O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Zákon o centrální evidenci účtů

Možná jste zaznamenali, že byl letos v létě přijat zákon o centrální evidenci účtů. Tento zákon podle zákonodárců upravuje práva a povinnosti související s vytvořením, užíváním a provozem centrální evidence účtů jako jednoho z prostředků sloužících k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů, zajištění významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky nebo Evropské unie. Co v něm najdete?

Plné znění zákona o centrální evidenci účtů

Podle zákona se zřizuje centrální evidence o účtech vedených bankami, zahraničními bankami, které vykonávají svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, a spořitelními a úvěrními družstvy pro jejich klienty. Správcem centrální evidence účtů je Česká národní banka.

O údaje z centrální evidence účtů je oprávněn žádat v rozsahu, ve kterém je oprávněn podle jiných právních předpisů požadovat údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství nebo povinnosti zachovávat je v tajnosti podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, orgán činný v trestním řízení, orgán příslušný přijímat oznámení o podezřelém obchodu podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, orgán Finanční správy České republiky, orgán Celní správy České republiky, nebo zpravodajská služba České republiky.

A zde je plné znění zákona o centrální evidenci účtů tak, jak byl přijat a zveřejněn na Portálu veřejné správy:

300/2016 Sb.

ZÁKON

ze dne 24. srpna 2016

o centrální evidenci účtů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět a účel úpravy

Tento zákon upravuje práva a povinnosti související s vytvořením, užíváním a provozem centrální evidence účtů jako jednoho z prostředků sloužících k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů, zajištění významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky nebo Evropské unie.

§ 2

Zřízení centrální evidence účtů

(1) Zřizuje se centrální evidence o účtech vedených bankami, zahraničními bankami, které vykonávají svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, a spořitelními a úvěrními družstvy pro jejich klienty.

(2) Správcem centrální evidence účtů je Česká národní banka.

§ 3

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) úvěrovou institucí banka, zahraniční banka, která vykonává svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, a spořitelní a úvěrní družstvo,

b) účtem účet zřízený v České republice na základě smlouvy o účtu podle § 2662 občanského zákoníku nebo smlouvy o jednorázovém vkladu podle § 2680 občanského zákoníku a obdobné účty a účty zřízené podle dřívějších právních předpisů nebo podle zahraničního práva,

c) klientem osoba, je-li majitelem účtu vedeného úvěrovou institucí nebo osobou oprávněnou nakládat s peněžními prostředky na takovém účtu, nebo svěřenský fond anebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, pro které jsou peněžní prostředky na takovém účtu vedeny.

§ 4

Údaje v centrální evidenci účtů

Do centrální evidence účtů se zapisují tyto údaje a jejich změny a opravy:

a) označení jednoznačně identifikující úvěrovou instituci, která účet vede,

b) datum zřízení účtu,

c) číslo účtu,

d) identifikační údaje klienta, jak jsou vedeny úvěrovou institucí, v tomto rozsahu:

1. u fyzické osoby všechna jména a příjmení užívaná v souvislosti s účtem vedeným úvěrovou institucí, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresa pobytu, popřípadě i adresa pro doručování,

2. u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby jméno včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, identifikační číslo osoby, popřípadě standardizovaný mezinárodní identifikátor právnických osob nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, a sídlo,

3. u účtu určeného pro majetek ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti příslušné označení takového fondu nebo uspořádání a identifikační údaje jeho správce, obhospodařovatele nebo osoby v obdobném postavení v rozsahu podle bodu 1 nebo 2,

e) datum vzniku a datum zániku oprávnění klienta k nakládání s peněžními prostředky na účtu,

f) datum zrušení účtu.

§ 5

Zápis údajů do centrální evidence účtů

(1) Úvěrová instituce předává České národní bance k zápisu do centrální evidence účtů elektronicky dálkovým přístupem nejpozději do dvanácté hodiny každého pracovního dne informaci o změně v údajích uvedených v § 4, k nimž došlo předchozí pracovní den nebo ve dnech pracovního klidu, anebo informaci o tom, že žádná změna nenastala. Za změnu v údajích se považuje i založení nového účtu, zrušení účtu nebo oprava některého z již zapsaných údajů. Formální náležitosti, strukturu a formát informace o změnách údajů k zápisu do centrální evidence účtů a způsob předání stanoví Česká národní banka vyhláškou.

(2) Česká národní banka předává do centrální evidence účtů údaje o účtech svých klientů obdobně, jako by šlo o údaje oznamované úvěrovými institucemi.

Poskytování údajů z centrální evidence účtů

§ 6

(1) O údaje z centrální evidence účtů je oprávněn žádat v rozsahu, ve kterém je oprávněn podle jiných právních předpisů požadovat údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství nebo povinnosti zachovávat je v tajnosti podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, pouze

a) orgán činný v trestním řízení,

b) orgán příslušný přijímat oznámení o podezřelém obchodu podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,

c) orgán Finanční správy České republiky,

d) orgán Celní správy České republiky, nebo

e) zpravodajská služba České republiky (dále jen "zpravodajská služba").

(2) Poskytnutí údajů z centrální evidence účtů může požadovat orgán uvedený v odstavci 1 (dále jen "žadatel"), pokud jsou splněny podmínky stanovené jinými právními předpisy upravujícími oprávnění žadatele k poskytnutí údajů, které jsou předmětem bankovního tajemství nebo povinnosti zachovávat je v tajnosti podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

(3) Žadatel vede evidenci žádostí o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů, která obsahuje datum odeslání žádosti, identifikační údaje, které jednoznačně určují fyzickou osobu, která jménem žadatele o údaje z centrální evidence účtů požádala, a text žádosti.

(4) Údaje v evidenci podle odstavce 3 uchovává žadatel po dobu 10 let ode dne následujícího po dni odeslání žádosti.

§ 7

(1) Žádost o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů obsahuje označení příslušného řízení, v rámci kterého oprávněný orgán žádá o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů, a spisovou značku, pod kterou je toto řízení vedeno. Zpravodajská služba v žádosti uvede spisovou značku rozhodnutí soudu, kterým jí bylo povoleno požadovat poskytnutí zprávy podle zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb; výpis z rozhodnutí soudu nebo jiný doklad o splnění podmínek pro podání žádosti podle jiných právních předpisů se nepředkládá. Žádost se neodůvodňuje.

(2) Žádost podle odstavce 1 podává žadatel výhradně prostřednictvím k tomu určené datové schránky žadatele do datové schránky zřízené Českou národní bankou pro centrální evidenci účtů.

(3) Identifikátory datových schránek, jejichž prostřednictvím mohou žadatelé podávat žádosti, a jejich změny, oznamuje České národní bance

a) soud prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti,

b) státní zastupitelství prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství,

c) orgán uvedený v § 6 odst. 1 písm. b) prostřednictvím Ministerstva financí,

d) Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace prostřednictvím Ministerstva vnitra,

e) Vojenské zpravodajství prostřednictvím Ministerstva obrany,

f) orgán Finanční správy České republiky prostřednictvím Generálního finančního ředitelství,

g) orgán Celní správy České republiky prostřednictvím Generálního ředitelství cel.

(4) Formální náležitosti, strukturu a formát oznámení podle odstavce 3 a způsob jeho doručení stanoví Česká národní banka vyhláškou.

§ 8

(1) Česká národní banka poskytne údaje z centrální evidence účtů pouze tehdy, jestliže

a) žádost byla podána způsobem stanoveným v § 7 odst. 2,

b) identifikátor odesílající datové schránky se shoduje s identifikátorem oznámeným podle § 7 odst. 3 a

c) žádost obsahuje, kromě údajů podle § 7 odst. 1, alespoň

1. číslo účtu a označení jednoznačně identifikující úvěrovou instituci, u které je účet veden,

2. rodné číslo, nebo jméno a příjmení společně s datem narození, anebo jméno a příjmení společně s rokem narození a adresou pobytu v případě fyzické osoby,

3. identifikační číslo osoby, standardizovaný mezinárodní identifikátor právnických osob, nebo současně jméno a buď identifikační číslo přidělované v zahraničí anebo sídlo v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, nebo

4. identifikační údaje správce, obhospodařovatele nebo osoby v obdobném postavení v rozsahu podle bodu 2 nebo 3, anebo jeho příslušné označení v případě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

(2) Česká národní banka poskytne žadateli údaje v rozsahu podle § 4 o všech účtech u všech úvěrových institucí, které jsou ke konkrétnímu klientovi vedeny v centrální evidenci účtů.

(3) Údaje podle odstavce 2 odešle Česká národní banka do datové schránky žadatele, z níž byla odeslána žádost, a to nejpozději do 24 hodin od doručení žádosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě sdělí žadateli, že k žádosti nebyl v centrální evidenci účtů nalezen žádný odpovídající údaj.

(4) Pokud žádost neodpovídá požadavkům podle odstavce 1, Česká národní banka odešle do datové schránky žadatele nejpozději do 24 hodin od doručení zprávu o důvodu nepřijetí žádosti.

(5) Formální náležitosti, strukturu a formát žádosti podle odstavce 1 stanoví Česká národní banka vyhláškou.

§ 9

Ochrana dat

(1) Při provozu centrální evidence účtů uplatňuje Česká národní banka taková organizační, personální a jiná opatření, aby s informacemi, které získá při provádění tohoto zákona, nepřišla do styku neoprávněná osoba. Obdobná opatření uplatňují i žadatelé při nakládání s údaji, které z centrální evidence účtů získají.

(2) Přístup k údajům zpracovávaným v centrální evidenci účtů mají pouze určení zaměstnanci České národní banky, kteří bezprostředně zajišťují provoz této evidence. V nezbytně nutném rozsahu se s uchovávanými údaji mohou seznamovat příslušní zaměstnanci České národní banky při provádění kontroly provozu centrální evidence účtů a při dohledu nad plněním povinností úvěrových institucí podle § 12 a řízení o správních deliktech podle § 13.

§ 10

Uchovávání údajů v centrální evidenci účtů

(1) Česká národní banka shromažďuje a uchovává údaje v centrální evidenci účtů podle § 4 a 5 a údaje o úkonech podle § 7 a 8 v elektronické podobě.

(2) Česká národní banka uchovává

a) údaje podle § 4 po dobu 10 let od prvního dne roku následujícího po roce, ve kterém došlo ke zrušení účtu,

b) informace o datové schránce žadatele oznámené podle § 7 odst. 3 po dobu 10 let ode dne následujícího po přijetí oznámení změny,

c) údaje o obsahu žádosti podle § 7 odst. 1 s označením žadatele a o obsahu odpovědi, o datu a čase přijetí žádosti a odeslání odpovědi po dobu 10 let ode dne následujícího po odeslání odpovědi.

§ 11

Kontrola poskytnutí údajů z centrální evidence účtů

(1) Kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomu účelu zřizuje kontrolní orgán. Kontrolní orgán se skládá z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou.

(2) Česká národní banka předkládá kontrolnímu orgánu podle odstavce 1 nejméně dvakrát ročně zprávu o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů. Zpráva musí obsahovat tyto údaje: označení žadatele, datum a čas přijetí žádosti, datum a čas odeslání odpovědi a údaje uvedené v § 7 odst. 1.

(3) Kontrolu podle odstavce 1 provádí kontrolní orgán v příslušných orgánech podle § 6 odst. 1. Tím není dotčeno právo kontrolního orgánu požadovat informace a účast na jednání kontrolního orgánu od jiných osob.

(4) Na postup podle tohoto ustanovení se kontrolní řád nepoužije.

§ 12

Dohled

(1) Dohled nad plněním povinností úvěrových institucí podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka.

(2) Při výkonu dohledu u bank a zahraničních bank, které vykonávají svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, se obdobně použijí ustanovení o činnosti České národní banky při výkonu bankovního dohledu podle zákona upravujícího činnost bank. Při výkonu dohledu u spořitelních a úvěrních družstev se obdobně použijí ustanovení o činnosti České národní banky při výkonu dohledu nad činností spořitelních a úvěrních družstev podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev.

Správní delikty

§ 13

(1) Úvěrová instituce se dopustí správního deliktu tím, že nesplní

a) povinnost stanovenou v § 5 odst. 1, nebo

b) povinnost stanovenou v § 19 odst. 2.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

§ 14

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm Česká národní banka nezahájila řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

§ 15

(1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

(2) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(3) Příjem z náhrady nákladů řízení je příjmem České národní banky. Na náhradu nákladů správního řízení vedeného Českou národní bankou podle tohoto zákona se pro účely vybírání a vymáhání hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu.

§ 16

Pořízení a financování provozu centrální evidence účtů

(1) V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie1) a ji provádějícím přímo použitelným předpisem Evropské unie2) Česká republika hradí České národní bance v plné výši náklady spojené s pořízením a provozem centrální evidence účtů.

(2) Podrobná pravidla pořízení a provozu centrální evidence účtů a úhrady souvisejících nákladů upraví Česká republika, jednající prostřednictvím Ministerstva financí, a Česká národní banka smlouvou.

§ 17

Zpráva o provozu a využití centrální evidence účtů

(1) Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách alespoň jednou ročně souhrnnou zprávu o provozu a využití centrální evidence účtů.

(2) Součástí zprávy podle odstavce 1 je i počet žádostí podle skupin žadatelů, uvedených v § 7 odst. 3, a souhrnná informace o kontrolách provozu centrální evidence účtů.

§ 18

Společná ustanovení

(1) Postupy podle tohoto zákona a postupy na jeho základě jsou vždy neveřejné.

(2) Osobní údaje jsou podle tohoto zákona zpracovávány pouze za účelem bezpečnosti České republiky nebo Evropské unie, předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů a k zajištění významných hospodářských a finančních zájmů.

(3) Správce centrální evidence účtů nekontroluje správnost a úplnost údajů při jejich předávání úvěrovými institucemi k zápisu do centrální evidence účtů a za správnost a úplnost takto přijatých údajů neodpovídá.

(4) Správce centrální evidence účtů nekontroluje splnění podmínek pro podání žádosti o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů podle § 6 odst. 2 a za splnění těchto podmínek neodpovídá.

§ 19

Závěrečná ustanovení

(1) Česká národní banka oznámí na své úřední desce datum zahájení zápisu údajů podle § 4 do centrální evidence účtů a současně o této skutečnosti informuje úvěrové instituce.

(2) Úvěrová instituce nejpozději do 6 měsíců ode dne zahájení zápisu údajů podle odstavce 1 předá České národní bance do centrální evidence účtů aktuálně platné údaje v rozsahu stanoveném v § 4 o jí vedených účtech, které nebyly zrušeny do dne předcházejícího dni předání informace. Formální náležitosti, strukturu, formát a způsob předání údajů do centrální evidence účtů stanoví Česká národní banka vyhláškou.

(3) Ode dne předání údajů podle odstavce 2 plní úvěrová instituce povinnost uvedenou v § 5 odst. 1.

(4) Česká národní banka informuje příslušné orgány o datu zahájení příjmu oznámení podle § 7 odst. 3.

§ 20

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 6, § 7 odst. 1 a 2, § 8 odst. 1 až 4, § 10 odst. 2 písm. c), § 13 až 15, pokud jde o § 19 odst. 3, a § 17, které nabývají účinnosti prvním dnem šestnáctého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.


(19. 10. 2016 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(2778)