informaci o splatnosti odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli,

d) informace o úvěru, o jehož uzavření prostřednictvím zprostředkovatele má spotřebitel zájem, zejména

1. druh spotřebitelského úvěru,

2. dobu trvání spotřebitelského úvěru,

3. celkovou výši spotřebitelského úvěru,

4. podmínky čerpání spotřebitelského úvěru,

5. počet, četnost a nejvyšší výši měsíčních splátek,

6. nejvyšší celkové náklady spotřebitelského úvěru, které je spotřebitel ochoten nést s uvedením nejvyšší zápůjční úrokové sazby, údaje, o kolik procent je spotřebitel ochoten přeplatit jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru za dobu jeho trvání a následně vypočtenou roční procentní sazbou nákladů,

e) informaci o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 131 a

f) veškeré důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele při plnění závazku ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru.

HLAVA II

NĚKTERÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

§ 128

Vyloučení použití směnky nebo šeku

(1) Ke splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek.

(2) Zprostředkovatel nahradí spotřebiteli škodu způsobenou porušením zákazu stanoveného v odstavci 1.

§ 129

Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou

Při zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze pro přístup ke službám použít telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou, zejména telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou, telefonní číslo pro přístup ke službám univerzálního přístupového čísla a telefonní číslo pro přístup ke službám se sdílenými náklady^4).

§ 130

Zákaz vázaného prodeje při zprostředkování spotřebitelského úvěru

Uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nelze vázat na uzavření jiné smlouvy.

HLAVA III

NĚKTERÉ PODMÍNKY ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

§ 131

Odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru

(1) Spotřebitel může od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru odstoupit bez uvedení důvodů a bez sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pokud do té doby nedošlo na jejím základě k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. V případě, že smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru neobsahuje informace podle § 127, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy zprostředkovatel poskytl spotřebiteli chybějící informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

(2) Od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru lze odstoupit podle odstavce 1 v písemné formě, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno zprostředkovateli nejpozději v poslední den lhůty.

(3) Odstoupením od smlouvy se závazek ze smlouvy od počátku ruší.

(4) Má-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru podle tohoto zákona, nepoužijí se ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory.

HLAVA IV

POSTUP ZPROSTŘEDKOVATELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE

§ 132

Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele

(1) Zprostředkovatel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru sjednat

a) úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z prodlení,

b) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele, nebo

c) smluvní pokutu.

(2) Souhrn výše všech smluvních pokut uplatněných podle odstavce 1 písm. c) nesmí přesáhnout

a) 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, a

b) výši provize, kterou měl zprostředkovatel za zprostředkování spotřebitelského úvěru od spotřebitele nebo poskytovatele obdržet.

ČÁST DEVÁTÁ

ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ

§ 133

Náklady zahrnuté do celkových nákladů spotřebitelského úvěru

(1) Pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů se použijí celkové náklady spotřebitelského úvěru s výjimkou nákladů splatných spotřebitelem v důsledku neplnění některé z povinností stanovených ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a jiných nákladů než kupní ceny, které je spotřebitel povinen při koupi zboží nebo poskytnutí služeb zaplatit bez ohledu na to, zda je transakce uskutečněna s využitím spotřebitelského úvěru nebo bez jeho využití, jako jsou zejména správní poplatky spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

(2) Do celkových nákladů spotřebitelského úvěru se dále započítávají náklady na ocenění nemovité věci, je-li pro získání spotřebitelského úvěru nezbytné, a náklady na doplňkové služby, je-li uzavření smlouvy o doplňkové službě povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek.

(3) Náklady na doplňkové služby, jako je zejména pojistné, se zahrnují do celkových nákladů spotřebitelského úvěru, s výjimkou případů, kdy

a) je uzavření smlouvy o doplňkové službě nepovinné a

b) v případě nákladů na zřízení nebo vedení účtu zaznamenávajícího platební transakce a čerpání, nákladů na používání platebních prostředků pro platební transakce a čerpání a dalších nákladů spojených s platebními transakcemi, byly náklady na tyto služby samostatně uvedeny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru nebo v jiné smlouvě uzavřené se spotřebitelem.

§ 134

Předpoklady výpočtu roční procentní sazby nákladů

(1) Výpočet roční procentní sazby nákladů úvěru je založen na předpokladu, že spotřebitelský úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že poskytovatel a spotřebitel splní řádně a včas své povinnosti.

(2) Jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru umožňuje změnu zápůjční úrokové sazby nebo změnu výše plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících, které jsou zahrnuté do roční procentní sazby nákladů, avšak nelze je číselně vyjádřit v době výpočtu, má se pro účely výpočtu za to, že zápůjční úroková sazba a ostatní platby zůstávají neměnné a budou platit do konce účinnosti této smlouvy.

(3) Jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení umožňuje po počátečním období alespoň pěti let, během něhož je dohodnuta pevná zápůjční úroková sazba, sjednání nové pevné zápůjční úrokové sazby na další významně dlouhé období, zahrnuje výpočet doplňkové ilustrativní roční procentní sazby nákladů uváděné ve formuláři Evropský standardizovaný informační přehled podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu pouze počáteční období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou a má se pro účely výpočtu za to, že na konci období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou je zbývající jistina splacena.

(4) V případě potřeby se při výpočtu roční procentní sazby nákladů použijí dodatečné předpoklady uvedené v části 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

ČÁST DESÁTÁ

DOHLED

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 135

Osoby podléhající dohledu

(1) Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele, zprostředkovatele nebo osoby pořádající odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle tohoto zákona, stanovených tímto zákonem a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014, vykonává Česká národní banka.

(2) Osoby podléhající dohledu jsou povinny poskytnout České národní bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost, zejména jsou povinny jí na vyžádání předložit informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené Českou národní bankou. To platí obdobně pro toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně provozuje činnost podle tohoto zákona.

§ 136

Kontrola na místě

(1) Česká národní banka může v hostitelském členském státě provést kontrolu na místě týkající se zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení u samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce poskytovatele, jestliže to oznámí příslušnému orgánu dohledu hostitelského členského státu. Na žádost České národní banky může tuto kontrolu na místě provést rovněž příslušný orgán dohledu hostitelského členského státu.

(2) Orgán domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele, který provozuje v České republice svoji činnost prostřednictvím pobočky, je oprávněn provést kontrolu na místě v pobočce tohoto zahraničního zprostředkovatele, jestliže to tento příslušný orgán oznámí České národní bance.

(3) U toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně poskytuje nebo zprostředkovává spotřebitelské úvěry, může Česká národní banka provést kontrolu na místě v rozsahu, který je nezbytný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se činnosti, která zakládá toto podezření.

§ 137

Povinnost mlčenlivosti

Pro povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost bank o povinnosti mlčenlivosti při výkonu bankovního dohledu obdobně.

HLAVA II

DOHLED NAD ČINNOSTÍ ZPROSTŘEDKOVATELE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

§ 138

Dohled nad zahraničním zprostředkovatelem zprostředkovávajícím spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice

(1) Dohled nad dodržováním povinností podle § 3 odst. 2 písm. b), § 48 odst. 1 a 3, § 75 až 85, § 90 až 94, § 95 odst. 2 a § 133 a 134 zahraničním zprostředkovatelem, který zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice prostřednictvím pobočky, vykonává Česká národní banka.

(2) V případě, že zahraniční zprostředkovatel podle odstavce 1 neplní své povinnosti uvedené v odstavci 1, Česká národní banka jej na tuto skutečnost upozorní a požádá jej o zjednání nápravy. Nezjedná-li tento zahraniční zprostředkovatel nápravu, může mu Česká národní banka uložit opatření k nápravě. O uloženém opatření informuje Česká národní banka příslušný orgán dohledu zahraničního zprostředkovatele.

(3) Jestliže opatření přijatá podle odstavce 2 nevedla k nápravě, Česká národní banka po informování příslušného orgánu dohledu zahraničního zprostředkovatele může uložit další opatření k nápravě nebo pokutu za správní delikt podle § 152 odst. 1, § 153 odst. 1 nebo § 155 odst. 1. Přijatá opatření oznámí Česká národní banka bez zbytečného odkladu Evropské komisi.

(4) V případě, že Česká národní banka zjistí, že zahraniční zprostředkovatel, který zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice jinak než prostřednictvím pobočky, porušil povinnost uloženou tímto zákonem na základě práva Evropské unie takovému zprostředkovateli, nebo v případě, že Česká národní banka zjistí, že zahraniční zprostředkovatel, který zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice prostřednictvím pobočky, porušil povinnost stanovenou takovému zprostředkovateli na základě práva Evropské unie jinou než uvedenou v odstavci 1, Česká národní banka tuto skutečnost oznámí orgánu dohledu domovského státu.

(5) V případě, že příslušný orgán domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele nepřijme do jednoho měsíce od obdržení upozornění podle odstavce 4 žádná opatření, nebo v případě, že zahraniční zprostředkovatel podle odstavce 4 přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského členského státu poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy spotřebitelů v České republice, Česká národní banka

a) oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu dohledu domovského členského státu a poté uloží opatření k nápravě nebo pokutu za správní delikt podle § 152 odst. 1, § 153 odst. 1 nebo § 155 odst. 1 a informuje o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu Evropskou Komisi a Evropský orgán pro bankovnictví, nebo

b) požádá Evropský orgán pro bankovnictví o pomoc v souladu s nařízením (EU) č. 1093/2010.

§ 139

Dohled nad zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru na bydlení provozujícím svoji činnost na území hostitelského členského státu

Dohled nad dodržováním povinností podle tohoto zákona při zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení samostatným zprostředkovatelem a vázaným zástupcem poskytovatele v hostitelském členském státu vykonává Česká národní banka, s výjimkou dohledu nad plněním povinností podle § 138 odst. 1 při činnosti těchto osob v hostitelském členském státu prostřednictvím pobočky.

HLAVA III

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ

§ 140

Spolupráce příslušných orgánů dohledu

(1) Pokud je to nezbytné pro výkon dohledu podle tohoto zákona, může Česká národní banka požádat příslušný orgán dohledu jiného členského státu o spolupráci při výkonu dohledu nad zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení u samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce poskytovatele.

(2) Česká národní banka na základě žádosti příslušného orgánu dohledu o spolupráci při výkonu dohledu poskytne součinnost při jejím provedení tomuto orgánu dohledu.

§ 141

Kontaktní místo

(1) Kontaktním místem pro účely spolupráce příslušných orgánů dohledu a výměny informací mezi nimi je v České republice Česká národní banka.

(2) Česká národní banka je povinna na vyžádání sdělit každému informace o tom, který orgán jiného členského státu je příslušným orgánem dohledu a který orgán jiného členského státu je kontaktním místem. Za tímto účelem takové údaje shromažďuje a pravidelně aktualizuje.

§ 142

Výměna informací

(1) Česká národní banka může vyžadovat informace o zahraničním zprostředkovateli od kontaktního místa jiného členského státu.

(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne na žádost kontaktního místa jiného členského státu tomuto kontaktnímu místu veškeré požadované informace související s výkonem dohledu nad zprostředkovateli spotřebitelského úvěru na bydlení. Česká národní banka může podmínit poskytnutí této informace tím, že poskytnutá informace nesmí být dále poskytnuta bez jejího předchozího souhlasu.

(3) Poskytne-li kontaktní místo jiného členského státu České národní bance informaci za podmínky, že informace nesmí být dále poskytnuta bez jeho předchozího souhlasu, může Česká národní banka tuto informaci předat jinému příslušnému orgánu výhradně pro účely, k nimž byla informace poskytnuta. Jiným orgánům nebo osobám předá Česká národní banka poskytnutou informaci pouze s výslovným souhlasem kontaktního místa, jež informaci poskytlo, a výhradně za účelem stanoveným tímto kontaktním místem.

§ 143

Odmítnutí spolupráce nebo výměny informací

(1) Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle § 140 odst. 2 nebo poskytnutí informace podle § 142 odst. 2, pokud

a) by takové poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit suverenitu nebo bezpečnost České republiky nebo veřejný pořádek v České republice, nebo

b) se žádost týká stejné věci a stejné osoby, ohledně nichž bylo v České republice zahájeno soudní řízení nebo nabylo právní moci rozhodnutí.

(2) Při odmítnutí žádosti podle odstavce 1 je Česká národní banka povinna podrobně informovat žádající příslušný orgán dohledu o důvodech odmítnutí jeho žádosti.

§ 144

Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány různých členských států

Česká národní banka se může obrátit na Evropský orgán pro bankovnictví v případě, že byla žádost o poskytnutí spolupráce podle § 140 odst. 1 nebo o výměnu informací podle § 142 odst. 1 odmítnuta nebo jí nebylo vyhověno v přiměřené lhůtě, a požádat jej o pomoc v souladu s nařízením (EU) č. 1093/2010. V takovém případě jsou dotčené příslušné orgány dohledu vázány jakýmkoli jeho závazným rozhodnutím přijatým v souladu s uvedeným článkem bez ohledu na to, zda jsou jeho členy.

HLAVA IV

OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A ODNĚTÍ OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI

§ 145

Opatření k nápravě

(1) Jestliže činnost osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr, činnost samostatného zprostředkovatele nebo akreditované osoby není v souladu s tímto zákonem, může Česká národní banka uložit takové osobě opatření uvést ve stanovené lhůtě její činnost do souladu se zákonem.

(2) Jestliže činnost vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru není v souladu s tímto zákonem, může Česká národní banka uložit zastoupenému opatření uvést ve stanovené lhůtě činnost jeho vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do souladu se zákonem.

(3) Je-li toho třeba k ochraně spotřebitele, může Česká národní banka spolu s opatřením podle odstavců 1 a 2 zakázat nebo omezit osobě podléhající jejímu dohledu provozování činnosti, dokud nesplní uložené opatření podle odstavců 1 a 2.

§ 146

Odnětí oprávnění k činnosti

(1) Česká národní banka může odejmout oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného, jestliže

a) nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru přestane splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro provozování činnosti,

b) uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě,

c) nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru opakovaně nebo závažně poruší povinnost stanovenou tímto zákonem, nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,

d) nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru poruší podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo

e) oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo samostatného zprostředkovatele bylo uděleno, nebo vznik oprávnění k činnosti vázaného zástupce nebo oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného byl zapsán do registru na základě nepravdivých nebo zavádějících údajů.

(2) Účastníkem řízení o odnětí oprávnění k činnosti vázaného zástupce je vázaný zástupce a zastoupený. Účastníkem řízení o odnětí oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného je zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a zastoupený.

(3) Pravomocné rozhodnutí o odnětí oprávnění k činnosti zveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup. O odnětí oprávnění k činnosti může Česká národní banka vhodným způsobem informovat veřejnost, a to po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo oprávnění k činnosti odňato.

ČÁST JEDENÁCTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

HLAVA I

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 147

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

§ 148

Správní delikty nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

(1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní některý z požadavků na kapitál podle § 14 odst. 1,

b) nesplní některý z požadavků na výkon činnosti podle § 15, nebo

c) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 59 odst. 1, nebo k oznámení změny svých údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a c),

b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).

§ 149

Správní delikty samostatného zprostředkovatele

(1) Samostatný zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 23 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou,

b) v rozporu s § 23 odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínku odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti,

c) v rozporu s § 23 odst. 3 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje pravidla kontroly činnosti osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost,

d) upraví pravidla odměňování osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost, v rozporu s § 23 odst. 4,

e) v rozporu s § 24 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů,

f) nesplní některou z povinností týkajících se systému vyřizování stížností podle § 25,

g) jako zastoupený

1. neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,

2. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3,

3. v rozporu s § 30 odst. 1 oznámí České národní bance vázaného zástupce, který nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

4. uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení vázaného zástupce nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji, nebo

5. neuchovává dokumenty podle § 31,

h) neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 59 odst. 1 nebo k oznámení změny údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji, nebo

i) sjedná pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností samostatného zprostředkovatele v rozporu s § 21.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), písm. g) bodů 3 až 5 a písm. h),

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f) a písm. g) bodů 1 a 2,

c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až d), i).

§ 150

Správní delikty vázaného zástupce

(1) Vázaný zástupce se dopustí správního deliktu tím, že

a) neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 2, nebo

b) v rozporu s § 34 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

§ 151

Správní delikty zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

(1) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru se dopustí správního deliktu tím, že

a) neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 2, nebo

b) v rozporu s § 44 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

§ 152

Správní delikty zahraničního zprostředkovatele

(1) Zahraniční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) zahájí svou činnost na území České republiky v rozporu s § 47 odst. 2 dříve než po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy byl informován příslušným orgánem dohledu svého domovského členského státu o splnění informační povinnosti vůči České národní bance,

b) v rozporu s § 48 odst. 1 nebo 2 provozuje svoji činnost v České republice prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti, nebo

c) v rozporu s § 48 odst. 3 zprostředkovává v České republice spotřebitelský úvěr nabízený osobami, které nejsou na území České republice tento spotřebitelský úvěr oprávněny poskytovat.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

§ 153

Správní delikty osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

(1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se dopustí správní deliktu tím, že

a) v rozporu s § 75 neprovozuje svoji činnost s odbornou péčí,

b) v rozporu s § 76 odst. 1 nejedná čestně, transparentně nebo nezohledňuje práva a zájmy spotřebitele,

c) v rozporu s § 76 odst. 2 nejedná tak, aby bylo spotřebiteli zřejmé, zda jde o poskytovatele, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru nebo v případě vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru tak, aby byla zřejmá osoba zastoupeného,

d) komunikuje se spotřebitelem způsobem, který je v rozporu s § 77,

e) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 78,

f) přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v rozporu s § 79,

g) používá pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma, nebo překlady do jiného jazyka v rozporu s § 81,

h) v rozporu s § 82 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost,

i) v rozporu s § 82 odst. 2 odvozuje odměny osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, od získání dalších osob pro tuto činnost touto osobou,

j) v rozporu s § 83 odst. 1 žádá úhradu odměny nebo jiné platby, na které mu nevzniklo právo, před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru,

k) nevydá spotřebiteli ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru podle § 83 odst. 2,

l) v rozporu s § 84 odst. 1

1. nezveřejní nebo spotřebiteli nesdělí, jaké informace a doklady pro jejich ověření musí spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli poskytnout za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti nebo poskytnutí rady ohledně výběru pro spotřebitele vhodného produktu spotřebitelského úvěru a dobu pro jejich poskytnutí, nebo

2. žádá po spotřebiteli informace, které nejsou přiměřené a nezbytné,

m) v rozporu s § 84 odst. 3 neupozorní spotřebitele na to, že mu spotřebitelský úvěr neposkytne, pokud mu spotřebitel nesdělí úplné a pravdivé informace,

n) poskytne radu v rozporu s § 85 odst. 1,

o) v rozporu s § 85 odst. 2 nesdělí spotřebiteli počet produktů spotřebitelského úvěru, které jsou předmětem výběru,

p) neposkytne spotřebiteli záznam o radě podle § 85 odst. 3,

q) v rozporu s § 90 odst. 1 požaduje po spotřebiteli úplatu za poskytnutí informací,

r) v rozporu s § 90 odst. 2 neposkytne spotřebiteli informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat,

s) nezajistí, aby jeho reklama obsahovala údaje podle § 91, nebo

t) nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí nebo vysvětlení předsmluvních informací podle § 94 až 100.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), e), l), m), o), p),

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), f), g), h), i), j), k), n), s), t),

c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), q), r).

§ 154

Správní delikty osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr

(1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 8 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou,

b) v rozporu s § 8 odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti,

c) pokud není nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru, v rozporu s § 8 odst. 3

1. nezavede nebo neuplatňuje pravidla odměňování nebo pravidla kontroly osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost, nebo

2. nezavede nebo neuplatňuje pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,

d) jako zastoupený

1. neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,

2. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 3,

3. v rozporu s § 30 odst. 1 oznámí České národní bance vázaného zástupce, který nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

4. uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení vázaného zástupce podle § 30, nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

5. neuchovává dokumenty podle § 31,

6. neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 1,

7. neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 3,

8. v rozporu s § 40 odst. 1 oznámí České národní bance zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, která nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

9. uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle § 40, nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

10. neuchovává dokumenty podle § 41, nebo

11. neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů podle § 59 odst. 1 nebo k oznámení změny údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

e) poskytne spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 odst. 1,

f) použije údaje získané z databáze v rozporu s § 88 odst. 2,

g) neinformuje spotřebitele o svém záměru vyhledávat v databázi podle § 88 odst. 3,

h) neinformuje spotřebitele o důvodech odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr podle § 89,

i) nezpřístupní informace podle § 92,

j) nesplní některou z průběžných informačních povinností podle § 101 až 103,

k) uzavře smlouvu o spotřebitelském úvěru v rozporu s § 104,

l) v rozporu s § 105 odst. 1 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,

m) v rozporu s § 105 odst. 2 nepředloží spotřebiteli závazný návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy,

n) nezajistí, aby smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovala informace podle § 106 až 109,

o) neuzavře se spotřebitelem smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení podle § 111,

p) v rozporu s § 112 odst. 1 použije směnku nebo šek ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru,

q) zajistí spotřebitelský úvěr na bydlení v rozporu s § 112 odst. 2 nebo nevrátí spotřebiteli směnku podle § 112 odst. 2,

r) zajistí spotřebitelský úvěr v rozporu s § 113,

s) použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou v rozporu s § 114,

t) váže uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na uzavření smlouvy, ve které se sjednává doplňková služba, nebo omezuje spotřebitele při výběru doplňkové služby v rozporu s § 115,

u) neumožní spotřebiteli změnu měny podle § 116 odst. 1 nebo nezajistí jiné mechanismy k omezení rizika vyplývajícího ze změny směnného kurzu podle § 116 odst. 2,

v) neumožní spotřebiteli předčasné splacení spotřebitelského úvěru podle § 117 odst. 1,

w) požaduje náhradu nákladů za předčasné splacení spotřebitelského úvěru v rozporu s § 117 odst. 3 až 5, nebo

x) neposkytne spotřebiteli informace podle § 117 odst. 6.

(2) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 118 odst. 1 a 2 neumožní nebo ztíží spotřebiteli odstoupení od smlouvy,

b) požaduje po spotřebiteli plnění v rozporu s § 118 odst. 3,

c) neinformuje třetí osobu o odstoupení spotřebitele od smlouvy o spotřebitelském úvěru podle § 118 odst. 5,

d) uplatní vůči spotřebiteli sankce za odstoupení od smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru v rozporu s § 119 odst. 1,

e) neumožní spotřebiteli vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou podle § 120 odst. 1,

f) vypoví spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou v rozporu s § 120 odst. 2,

g) požaduje po spotřebiteli platbu v rozporu s § 122,

h) vymáhá po spotřebiteli dluh v rozporu s § 123, nebo

i) zesplatní spotřebiteli spotřebitelský úvěr v rozporu s § 124.

(3) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do

a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) bodů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 a 11, písm. h) a odstavce 2 písm. c),

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) bodu 1, písm. f), g), i), j), m), u),

c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) bodu 2, písm. e), k), l), n), o), p), q), r), s), t), v), w), x) a odstavce 2 písm. a), b), d), e), f), g), h), i).

§ 155

Správní delikty osoby oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

(1) Ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu tím, že

a) přijme odměnu od poskytovatele v rozporu s § 80,

b) neposkytne spotřebiteli některou z informací podle § 93 odst. 1 nebo 3,

c) nesdělí poskytovateli výši své odměny podle § 93 odst. 2,

d) v rozporu s § 105 odst. 1 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,

e) v rozporu s § 105 odst. 2 nepředloží spotřebiteli závazný návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy,

f) uzavře smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru v rozporu s § 125,

g) v rozporu s § 126 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň jedno vyhotovení smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,

h) požaduje po spotřebiteli zaplacení odměny před datem její splatnosti, které je uvedeno ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru,

i) nezajistí, aby smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru obsahovala informace podle § 127,

j) v rozporu s § 128 odst. 1 použije směnku nebo šek ke splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru,

k) použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou v rozporu s § 129,

l) v rozporu s § 130 podmiňuje zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřením jiné smlouvy,

m) neumožní nebo ztíží spotřebiteli odstoupení od smlouvy podle § 131,

n) požaduje po spotřebiteli platbu v rozporu s § 132, nebo

o) přijme splátku dluhu nebo zprostředkuje výplatu sjednaného spotřebitelského úvěru v rozporu s § 162.

(2) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta do

a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c),

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e),

c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o).

§ 156

Správní delikty akreditované osoby

(1) Akreditovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) uspořádá odbornou zkoušku v rozporu s rozsahem udělené akreditace,

b) uvede nepravdivé, zavádějící nebo neúplné údaje v žádosti o prodloužení akreditace, nebo k ní přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,

c) neinformuje Českou národní banku o změně údajů podle § 66,

d) postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 69 odst. 1 až 3,

e) neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné zkoušky podle § 69 odst. 4,

f) nevydá osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle § 70, nebo

g) neuchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek podle § 71.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), e), f),

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), g),

c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a).

§ 157

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,

b) jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,

c) jako žadatel o akreditaci uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,

d) v rozporu s § 7 neoprávněně poskytuje spotřebitelský úvěr,

e) v rozporu s § 16 neoprávněně zprostředkovává spotřebitelský úvěr, nebo

f) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost podle § 135 odst. 2.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 145 odst. 1, 2, 3.

(3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta do

a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) a odstavce 2,

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c),

c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) a e).

HLAVA II

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 158

(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

(2) Před zahájením řízení o správním deliktu Česká národní banka předběžně posoudí čin, který zakládá podezření, že byl spáchán správní delikt. Dospěje-li Česká národní banka k závěru, že konkrétní skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán správní delikt a že jej spáchala určitá osoba, zahájí řízení o správním deliktu; od zahájení řízení však může upustit, jestliže je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán, nebo vzhledem k chování pachatele po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout provedením řízení o správním deliktu, bylo dosaženo. Nezahájí-li Česká národní banka řízení o správním deliktu, odloží věc usnesením, které se pouze poznamená do spisu a neoznamuje se.

(3) Příjem z pokut uložených Českou národní bankou podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

§ 159

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o udělené pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by uveřejnění

a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,

b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,

c) ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo

d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.

(7) Rozhodnutí podle odstavce 5 nebo 6 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.

ČÁST DVANÁCTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 160

Zmocnění

Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 11 odst. 5, § 12 odst. 3, § 13 odst. 3, § 14 odst. 3, § 19 odst. 4, § 20 odst. 3, § 22 odst. 3, § 30 odst. 4, § 32 odst. 6, § 33 odst. 4, § 40 odst. 4, § 42 odst. 5, § 43 odst. 4, § 59 odst. 5, § 60 odst. 6, § 63 odst. 3, § 64 odst. 4, § 65 odst. 4, § 66 odst. 2, § 68 odst. 4 a § 69 odst. 5.

§ 161

Neoprávněné poskytování spotřebitelského úvěru

Je-li spotřebitelský úvěr poskytnut osobou, která není oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr, platí, že spotřebitelský úvěr není úročen a k jiným ujednáním o platbách na spotřebitelský úvěr se nepřihlíží.

§ 162

Výběr splátek dluhu a vyplácení spotřebitelského úvěru

(1) Vybírá-li splátky dluhu nebo zprostředkovává-li výplatu sjednaného spotřebitelského úvěru vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, může tak činit pouze v hotovosti a bylo-li tak ujednáno v písemné formě s poskytovatelem a je-li takové ujednání součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru.

(2) Vybírá-li vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru od spotřebitele splátky dluhu, je povinen

a) vydat spotřebiteli potvrzení a

b) přijatou splátku dluhu bez zbytečného odkladu vložit na účet poskytovatele nebo ji předat poskytovateli v hotovosti.

(3) Splátka dluhu uhrazená spotřebitelem poskytovateli prostřednictvím jeho vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle odstavce 1 se považuje za splátku dluhu uhrazenou poskytovateli. Spotřebitelský úvěr vyplacený poskytovatelem prostřednictvím jeho vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru spotřebiteli podle odstavce 1 se považuje za vyplacený okamžikem, kdy jej spotřebitel skutečně obdrží.

(4) Odstavec 3 se použije, i když vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru pozbyl oprávnění k činnosti, nebo zanikl-li závazek mezi vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru a poskytovatelem, ledaže spotřebitel věděl, že vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru není oprávněn plnění poskytnout nebo přijmout.

§ 163

Prokazování bezúhonnosti zahraničních osob

(1) Dokladem bezúhonnosti fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, je doklad odpovídající výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí.

(2) Jestliže stát, jehož je zahraniční fyzická osoba občanem, nebo stát, ve kterém se v posledních 3 letech osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců, nevydává doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů, považuje se za rovnocenný doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby doklad vydaný příslušným soudem nebo správním úřadem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců.

(3) Nevydává-li stát doklad podle odstavce 2, považuje se za rovnocenný doklad místopřísežné prohlášení nebo čestné prohlášení, ne starší 3 měsíců, učiněné fyzickou osobou před příslušným soudem nebo správním úřadem anebo před notářem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Pravost místopřísežného nebo čestného prohlášení musí být potvrzena soudem, správním úřadem nebo notářem.

(4) Dokladem bezúhonnosti právnické osoby se sídlem mimo území České republiky je doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém tato osoba působila tak, že zde měla sídlo anebo alespoň provozovala svoji činnost nebo zde měla svůj majetek, jakož i státy, ve kterých v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. To platí obdobně i v případě tuzemské právnické osoby, která v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu 3 měsíců působila v zahraničí.

(5) Jestliže stát, ve kterém právnická osoba působí, nebo stát, ve kterém právnická osoba v posledních 3 letech působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců, nevydává doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů, považuje se za rovnocenný doklad o bezúhonnosti této právnické osoby doklad vydaný příslušným soudem nebo správním úřadem státu, ve kterém právnická osoba působí, nebo státu, ve kterém v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců.

(6) Nevydává-li stát doklad podle odstavce 5, považuje se za rovnocenný doklad místopřísežné prohlášení nebo čestné prohlášení, ne starší 3 měsíců, učiněné právnickou osobou před příslušným soudem nebo správním úřadem anebo před notářem státu, ve kterém právnická osoba působí, nebo státu, ve kterém v posledních 3 letech taková právnická osoba působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Pravost místopřísežného nebo čestného prohlášení musí být potvrzena soudem, správním úřadem nebo notářem.

ČÁST TŘINÁCTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 164

Všeobecná ustanovení

Není-li dále stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti ze smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

§ 165

Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele

Ustanovení § 86 se použije, dojde-li ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona k významnému navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru sjednaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 166

Informační povinnosti

Ustanovení § 101 a 102 se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použijí i na závazek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s výjimkou

a) § 102 odst. 3, který se nepoužije na spotřebitelský úvěr na bydlení s pevnou zápůjční úrokovou sazbou na určité období o délce nejméně 1 roku, po němž následuje další období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou o délce nejméně 1 roku, u něhož končí období se stanovenou pevnou zápůjční úrokovou sazbou do konce třetího měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona, a

b) § 102 odst. 4, který se nepoužije na spotřebitelský úvěr na bydlení s variabilní úrokovou sazbou; pro spotřebitelský úvěr na bydlení s variabilní úrokovou sazbou mohou být informace podle § 102 odst. 1 nebo 2 poskytovány spotřebiteli pravidelně a v přiměřeném intervalu a informace uvedené v § 102 odst. 2 mohou být součástí informací podle § 101 odst. 1, je-li změna zápůjční úrokové sazby závislá na změně referenční sazby a je-li taková změna referenční sazby vhodným způsobem zveřejněna, zpřístupněna v provozovnách poskytovatele a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení sdělena přímo spotřebiteli.

§ 167

Předčasné splacení

Ustanovení tohoto zákona upravující předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení se použijí i na smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s

a) pevnou zápůjční úrokovou sazbou ode dne, kdy po dni nabytí účinnosti tohoto zákona započalo běžet nové období, pro které byla stanovena pevná zápůjční úroková sazba, nebo

b) variabilní zápůjční úrokovou sazbou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 168

Prodlení spotřebitele

(1) Dostal-li se spotřebitel do prodlení s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se namísto příslušných ustanovení smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, pokud jsou s tímto zákonem v rozporu, ustanovení § 122 až 124 a § 132, i když byla smlouva uzavřena přede dnem nabytí jeho účinnosti.

(2) Byl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona sjednán úrok z prodlení, který převyšuje úrok z prodlení nejvýše přípustný podle tohoto zákona, považuje se rozdíl mezi uplatněným a nejvýše přípustným úrokem z prodlení pro účely § 122 odst. 1 písm. a) za náklady, které věřiteli vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; v rozsahu, v němž tento rozdíl převyšuje účelně vynaložené náklady, se tento rozdíl pro účely § 122 odst. 2 a 3 považuje za smluvní pokutu.

(3) Byla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona sjednána smluvní pokuta, která převyšuje smluvní pokutu nejvýše přípustnou podle tohoto zákona, považuje se rozdíl mezi uplatněnou a nejvýše přípustnou smluvní pokutou pro účely § 122 odst. 1 písm. a) za náklady, které věřiteli vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; v rozsahu, v němž tento rozdíl převyšuje účelně vynaložené náklady, se tento rozdíl pro účely § 122 odst. 1 písm. b) považuje za úrok z prodlení.

(4) Platby související s prodlením spotřebitele, na které vzniklo věřiteli právo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nezapočítávají do souhrnu výše všech uplatněných smluvních pokut podle § 122 odst. 3.

§ 169

Oprávnění poskytovatele

(1) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tuto žádost podal do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.

(2) O udělení oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne ve lhůtě 15 měsíců.

(3) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, uvede své poměry do souladu s § 8 do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

(4) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na bydlení, uvede své poměry do souladu s § 8 s výjimkou požadavku na plnění podmínek odborné způsobilosti do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Ten, kdo byl oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na bydlení před 20. březnem 2014, splní požadavek na plnění podmínek odborné způsobilosti uvedený v § 8 do 21. března 2017, není-li dále stanoveno jinak.

§ 170

Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení

(1) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, může provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu, pokud do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo byl zastoupeným oznámen jako vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení zaniká.

(2) O udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne nebo vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru zapíše do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu ve lhůtě 15 měsíců; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.

(3) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, uvede své poměry do souladu s § 23 do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 171

Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení

(1) Ten, kdo byl oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zástupce do registru podle tohoto zákona nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu, pokud do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, nebo byl zastoupeným oznámen jako vázaný zástupce. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení zaniká.

(2) O udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne nebo vázaného zástupce zapíše do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu do 21. března 2017; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.

(3) Po dobu, po kterou ten, kdo byl oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení podle odstavce 1, není oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v jiném členském státě bez příslušného oprávnění vydaného tímto jiným členským státem.

(4) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení na základě jiného zákona, uvede své poměry do souladu s § 23 s výjimkou požadavku na plnění podmínek odborné způsobilosti do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Ten, kdo byl před 20. březnem 2014 oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení na základě jiného zákona, splní požadavek na plnění podmínek odborné způsobilosti uvedený v § 23 odst. 2 do 21. března 2017.

§ 172

Oznamování vázaných zástupců a zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru

(1) Česká národní banka zapíše při splnění podmínek podle § 29 odst. 1 nebo § 39 odst. 1 do registru i vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru oznámeného osobou, která byla oprávněna poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, pokud požádala o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7 ve lhůtě podle § 169 odst. 1, nebo samostatného zprostředkovatele ve lhůtě podle § 170 odst. 1 nebo § 171 odst. 1.

(2) Česká národní banka zapíše při splnění podmínek podle § 29 odst. 1 nebo § 39 odst. 1 do registru i vázaného zástupce oznámeného bankou oprávněnou zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, pokud banka zažádala o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele.

§ 173

Výkon kontroly Českou obchodní inspekcí

Kontrolu nad osobami oprávněnými poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává Česká obchodní inspekce do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona, nejdéle však po dobu 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 174

Zánik živnostenského oprávnění poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

(1) Živnostenské oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká vedle marného uplynutí lhůty podle § 169 odst. 1, § 170 odst. 1 nebo § 171 odst. 1 také rozhodnutím České národní banky o žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7 nebo samostatného zprostředkovatele nebo zápisem oprávnění k činnosti vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo oznámením o neprovedení zápisu zastoupenému.

(2) Česká národní banka do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenskému úřadu oznámí,

a) kteří držitelé živnostenského oprávnění k poskytování nebo zprostředkování úvěrů do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádali o udělení oprávnění k činnosti

1. některé z osob uvedených v § 7, nebo

2. samostatného zprostředkovatele a

b) které osoby byly zastoupeným do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona České národní bance oznámeny jako vázaní zástupci nebo zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru.

(3) Česká národní banka živnostenskému úřadu oznámí, jak o přijaté žádosti podle odstavce 2 písm. a) rozhodla, nebo zda vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru na základě přijatého oznámení podle odstavce 2 písm. b) zapsala anebo zastoupenému oznámila, že zápis nebyl proveden.

(4) Příslušný živnostenský úřad vyznačí v živnostenském rejstříku zánik příslušného živnostenského oprávnění do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení České národní banky podle odstavce 2 nebo 3.

§ 175

Dokončení zahájených řízení

(1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Řízení zahájené Českou obchodní inspekcí v souvislosti s výkonem kontroly po dni nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Česká obchodní inspekce.

(3) Řízení zahájené živnostenským úřadem v souvislosti s výkonem živnostenské kontroly po dni nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí živnostenský úřad.

(4) Žádost banky o oprávnění k činnosti umožňující zprostředkování spotřebitelského úvěru podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle tohoto zákona a v řízení se postupuje podle tohoto zákona.

§ 176

Prokazování odborné způsobilosti

(1) Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prokázat též čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, jejích vázaných zástupců nebo zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru pro ni činných. Osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, která je fyzickou osobou, může učinit čestné prohlášení sama o sobě.

(2) Poskytovatel a zprostředkovatel a jejich pracovníci jsou povinni získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 60 odst. 2 nejpozději do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 3 let poskytovaly nebo zprostředkovávaly spotřebitelský úvěr, nebo se jako pracovníci osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr přímo podílely na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo byly za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědné, nejsou povinny získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 60 odst. 2.

§ 177

Rozhodný den

Zahájil-li pracovník nebo člen dozorčího orgánu poskytovatele nebo zprostředkovatele činnost přede dnem nabytí účinnosti podle tohoto zákona, je rozhodným dnem podle § 74 den nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 178

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

2. Zákon č. 43/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

§ 179

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Pokorná-Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Příl.1

Roční procentní sazba nákladů

ČÁST 1

Vzorec pro výpočet roční procentní sazby nákladů

Roční procentní sazba nákladů se vypočte podle tohoto vzorce:

kde:

X je roční procentní sazba nákladů,

m je číslo posledního čerpání, k je číslo čerpání, proto 1 <= k <= m,

Ck je částka čerpání k,

tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0,

m‘ je číslo poslední splátky jistiny nebo nákladů,

1 je číslo splátky jistiny nebo nákladů,

Dl je výše splátky jistiny nebo nákladů,

sl je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky jistiny nebo nákladů.

Vysvětlivky:

a) Částky placené oběma stranami v různých okamžicích nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně placeny ve stejných intervalech.

b) Počátečním datem je datum prvního čerpání.

c) Časové intervaly použité ve výpočtech se vyjadřují v letech nebo ve zlomcích roku. Má se za to, že rok má 365 dní (nebo 366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo 12 stejně dlouhých měsíců. Má se za to, že takový měsíc má 30,41666 dní (tzn. 365/12), a to bez ohledu na to, zda se jedná o přestupný rok.

d) Nelze-li časové intervaly použité ve výpočtech vyjádřit celým číslem počtu týdnů, měsíců nebo let, vyjádří se celým číslem počtu jednoho z uvedených časových úseků v kombinaci s počtem dní. Při použití dní se

1. počítá každý den včetně víkendů a svátků,

2. stejné časové úseky a poté dny odpočítávají směrem nazpět ke dni prvního čerpání,

3. délka období ve dnech určí bez prvního dne a včetně posledního dne a vyjádří se v letech tak, že se toto období vydělí počtem dní (365 nebo 366) úplného roku počítaného nazpět od posledního dne do téhož dne předchozího roku.

e) Výsledek výpočtu se vyjadřuje s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li hodnota číslice na následujícím desetinném místě větší nebo rovna 5, hodnota číslice na příslušném desetinném místě se zvyšuje o jednu.

f) Rovnice může být přepsána pomocí jediné sumy toků (Ak), které budou kladné nebo záporné, neboli poskytnuté nebo přijaté v obdobích 1 až n, vyjádřených v letech, tj.

kde S je celková současná hodnota toků, přičemž X se stanoví tak, aby hodnota S byla nulová.

ČÁST 2

Dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů

1. Dává-li smlouva o spotřebitelském úvěru spotřebiteli volnost v čerpání, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou okamžitě a v plné výši.

2. Stanoví-li smlouva o spotřebitelském úvěru různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo zápůjčními úrokovými sazbami, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou při nejvyšším poplatku a nejvyšší zápůjční úrokové sazbě uplatňovaných na nejpoužívanější mechanismus čerpání u tohoto druhu smlouvy o úvěru.

3. Dává-li smlouva o spotřebitelském úvěru spotřebiteli obecně volnost v čerpání, avšak u různých způsobů čerpání stanoví omezení výše spotřebitelského úvěru nebo období čerpání, považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou k nejbližšímu datu stanovenému ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a v souladu s těmito omezeními čerpání.

4. Jsou-li po omezenou dobu nebo pro omezenou výši nabízeny různé zápůjční úrokové sazby a poplatky, považují se ty nejvyšší z nich za zápůjční úrokovou sazbu a poplatky za celou dobu trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru.

5. U smlouvy o spotřebitelském úvěru, u které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba pro počáteční období, na jehož konci je stanovena nová zápůjční úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu nebo vnitřní referenční sazby, vychází výpočet roční procentní sazby nákladů z předpokladu, že na konci období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou je zápůjční úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu roční procentní sazby nákladů, na základě hodnoty dohodnutého indexu nebo vnitřní referenční sazby v tomto okamžiku, ale není nižší než pevná zápůjční úroková sazba.

6. Pokud ještě nebyla dohodnuta horní hranice spotřebitelského úvěru, platí, že je 170 000 euro. V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru, jejímž účelem není nabytí nebo zachování práv k nemovitosti nebo pozemku a nejde-li o podmíněné závazky nebo záruky, dále v případě přečerpání, debetních karet s odloženou splatností a kreditních karet, platí, že tato horní hranice je 1 500 euro.

7. V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru jiné, než je přečerpání, překlenovací úvěr, smlouva o spotřebitelském úvěru s podílem na hodnotě nemovitosti, podmíněný závazek nebo záruka či smlouva o spotřebitelském úvěru na dobu neurčitou, jak jsou uvedeny u předpokladů stanovených v bodech 9, 10, 11, 12 a 13,

a) jestliže nelze zjistit datum nebo výši splátky jistiny, kterou má spotřebitel provést, předpokládá se, že se splátka provede k nejbližšímu datu stanovenému ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a v nejnižší výši, kterou smlouva o spotřebitelském úvěru stanoví,

b) jestliže nelze zjistit časový interval mezi dnem prvního čerpání a dnem první platby, kterou má spotřebitel provést, předpokládá se, že jde o nejkratší časový interval.

8. Jestliže den nebo výši platby, kterou má spotřebitel provést, nelze zjistit na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo předpokladů stanovených v bodech 7, 9, 10, 11, 12 a 13, předpokládá se, že se platba provede v souladu s daty a podmínkami požadovanými věřitelem, a nejsou-li známy, že

a) úroky se platí společně se splátkou jistiny,

b) další náklady odlišné od úroků vyjádřené jako jediná částka se platí v den uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru,

c) další náklady odlišné od úroků vyjádřené jako několik plateb se platí v pravidelných intervalech počínaje dnem první splátky jistiny, a jestliže výše těchto plateb není známa, předpokládá se, že je stále stejná,

d) s poslední platbou jsou zůstatek jistiny, úroky a případné další náklady vyrovnány.

9. V případě možnosti přečerpání se celková výše spotřebitelského úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru. Není-li doba trvání možnosti přečerpání známa, vypočítá se roční procentní sazba nákladů za předpokladu, že doba trvání úvěru je tři měsíce.

10. V případě překlenovacího úvěru se celková výše spotřebitelského úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru. Není-li doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru známa, vypočítá se roční procentní sazba nákladů za předpokladu, že doba trvání spotřebitelského úvěru je dvanáct měsíců.

11. V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru na dobu neurčitou, nejde-li o možnost přečerpání nebo překlenovací úvěr, se předpokládá, že

a) u smlouvy o spotřebitelském úvěru, jejímž účelem je nabytí nebo zachování práv k nemovitosti, se spotřebitelský úvěr poskytuje na dobu 20 let počínaje dnem prvního čerpání, a že s poslední platbou, kterou spotřebitel provede, jsou zůstatek jistiny, úroky a případné další náklady vyrovnány; u smlouvy o spotřebitelském úvěru, jejímž účelem není nabytí nebo zachování práv k nemovitosti nebo která je čerpána prostřednictvím debetní karty s odloženou splatností nebo kreditní karty, je tato doba jeden rok,

b) spotřebitel jistinu splácí ve stejných měsíčních platbách počínaje jeden měsíc po dni prvního čerpání. Nicméně v případech, kdy musí být jistina splacena v rámci každého platebního období pouze v plné výši a v jediné platbě, se předpokládá, že následná čerpání a splácení celé jistiny spotřebitelem probíhají po dobu jednoho roku. Úroky a další náklady jsou uplatňovány v souladu s uvedeným čerpáním a splácením jistiny a v souladu s tím, jak stanoví smlouva o spotřebitelském úvěru.

Vysvětlivka:

Pro účely tohoto bodu se smlouvou o spotřebitelském úvěru na dobu neurčitou rozumí smlouva o spotřebitelském úvěru bez pevně stanovené doby trvání a zahrnuje spotřebitelský úvěr, který musí být plně splacen v rámci určitého období nebo po něm, ale jakmile je splacen, může být čerpán znovu.

12. V případě podmíněného závazku nebo záruky se celková výše spotřebitelského úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši jako jediná částka v tom z následujících okamžiků, který nastane dříve:

a) nejzazší datum čerpání podle smlouvy o spotřebitelském úvěru, která je potenciálním zdrojem podmíněného závazku nebo záruky, nebo

b) v případě revolvingové smlouvy o spotřebitelském úvěru na konci výchozího období, před obnovením smlouvy.

13. V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení s podílem na hodnotě nemovitosti se má za to, že

a) spotřebitel provádí platby k poslednímu dni nebo posledním dnům povoleným smlouvou o spotřebitelském úvěru,

b) procentní zvýšení hodnoty nemovitosti, kterou je tato smlouva zajištěna, a hodnota jakéhokoli referenčního indexu inflace uvedeného ve smlouvě je procentní hodnota, která se rovná inflačnímu cíli centrální banky platnému v době uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo výši inflace v této době v členském státě, kde se nemovitost nachází, podle toho, která hodnota je vyšší, nebo 0 %, jsou-li tyto hodnoty záporné.

Příl.2

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Příl.3

FORMULÁŘ PRO INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU POSKYTOVANÉM VE FORMĚ MOŽNOSTI PŘEČERPÁNÍ A ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ SMLOUVY, KTEROU SE ODKLÁDÁ PLATBA NEBO MĚNÍ ZPŮSOB SPLÁCENÍ

Příl.4

Evropský standardizovaný informační přehled

ČÁST A

Znění uvedené v tomto vzoru se reprodukuje jako takové v ESIP. Údaje v hranatých závorkách se nahradí odpovídajícími informacemi. Pokyny pro věřitele nebo popřípadě pro zprostředkovatele úvěru k vyplnění ESIP jsou uvedeny v části B.

Všude, kde je uvedeno "připadá-li v úvahu", uvede věřitel požadované informace, jestliže jsou pro danou smlouvu o úvěru relevantní. Nejsou-li pro danou smlouvu o úvěru relevantní, věřitel tyto informace nebo celý oddíl vypustí (například pokud se daný oddíl příslušné smlouvy o úvěru netýká). V případě vypuštění celého oddílu se číslování oddílů ESIP patřičně upraví.

Informace uvedené níže se poskytují v jediném dokumentu. Použitý druh písma musí být jasně čitelný. Ke zvýraznění informací se použijí tučné písmo, stínování nebo větší velikost písma. Všechna relevantní upozornění na rizika musí být zvýrazněna.

Vzor ESIP

(Úvodní text)

Tento dokument byl vypracován dne [aktuální datum] a je určen [jméno spotřebitele].

Byl vytvořen na základě informací, které jste nám dosud předložil/a, a na základě aktuálních podmínek na finančním trhu.

Níže uvedené informace - (připadá-li v úvahu) kromě úrokové sazby a dalších nákladů - jsou platné do [datum konce doby platnosti]. Po tomto datu se mohou změnit v souladu s podmínkami na trhu.

(Připadá-li v úvahu) Tento dokument nezavazuje [jméno nebo název věřitele], aby Vám poskytl/a úvěr.

1. Věřitel

[Jméno nebo název]

[Telefonní číslo]

[Poštovní adresa]

(Nepovinné) [E-mailová adresa]

(Nepovinné) [Číslo faxu]

(Nepovinné) [Adresa internetových stránek]

(Nepovinné) [Kontaktní osoba/místo]

(Připadá-li v úvahu, informace o tom, zda jsou poskytovány poradenské služby:) [("Po posouzení Vašich potřeb a situace radíme, abyste si vzal/a tento hypoteční úvěr." / "Nedoporučujeme Vám žádný konkrétní hypoteční úvěr. Na základě Vašich odpovědí na několik otázek Vám však o tomto hypotečním úvěru poskytujeme informace, abyste se mohl/a sám/sama rozhodnout.")]

2. (Připadá-li v úvahu) Zprostředkovatel úvěru

[Jméno nebo název]

[Telefonní číslo]

[Poštovní adresa]

(Nepovinné) [E-mailová adresa]

(Nepovinné) [Číslo faxu]

(Nepovinné) [Adresa internetových stránek]

(Nepovinné) [Kontaktní osoba/místo]

(Připadá-li v úvahu, [informace o tom, zda jsou poskytovány poradenské služby]) [("Po posouzení Vašich potřeb a situace radíme, abyste si vzal/a tento hypoteční úvěr." / "Nedoporučujeme Vám žádný konkrétní hypoteční úvěr. Na základě Vašich odpovědí na několik otázek Vám však o tomto hypotečním úvěru poskytujeme informace, abyste se mohl/a sám/sama rozhodnout.")]

[Odměna]

3. Hlavní znaky úvěru

Výše a měna úvěru, který má být poskytnut: [hodnota] [měna]

(Připadá-li v úvahu) "Tento úvěr není poskytnut v [národní měna dlužníka]."

(Připadá-li v úvahu) "Hodnota Vašeho úvěru v [národní měna dlužníka] by se mohla změnit.

(Připadá-li v úvahu) Pokud by například hodnota [národní měna dlužníka] v poměru k [měna úvěru] poklesla o 20 %, hodnota Vašeho úvěru by se zvýšila na [uveďte výši v národní měně dlužníka]. Mohlo by to však být více, pokud by hodnota [národní měna dlužníka] poklesla o více než 20 %."

(Připadá-li v úvahu) Maximální hodnota Vašeho úvěru bude [uveďte výši v národní měně dlužníka]. (Připadá-li v úvahu) Pokud výše úvěru dosáhne [uveďte výši v národní měně dlužníka], budete na tuto skutečnost upozorněn/a. (Připadá-li v úvahu) Budete mít možnost [uveďte právo sjednat nové podmínky úvěru v cizí měně nebo právo změnit měnu úvěru na [příslušná měna] a podmínky].

Doba trvání úvěru: [trvání]

[Druh úvěru]

[Druh použité úrokové sazby]

Celková částka ke splacení:

To znamená, že za každý/ou/é vypůjčený/ou/é [měnová jednotka] zaplatíte zpět [částka].

(Připadá-li v úvahu) "Tento úvěr / Část tohoto úvěru je úvěrem, u něhož se průběžně platí pouze úroky. Na konci doby splatnosti hypotečního úvěru budete stále dlužit [uveďte částku pro případ úvěru, u něhož se průběžně platí pouze úroky]."

(Připadá-li v úvahu) Hodnota nemovitosti předpokládaná při přípravě tohoto informačního přehledu: [uveďte výši]

(Připadá-li v úvahu) Maximální výše dostupného úvěru v poměru k hodnotě nemovitosti [uveďte poměr] nebo Minimální vyžadovaná hodnota nemovitosti pro získání úvěru ve výši zvolené jakožto ilustrativní příklad [uveďte výši]

(Připadá-li v úvahu) [Zajištění]

4. Úroková sazba a jiné náklady

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) vyjadřuje celkové náklady úvěru jako roční procento. RPSN Vám má pomoci porovnat různé nabídky.

RPSN použitá na Váš úvěr je [RPSN].

Zahrnuje:

úrokovou sazbu [hodnota v procentech nebo, připadá-li v úvahu, uvedení referenční sazby a procentní hodnoty úrokového rozpětí věřitele]

[další složky RPSN]

náklady placené jednorázově

(Připadá-li v úvahu) Budete muset zaplatit poplatek za vklad (zápis i výmaz) zástavního práva do katastru nemovitostí. [Uveďte výši poplatku, pokud je známa, nebo základ pro jeho výpočet.]

náklady placené opakovaně

(Připadá-li v úvahu) Tato RPSN je vypočítána s využitím předpokladů týkajících se úrokové sazby.

(Připadá-li v úvahu) Vzhledem k tomu, že Váš úvěr [část Vašeho úvěru] je úvěrem s pohyblivou úrokovou sazbou, skutečná RPSN by se od této RPSN mohla lišit, pokud se úroková sazba k Vašemu úvěru změní. Pokud by se například úroková sazba zvýšila na [scénář popsaný v části B], RPSN by se mohla zvýšit na [uveďte ilustrativní RPSN odpovídající danému scénáři].

(Připadá-li v úvahu) Upozorňujeme, že výpočet této RPSN vychází z předpokladu, že úroková sazba zůstane po celou dobu trvání smlouvy na úrovni stanovené pro počáteční období.

(Připadá-li v úvahu) Následující náklady nejsou věřiteli známy, a tudíž nejsou do RPSN zahrnuty: [Náklady]

(Připadá-li v úvahu) Budete muset zaplatit poplatek za zápis hypotéky do katastru nemovitostí.

Ujistěte se prosím, že víte o veškerých dalších daních a nákladech spojených s Vaším úvěrem.

5. Četnost a počet plateb

Četnost splácení: [četnost]

Počet plateb: [počet]

6. Výše každé splátky:

[výše] [měna]

Váš příjem se může změnit. Zvažte prosím, zda si budete stále moci dovolit Vaše [četnost] splátky, pokud se Váš příjem sníží.

(Připadá-li v úvahu) Vzhledem k tomu, že tento úvěr / část tohoto úvěru je úvěrem, u něhož se průběžně platí pouze úroky, budete muset přijmout zvláštní opatření za účelem splacení částky [uveďte částku pro případ úvěru, u něhož se průběžně platí pouze úroky], kterou budete dlužit na konci doby splatnosti hypotečního úvěru. Nezapomeňte přičíst ke splátce, která je zde uvedena, jakékoli další platby, jež budete muset provést.

(Připadá-li v úvahu) Úroková sazba k tomuto/části tohoto úvěru se může změnit. To znamená, že Vaše splátky by se mohly zvýšit nebo snížit. Pokud by se například úroková sazba zvýšila na [scénář popsaný v části B], Vaše splátky by se mohly zvýšit na [uveďte výši splátky odpovídající danému scénáři].

(Připadá-li v úvahu) Hodnota částky, kterou máte splácet v [národní měna dlužníka] každý [četnost splácení] by se mohla změnit. (Připadá-li v úvahu) Vaše splátky by se mohly zvýšit na [uveďte maximální výši v národní měně dlužníka] každý [uveďte období]. (Připadá-li v úvahu) Pokud by například hodnota [národní měna dlužníka] v poměru k [měna úvěru] poklesla o 20 %, musel/a byste splácet další/ch [uveďte výši v národní měně dlužníka] každý [uveďte období]. Vaše splátky by se mohly zvýšit ještě více.

(Připadá-li v úvahu) Pro přepočet splátky v [měna úvěru] na [národní měna dlužníka] bude použit směnný kurz zveřejněný [název instituce zveřejňující směnný kurz] dne [datum] nebo vypočtený ke dni [datum] za použití [uveďte název referenční hodnoty nebo metodu výpočtu].

(Připadá-li v úvahu) [Podrobné údaje o vázaných spořících produktech, úvěry s odloženým úrokem]

7. (Připadá-li v úvahu) Ilustrativní splátkový kalendář

Tato tabulka ukazuje částku, která má být zaplacena každý [četnost].

Jednotlivé splátky (sloupec [příslušné č.]) jsou součtem příslušného úroku (sloupec [příslušné č.]), příslušné splátky jistiny (sloupec [příslušné č.]) a případných ostatních nákladů, které mají být uhrazeny (sloupec [příslušné č.]). (Připadá-li v úvahu) Náklady ve sloupci ostatních nákladů se týkají [seznam nákladů]. Zbývající nesplacená jistina (sloupec [příslušné č.]) je výše úvěru, kterou po každé splátce ještě zbývá splatit.

[Tabulka]

8. Další povinnosti

Dlužník musí splnit tyto povinnosti, aby se na něho vztahovaly podmínky úvěru uvedené v tomto dokumentu.

[Povinnosti]

(Připadá-li v úvahu) Upozorňujeme, že podmínky úvěru popsané v tomto dokumentu (včetně úrokové sazby) se mohou změnit, pokud nejsou tyto povinnosti splněny.

(Připadá-li v úvahu) Upozorňujeme, že pokud některou z doplňkových služeb souvisejících s úvěrem později zrušíte, může to mít tyto důsledky:

[Důsledky]

9. Předčasné splacení

Máte možnost tento úvěr předčasně splatit, a to buď zcela, nebo zčásti.

(Připadá-li v úvahu) [Podmínky]

(Připadá-li v úvahu) Poplatek za předčasné splacení: [uveďte výši poplatku, nebo pokud to není možné, metodu výpočtu]

(Připadá-li v úvahu) Pokud se rozhodnete splatit tento úvěr předčasně, kontaktujte nás prosím, abychom stanovili přesnou výši poplatku za předčasné splacení v daném okamžiku.

10. Flexibilní prvky

(Připadá-li v úvahu) [Informace o možnosti převedení úvěru/subrogaci] Máte možnost převést tento úvěr na [jiného věřitele] [nebo] [jinou nemovitost]. [Uveďte podmínky]

(Připadá-li v úvahu) Nemáte možnost převést tento úvěr na [jiného věřitele] [nebo] [jinou nemovitost].

(Připadá-li v úvahu) Další prvky: [uveďte vysvětlení dalších prvků uvedených v části B a popřípadě jakýchkoli dalších prvků nabízených věřitelem v rámci smlouvy o úvěru, které nejsou uvedeny v předchozích oddílech].

11. Další práva dlužníka

(Připadá-li v úvahu) Počínaje [začátek lhůty na rozmyšlenou] máte [délka lhůty na rozmyšlenou] na rozmyšlení toho, zda se zavážete vzít si tento úvěr. (Připadá-li v úvahu) Tuto smlouvu nesmíte přijmout dříve než po uplynutí [délka lhůty na rozmyšlenou] od obdržení smlouvy o úvěru od věřitele.

(Připadá-li v úvahu) Ve lhůtě [délka lhůty na odstoupení] od [začátek lhůty na odstoupení] můžete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy. [Podmínky] [Uveďte postup]

(Připadá-li v úvahu) O právo odstoupit od smlouvy můžete přijít, pokud v průběhu této lhůty koupíte nebo prodáte nemovitost spojenou s touto smlouvou o úvěru.

(Připadá-li v úvahu) Rozhodnete-li se právo na odstoupení [od smlouvy o úvěru] uplatnit, zkontrolujte prosím, zda budou nadále platit Vaše další povinnosti spojené s úvěrem [včetně doplňkových služeb souvisejících s úvěrem] [, uvedené v oddíle 8].

12. Stížnosti

Máte-li stížnost, kontaktujte prosím [uveďte interní kontaktní místo a zdroj informací o postupu].

(Připadá-li v úvahu) Maximální lhůta pro vyřízení stížnosti [lhůta]

(Připadá-li v úvahu) [Pokud stížnost interně nevyřešíme k Vaší spokojenosti,] můžete kontaktovat [uveďte název vnějšího subjektu pro mimosoudní vyřizování stížností a zjednávání nápravy] (připadá-li v úvahu) nebo se můžete obrátit na síť FIN-NET pro informace o takovém subjektu ve Vaší zemi.

13. Nedodržení závazků vyplývajících z úvěru: důsledky pro dlužníka

[Druhy nedodržení]

[Finanční nebo právní důsledky]

Pokud byste měl/a potíže s dodržením [četnost] plateb, neprodleně nás prosím kontaktujte, abychom našli možná řešení.

(Připadá-li v úvahu) Jestliže nebudete splácet, může být v krajním případě Vaše nemovitost zabavena.

(Připadá-li v úvahu)

14. Další informace

(Připadá-li v úvahu) [Určení práva rozhodného pro smlouvu o úvěru].

(Hodlá-li věřitel použít jazyk, který se liší od jazyka ESIP) Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v [jazyk]. Pokud souhlasíte, máme v úmyslu s Vámi po dobu trvání smlouvy o úvěru komunikovat v [jazyk/y].

[Uveďte prohlášení o právu na poskytnutí nebo popřípadě nabídnutí návrhu smlouvy o úvěru]

15. Orgán dohledu

Dohled nad věřitelem vykonává [název/názvy a adresa/y internetových stránek orgánu/ů dohledu].

(Připadá-li v úvahu) Dohled nad tímto zprostředkovatelem úvěru vykonává [název a adresa internetových stránek orgánu dohledu].

ČÁST B

Pokyny k vyplnění ESIP

Při vyplňování ESIP musí být dodrženy alespoň tyto pokyny:

Oddíl "Úvodní text"

1) Doba platnosti musí být řádně zvýrazněna. Pro účely tohoto oddílu se "dobou platnosti" rozumí časový úsek, po který informace obsažené v ESIP, například zápůjční úroková sazba, zůstanou nezměněny a použijí se, rozhodne-li se věřitel v tomto časovém úseku poskytnout úvěr. Jestliže určení použitelné zápůjční úrokové sazby a dalších nákladů závisí na výsledcích prodeje podkladových dluhopisů, mohou se konečná zápůjční úroková sazba a další náklady od uvedených hodnot lišit. Pouze v těchto případech je třeba poukázat na to, že doba platnosti se nevztahuje na zápůjční úrokovou sazbu a další náklady tím, že se vloží slova "kromě úrokové sazby a dalších nákladů".

Oddíl "1. Věřitel"

1) Jméno nebo název, telefonní číslo a poštovní adresa věřitele odkazují na kontaktní údaje, které může spotřebitel využít v budoucí korespondenci.

2) Informace o e-mailové adrese, čísle faxu, adrese internetových stránek a kontaktní osobě/kontaktním místu nejsou povinné.

3) V souladu s článkem 3 směrnice 2002/65/ES, pokud je transakce nabízena na dálku, věřitel musí uvést, připadá-li to v úvahu, jméno nebo název a poštovní adresu svého zástupce v členském státě bydliště spotřebitele. Uvedení telefonního čísla, e-mailové adresy a adresy internetových stránek zástupce poskytovatele úvěru není povinné.

4) Nepřipadá-li v úvahu oddíl 2, věřitel informuje spotřebitele pomocí formulace uvedené v části A o tom, zda a na jakém základě jsou poskytovány poradenské služby.

(Připadá-li v úvahu) Oddíl "2. Zprostředkovatel úvěru"

Pokud informace o produktu poskytuje spotřebiteli zprostředkovatel úvěru, uvede zprostředkovatel tyto údaje:

1) Jméno nebo název, telefonní číslo a poštovní adresa zprostředkovatele úvěru odkazují na kontaktní údaje, které může spotřebitel využít v budoucí korespondenci.

2) Informace o e-mailové adrese, čísle faxu, adrese internetových stránek a kontaktní osobě/kontaktním místu nejsou povinné.

3) Zprostředkovatel úvěru informuje spotřebitele pomocí formulace uvedené v části A o tom, zda a na jakém základě jsou poskytovány poradenské služby.

4) Vysvětlení toho, jakým způsobem je zprostředkovatel úvěru odměňován. Dostává-li provizi od věřitele, musí být uvedena její výše a jméno nebo název věřitele, pokud se liší od jména nebo názvu uvedeného v oddíle 1.

Oddíl "3. Hlavní znaky úvěru"

1) V tomto oddíle musí být jasně vysvětleny hlavní znaky úvěru, včetně jeho hodnoty, měny a možných rizik souvisejících se zápůjční úrokovou sazbou, včetně rizik uvedených v bodě 8, a se způsobem umořování.

2) V případech, kdy se měna úvěru liší od koruny české, uvede věřitel, že spotřebitel bude upozorněn přinejmenším vždy, když se úroková sazba změní o více než 20 %, a připadá-li to v úvahu, uvede rovněž informace o právu změnit měnu, v níž je podle smlouvy o úvěru poskytnut nebo vyjádřen úvěr, na jinou měnu či o možnosti sjednat nové podmínky úvěru, nebo o jiných mechanismech, které jsou spotřebiteli dostupné za účelem omezení jeho expozice vůči kurzovému riziku. Je-li ve smlouvě o úvěru stanoveno omezení kurzovního rizika, věřitel uvede maximální částku, kterou bude spotřebitel muset splatit. Není-li ve smlouvě o úvěru stanoveno omezení kurzového rizika, jemuž je spotřebitel vystaven, na fluktuaci směnného kurzu nižší než 20 %, věřitel uvede ilustrativní příklad toho, jaký dopad na hodnotu úvěru by měl 20 % pokles hodnoty koruny české, v němž měl spotřebitel bydliště v době uzavření smlouvy o úvěru v poměru k měně úvěru.

3) Doba trvání úvěru musí být vyjádřena v letech nebo měsících podle toho, co je nejvhodnější. Pokud se doba trvání úvěru může v průběhu doby trvání smlouvy změnit, věřitel musí vysvětlit, kdy a za jakých podmínek se tak může stát. Jde-li o úvěr na dobu neurčitou, například ve formě zajištěné kreditní karty, věřitel tuto skutečnost zřetelně uvede.

4) Musí být jasně uveden druh úvěru (například hypoteční úvěr, úvěr na bydlení, zajištěná kreditní karta). Popis druhu úvěru musí jasně uvádět, jak budou jistina a úrok po dobu trvání úvěru spláceny (tj. způsob umořování), a zřetelně upřesnit, zda je daná smlouva o úvěru založena na průběžném splácení jistiny nebo pouze na průběžných platbách úroků, nebo na spojení obou způsobů.

5) Pokud je úvěr zcela nebo zčásti úvěrem, u něhož se průběžně platí pouze úroky, musí tato skutečnost být zřetelně uvedena na konci tohoto oddílu pomocí formulace uvedené v části A.

6) V tomto oddíle musí být uvedeno, zda je zápůjční úroková sazba pevná nebo pohyblivá, a tam, kde je to relevantní, doba, po kterou zápůjční úroková sazba zůstává pevně stanovena, četnost následných přezkoumání a existence horních a dolních hranic variability zápůjční úrokové sazby.

Musí být vysvětlen vzorec použitý pro přezkoumání zápůjční úrokové sazby a jeho jednotlivé složky (například referenční sazba, úrokové rozpětí). Věřitel uvede, například prostřednictvím adresy internetových stránek, kde lze o indexech či sazbách použitých ve vzorci zjistit další informace (například o sazbě Euribor nebo referenční sazbě centrální banky).

7) Uplatňují-li se za různých okolností různé zápůjční úrokové sazby, musí být uvedeny informace o všech použitelných sazbách.

8) "Celková částka ke splacení" odpovídá celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit. Je vyjádřena jako součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského úvěru. Není-li zápůjční úroková sazba stanovena pevně na celou dobu trvání smlouvy, musí být zvýrazněno, že je tato částka pouze ilustrativní a může se změnit, zejména v závislosti na změnách v zápůjční úrokové sazbě.

9) Pokud bude úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti či jiným srovnatelným zajištěním nebo právem souvisejícím s nemovitostí, musí na to věřitel spotřebitele upozornit. Připadá-li to v úvahu, musí věřitel uvést předpokládanou hodnotu nemovitosti nebo jiného zajištění, která byla použita při přípravě tohoto informačního přehledu.

10) Připadá-li to v úvahu, věřitel uvede

a) buď "maximální výši dostupného úvěru v poměru k hodnotě nemovitosti", což označuje poměr mezi úvěrem a hodnotou. Tento poměr by měl být doplněn příkladem maximální částky v absolutním vyjádření, kterou si lze vypůjčit za danou hodnotu nemovitosti, nebo

b) "minimální hodnotu nemovitosti požadovanou věřitelem pro účely poskytnutí úvěru ve výši zvolené jakožto ilustrativní příklad".

11) Pokud jsou úvěry vícedílnými úvěry (například částečně pevná sazba, částečně pohyblivá sazba), promítne se to do informací o druhu úvěru a požadované informace se poskytují pro každou jednotlivou část úvěru.

Oddíl "4. Úroková sazba a jiné náklady"

1) "Úrokovou sazbou" se rozumí zápůjční úroková sazba nebo úrokové sazby.

2) zápůjční úroková sazba musí být uvedena v procentech. Je-li zápůjční úroková sazba pohyblivá a je-li založena na referenční sazbě, může věřitel zápůjční úrokovou sazbu vymezit prostřednictvím uvedení referenční sazby a procentní hodnoty úrokového rozpětí věřitele. Věřitel však musí uvést výši referenční sazby platnou ke dni vydání ESIP.

Je-li zápůjční úroková sazba pohyblivá, uvedené informace musí zahrnovat: a) předpoklady použité pro výpočet RPSN, b) použitelné horní a dolní hranice, připadá-li to v úvahu, a c) upozornění, že variabilita úrokové sazby by mohla mít vliv na skutečnou výši RPSN. Toto upozornění musí být napsáno větším písmem a uvedeno na dobře viditelném místě v hlavní části ESIP, aby si jej spotřebitel všiml. Upozornění by mělo být doplněno ilustrativním příkladem RPSN. Je-li stanovena horní hranice zápůjční úrokové sazby, měl by být tento příklad založen na předpokladu, že zápůjční úroková sazba se zvýší při nejbližší možné příležitosti na nejvyšší úroveň, kterou smlouva o úvěru umožňuje. Není-li horní hranice stanovena, musí být jako ilustrativní příklad uvedena RPSN při nejvyšší zápůjční úrokové sazbě, která se vyskytla za období nejméně posledních 20 let nebo za nejdelší období, pro něž jsou k dispozici údaje, z nichž výpočet zápůjční úrokové sazby vychází, pokud je takové období kratší než 20 let, přičemž daný příklad musí vycházet z nejvyšší hodnoty jakékoli vnější referenční sazby použité pro výpočet zápůjční úrokové sazby, připadá-li to v úvahu, nebo z nejvyšší hodnoty referenční sazby stanovené příslušným orgánem nebo Evropským orgánem pro bankovnictví, pokud věřitel vnější referenční sazbu nepoužívá. Tento požadavek se nepoužije na smlouvy o úvěru, u nichž je dohodnuta pevná zápůjční úroková sazba na počáteční významně dlouhé období několika let, na jehož konci mohou věřitel a spotřebitel sjednat novou pevnou sazbu na další období. V případě smluv o úvěru, u nichž je dohodnuta pevná zápůjční úroková sazba na počáteční významně dlouhé období několika let, na jehož konci mohou věřitel a spotřebitel sjednat novou pevnou sazbu na další období, musí uvedené informace zahrnovat upozornění, že RPSN je vypočítána na základě zápůjční úrokové sazby pro počáteční období. Toto upozornění musí být doplněno dalším, ilustrativním příkladem RPSN vypočítaným v souladu s § 134 odst. 2. Pokud jsou úvěry vícedílnými úvěry (například částečně pevná sazba, částečně pohyblivá sazba), informace se poskytují pro každou jednotlivou část úvěru.

3) V části věnované "dalším složkám RPSN" musí být uvedeny veškeré další náklady obsažené v RPSN, jako jsou například jednorázové náklady typu správních poplatků a pravidelné náklady typu ročních poplatků za vedení úvěru. Věřitel zařadí všechny náklady do příslušné kategorie (náklady placené jednorázově, náklady placené opakovaně a zahrnuté ve splátkách, náklady placené opakovaně, ale nezahrnuté ve splátkách) a uvede, v jaké výši, komu a kdy mají být hrazeny. Neuvádí se zde náklady vzniklé porušením smluvních závazků. Není-li příslušná částka známa, uvede věřitel, pokud je to možné, její orientační výši, a pokud to možné není, popíše, jak bude částka vypočítána; v obou případech uvede, že jde pouze o orientační údaj. Pokud určité náklady nejsou do RPSN zahrnuty, protože nejsou věřiteli známy, musí být tato skutečnost zvýrazněna.

Pokud spotřebitel informoval věřitele o jednom nebo více aspektech jím preferovaného úvěru, jako například o době trvání smlouvy o úvěru a celkové výši úvěru, musí věřitel tyto aspekty pokud možno použít; stanoví-li smlouva o úvěru různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo zápůjčními úrokovými sazbami a použije-li věřitel předpoklady uvedené v části II přílohy I, uvede, že jiné mechanismy čerpání uplatňované na tento typ smlouvy o úvěru mohou vést k vyšší RPSN. Jsou-li při výpočtu RPSN použity podmínky čerpání, musí věřitel zvýraznit poplatky spojené s jinými mechanismy čerpání, jež nejsou nutně totožné s těmi, které byly použity při výpočtu RPSN.

4) Pokud je třeba zaplatit poplatek za zápis hypotéky či srovnatelného zajištění do evidence, musí tato skutečnost být uvedena v tomto oddíle spolu s výší daného poplatku, je-li známa, nebo pokud to není možné, musí zde být uveden základ pro stanovení výše tohoto poplatku. Jsou-li tyto poplatky známy a zahrnuty do RPSN, musí být tato skutečnost a výše poplatků uvedeny jako "náklady placené jednorázově". Pokud tyto poplatky nejsou věřiteli známy, a nejsou tudíž zahrnuty do RPSN, musí být existence takového poplatku jasně zmíněna v přehledu nákladů, které nejsou věřiteli známy. V obou případech se v rámci příslušné položky použije standardní formulace uvedená v části A.

Oddíl "5. Četnost a počet plateb"

1) Pokud se platby mají pravidelně opakovat, uvede se četnost plateb (například měsíčně). Pokud bude četnost plateb nepravidelná, spotřebiteli to musí být jasně vysvětleno.

2) Počet uvedených plateb musí pokrýt celou dobu trvání úvěru.

Oddíl "6. Výše každé splátky"

1) Musí být zřetelně uvedena měna úvěru a měna splátek.

2) Pokud se výše splátek může v průběhu doby trvání úvěru měnit, musí věřitel stanovit období, během kterého zůstane počáteční výše splátky nezměněna, a kdy a jak často se poté bude měnit.

3) Pokud je úvěr zcela nebo zčásti úvěrem, u nějž se průběžně platí pouze úroky, musí tato skutečnost být zřetelně uvedena na konci tohoto oddílu pomocí formulace uvedené v části A.

Podléhá-li poskytnutí úvěru, u nějž se platí pouze úroky a který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním, podmínce, že si spotřebitel pořídí vázaný spořící produkt, musí být rovněž uvedena výše a četnost jakýchkoli splátek pro tento produkt.

4) Pokud je zápůjční úroková sazba pohyblivá, musí zmíněné informace zahrnovat také prohlášení v tomto smyslu, a to ve znění formulace uvedené v části A, a ilustrativní maximální výši splátky. Je-li stanovena horní hranice zápůjční úrokové sazby, musí být jako ilustrativní příklad uvedena výše splátky v případě nárůstu úrokové sazby na tuto horní hranici. Není-li horní hranice stanovena, musí být jako ilustrativní příklad uveden nejhorší scénář odpovídající výši splátek při nejvyšší zápůjční úrokové sazbě za posledních 20 let nebo za nejdelší období, pro něž jsou k dispozici údaje, z nichž výpočet zápůjční úrokové sazby vychází, pokud je takové období kratší než 20 let, přičemž daný příklad musí vycházet z nejvyšší hodnoty jakékoli vnější referenční sazby použité pro výpočet zápůjční úrokové sazby, připadá-li to v úvahu, nebo z nejvyšší hodnoty referenční sazby stanovené příslušným orgánem nebo Evropským orgánem pro bankovnictví, pokud věřitel vnější referenční sazbu nepoužívá. Poskytnutí ilustrativního příkladu není vyžadováno pro smlouvy o úvěru, u nichž je dohodnuta pevná zápůjční úroková sazba na počáteční významně dlouhé období několika let, na jehož konci mohou věřitel a spotřebitel sjednat novou pevnou sazbu na další období. Pokud jsou úvěry vícedílnými úvěry (například částečně pevná sazba, částečně pohyblivá sazba), informace se poskytují pro každou jednotlivou část úvěru i za celý úvěr.

5) (Připadá-li v úvahu) Pokud se měna úvěru liší od národní měny spotřebitele nebo pokud je úvěr navázán na měnu odlišnou od národní měny spotřebitele, musí věřitel uvést číselný příklad, ze kterého je zřejmé, jaký vliv mohou mít změny příslušného směnného kurzu na výši splátek, prostřednictvím formulace uvedené v části A. Tento příklad musí vycházet z případu 20 % poklesu hodnoty národní měny spotřebitele a musí zahrnovat zvýrazněné prohlášení, že by se splátky mohly zvýšit ještě více, než se v daném příkladu předpokládá. Je-li stanovena hranice, jež se zvyšuje na méně než 20 %, musí být místo toho uvedena maximální hodnota plateb v měně spotřebitele a prohlášení o možnosti dalšího zvýšení splátek se neuvede.

6) Je-li úvěr zcela nebo zčásti úvěrem s pohyblivou úrokovou sazbou a zároveň platí bod 3, musí se ilustrativní příklad podle bodu 5 zakládat na výši splátky uvedené v bodě 1.

7) Používá-li se pro úhradu splátek jiná měna, než je měna úvěru, nebo závisí-li výše každé splátky vyjádřená v národní měně spotřebitele na odpovídající částce v jiné měně, musí být v tomto oddíle uvedeno datum, k němuž se použitelný směnný kurz určí, a buď směnný kurz nebo základ, který se použije pro jeho určení, jakož i četnost jejich úprav. Připadá-li to v úvahu, zahrnují tyto informace název instituce, která směnný kurz zveřejňuje.

8) Pokud je úvěr úvěrem s odloženým úrokem, u něhož nejsou nesplacené úroky plně hrazeny v rámci splátek a přičítají se k celkové výši nesplaceného úvěru, musí být poskytnuto vysvětlení toho, jak a kdy se odložené úroky přičítají k úvěru jako částka v hotovosti a jaké důsledky z toho plynou pro spotřebitele, pokud jde o jeho zbývající dluh.

Oddíl "7. Ilustrativní splátkový kalendář"

1) Tento oddíl se do informačního přehledu zahrne v případech, kdy je úvěr úvěrem s odloženým úrokem, u něhož nejsou nesplacené úroky plně hrazeny v rámci splátek a přičítají se k výši nesplaceného úvěru, nebo kdy je zápůjční úroková sazba stanovena pevně na celou dobu trvání smlouvy o úvěru.

Má-li spotřebitel právo obdržet revidovaný splátkový kalendář, musí být tato skutečnost uvedena spolu s podmínkami, za nichž spotřebitel toto právo má.

2) Pokud se zápůjční úroková sazba může v průběhu doby trvání úvěru měnit, věřitel musí uvést období, během kterého zůstane počáteční zápůjční úroková sazba nezměněna.

3) Tabulka uvedená v této části musí obsahovat následující sloupce: "harmonogram splácení" (například měsíc 1, měsíc 2, měsíc 3), "výše splátky", "úrok placený v každé splátce", "ostatní náklady zahrnuté ve splátce" (připadá-li v úvahu), "jistina splacená ve splátce" a "zbývající nesplacená jistina po každé splátce".

4) V prvním roce splácení musí být informace poskytnuty pro každou jednotlivou splátku a na konci prvního roku musí být pro každý sloupec vyznačen mezisoučet. Pro následující roky lze údaje poskytnout na ročním základě. Na konci tabulky se musí doplnit řádek "celkem", který uvádí celkové částky pro každý sloupec. Celkové náklady úvěru placené spotřebitelem (tj. celkový součet sloupce "výše splátky") musí být jasně vyznačeny a jako takové uváděny.

5) Pokud zápůjční úroková sazba podléhá přezkoumání a výše splátky po každém přezkoumání není známa, může věřitel ve splátkovém kalendáři uvést stejnou výši splátky po celou dobu trvání úvěru. V tomto případě na to musí věřitel spotřebitele upozornit viditelným odlišením částek, které jsou známy, od těch, které jsou hypotetické (například použitím jiného písma, ohraničení nebo stínování). Kromě toho musí být jasně čitelným textem vysvětleno, ve kterých obdobích se mohou částky uvedené v tabulce lišit a proč.

Oddíl "8. Další povinnosti"

1) V tomto oddíle věřitel uvede povinnosti, jako je povinnost nemovitost pojistit, sjednat životní pojištění, posílat mzdu na účet u věřitele nebo zakoupit jakýkoli jiný produkt nebo službu. U každé povinnosti musí věřitel uvést, vůči komu a dokdy musí být splněna.

2) Věřitel musí uvést dobu trvání povinnosti, například po celou dobu platnosti smlouvy o úvěru. V souvislosti s každou povinností musí věřitel uvést jakékoli náklady, které má hradit spotřebitel a jež nejsou zahrnuty v RPSN.

3) Věřitel uvede, zda má spotřebitel za účelem získání úvěru na základě uvedených podmínek povinnost využít některé doplňkové služby, a pokud ano, zda je spotřebitel povinen pořídit tyto služby od věřitelem vybraného poskytovatele nebo je může pořídit od poskytovatele, kterého si sám zvolí. Jestliže je tato možnost podmíněna tím, že doplňkové služby musí mít určité minimální vlastnosti, musí být tyto vlastnosti v tomto oddíle popsány.

Jsou-li se smlouvou o úvěru spojeny další produkty, uvede věřitel klíčové vlastnosti těchto dalších produktů a jasně stanoví, zda má spotřebitel právo smluvní vztah ze smlouvy o úvěru nebo s ní spojených produktů ukončit zvlášť, za jakých podmínek a s jakými důsledky, a připadá-li to v úvahu, možné důsledky ukončení doplňkových služeb vyžadovaných v souvislosti se smlouvou o úvěru.

Oddíl "9. Předčasné splacení"

1) Věřitel musí uvést, za jakých podmínek může spotřebitel úvěr předčasně zcela či z části splatit.

2) V oddíle týkajícím se poplatků za předčasné splacení musí věřitel upozornit spotřebitele na jakékoli poplatky za předčasné splacení nebo jiné náklady, které je třeba uhradit v případě předčasného splacení za účelem odškodnění věřitele, a pokud možno musí uvést jejich výši. V případech, kdy by výše odškodnění závisela na různých faktorech, jako je splacená částka nebo úroková sazba převažující v okamžiku předčasného splacení, musí věřitel specifikovat, jak se toto odškodnění vypočítá, a uvést maximální možnou výši tohoto poplatku, nebo pokud to není možné, ilustrativní příklad, na němž spotřebitel uvidí výši odškodnění při různých možných scénářích.

Oddíl "10. Flexibilní prvky"

1) Připadá-li to v úvahu, věřitel vysvětlí možnost a podmínky převedení úvěru na jiného věřitele nebo nemovitost.

2) (Připadá-li v úvahu) Další prvky: Pokud produkt obsahuje kterýkoli z prvků uvedených v bodě 5, musí být v tomto oddíle uveden seznam těchto prvků, včetně stručného vysvětlení: okolností, za jakých může spotřebitel prvek použít; veškerých podmínek spjatých s prvkem; skutečnosti, že pokud prvek tvoří součást úvěru zajištěného zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním, znamená to, že spotřebitel ztrácí jakoukoli zákonnou nebo jinou ochranu, která je s tímto prvkem obvykle spojena; a podniku, který prvek poskytuje (pokud jím není věřitel).

3) Jestliže daný prvek zahrnuje jakýkoli dodatečný úvěr, musí se v tomto oddíle spotřebiteli vysvětlit: celková výše úvěru (včetně úvěru zajištěného zástavním právem k nemovitosti nebo jiným srovnatelným zajištěním); zda je daný dodatečný úvěr zajištěn, či nikoli; příslušné zápůjční úrokové sazby; a zda je úvěr regulovaný, či nikoli. Výše takového dodatečného úvěru musí buď být zahrnuta do původního posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, nebo pokud není, musí být v tomto oddíle jasně uvedeno, že dostupnost této dodatečné částky závisí na dalším posouzení schopnosti spotřebitele úvěr splatit.

4) Jestliže prvek zahrnuje spořící nástroj, musí být vysvětlena příslušná úroková sazba.

5) Možné dodatečné prvky jsou: "přeplatky/nedoplatky" [zaplacení vyšší nebo nižší částky, než je splátka běžně vyžadovaná v rámci struktury umořování]; "platební prázdniny" [období, během nichž se od spotřebitele nevyžaduje odvádění plateb]; "zpětná půjčka" [možnost, aby si spotřebitel opětovně půjčil prostředky, které již čerpal a splatil]; "dodatečná půjčka dostupná bez dalšího schvalování"; "dodatečná zajištěná nebo nezajištěná půjčka" [v souladu s výše uvedeným bodem 3]; "kreditní karta"; "provázaný běžný účet" a "provázaný spořicí účet".

6) Věřitel může do tohoto oddílu zahrnout další prvky, které nabízí v rámci smlouvy o úvěru a které nejsou uvedeny v předchozích oddílech.

Oddíl "11. Další práva dlužníka"

1) Věřitel objasní dostupné/á právo/a, jako například právo na odstoupení od smlouvy, lhůtu na rozmyšlenou nebo popřípadě jiná práva, jako je možnost převedení úvěru (včetně subrogace), upřesní podmínky, s nimiž je/jsou toto/tato právo/a spojeno/a, postup, jakým jej/je spotřebitel má uplatnit, mimo jiné adresu, na niž musí být zasláno oznámení o odstoupení od smlouvy, a odpovídající poplatky (připadá-li v úvahu).

2) Má-li se spotřebitel lhůtu na rozmyšlenou nebo právo na odstoupení od smlouvy, musí to být jasně uvedeno.

3) V souladu s článkem 3 směrnice 2002/65/ES, pokud je transakce nabízena na dálku, musí být spotřebitel informován o existenci či neexistenci práva na odstoupení.

Oddíl "12. Stížnosti"

1) V tomto oddíle je uvedeno interní kontaktní místo [název příslušného oddělení] a způsob, jak je kontaktovat za účelem podání stížnosti [poštovní adresa] nebo [telefonní číslo], nebo [kontaktní osoba:] [kontaktní údaje] a odkaz na postup podávání stížností na příslušné internetové stránce nebo podobném informačním zdroji.

2) Musí zde být uveden název příslušného vnějšího subjektu pro mimosoudní vyřizování stížností a zjednávání nápravy, a pokud je využití vnitřního postupu podávání stížností podmínkou pro přístup k takovému subjektu, musí zde tato skutečnost být uvedena prostřednictvím formulace v části A.

3) V případě smluv o úvěru se spotřebitelem, který má bydliště v jiném členském státě, odkáže věřitel na existenci sítě FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/).

Oddíl "13. Nedodržení závazků vyplývajících z úvěru: důsledky pro dlužníka"

1) Může-li mít nedodržení jakékoli povinnosti spotřebitele ve vztahu k úvěru pro něho finanční nebo právní důsledky, musí věřitel v tomto oddíle popsat jednotlivé hlavní případy (například pozdní platby / prodlení, nesplnění povinností stanovených v oddíle 8 "Další povinnosti") a uvést, kde lze získat další informace.

2) Pro každý z těchto případů musí věřitel uvést jasnou, snadno srozumitelnou formou možné sankce nebo důsledky. Odkaz na vážné důsledky musí být zvýrazněn.

3) Pokud může být nemovitost, kterou je úvěr zajištěn, vrácena věřiteli nebo převedena na věřitele v případě, že spotřebitel nedodrží své závazky, musí být tato skutečnost v tomto oddíle uvedena pomocí prohlášení ve znění formulace uvedené v části A.

Oddíl "14. Další informace"

1) V případě uvádění na trh na dálku bude tento oddíl obsahovat jakoukoli doložku o právu rozhodném pro smlouvu o úvěru nebo příslušném soudu.

2) Hodlá-li věřitel komunikovat se spotřebitelem v průběhu doby trvání smlouvy v jiném jazyce než v jazyce ESIP, musí být tato skutečnost uvedena, včetně jazyka, který má být pro komunikaci používán. Tímto ustanovením není dotčen čl. 3 odst. 1 bod 3 písm. g) směrnice 2002/65/ES.

3) Věřitel nebo zprostředkovatel úvěru uvede prohlášení o právu spotřebitele na poskytnutí nebo popřípadě nabídnutí návrhu smlouvy o úvěru přinejmenším poté, co byla učiněna nabídka závazná pro věřitele.

Oddíl "15. Orgán dohledu"

1) Musí být uveden orgán nebo orgány příslušné k dohledu v předsmluvní fázi úvěru.

Příl.5

Vzor tabulky umoření

(1) Tabulka umoření obsahuje dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady.

(2) Tabulka umoření se vyhotoví tak, že

a) ve svých řádcích zachytí každé jednotlivé období, ve kterém dochází k čerpání nebo splácení spotřebitelského úvěru, a na posledním řádku také součet těchto položek a

b) ve svých sloupcích zachytí předpokládané čerpání úvěru, veškeré náklady na spotřebitelský úvěr, k jejichž úhradě se spotřebitel zaváže ve smlouvě o spotřebitelském úvěru a zůstatek jistiny.

(3) Pokud není úroková sazba pevně stanovena nebo je možné dodatečně náklady změnit, musí tabulka umoření obsahovat jasnou a stručnou informaci, že uvedené údaje platí pouze do změny úrokové sazby nebo dodatečných nákladů provedené v souladu se smlouvou o spotřebitelském úvěru.

(4) Způsob grafického zpracování tabulky umoření, zejména její struktura a označení sloupců, se nesmí významně odchýlit od této vzorové podoby:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS.

Směrnice Komise 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011, kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010.

2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014 ze dne 19. září 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimální peněžní částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo srovnatelné záruky pro zprostředkovatele úvěru.

3) § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.


(30. 8. 2016 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(2676)