O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Vývoj státního rozpočtu ČR: Zatím pozitivní

Jak se letos daří státnímu rozpočtu? K 31.3.2014 dosáhly celkové příjmy 324,2 mld. Kč, celkové výdaje pak 280,6 mld. Kč a přebytek hospodaření 43,6 mld. Kč (v březnu 2013 byl vykázán přebytek 14,0 mld. Kč). Na meziročním růstu celkových příjmů o 31,4 mld. Kč se podílely zejména příjmy z EU (růst o 10,6 mld. Kč) a také únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE (8,5 mld. Kč). Plyne to z údajů Ministerstva financí ČR.

Z daňových příjmů vykázalo podle MF ČR meziroční růst zejména inkaso DPH (o 8,0 mld. Kč) a spotřební daně z tabákových výrobků (o 4,5 mld. Kč). Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 14,9 mld. Kč, tj. o 10,5 % (rozpočet 2014 počítá s růstem o 2,3 % proti skutečnosti 2013).

Inkaso DPH ve výši 60,3 mld. Kč meziročně vzrostlo o 8,0 mld. Kč, tj. o 15,2 %. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2013 o 0,6 % (proti rozpočtu 2013 počítá s růstem o 3,2 %). Pro rok 2014 nebyly přijaty žádné významné legislativní změny s dopadem na inkaso státního rozpočtu.

Inkaso spotřebních daní

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 44,5 mld. Kč, což je o 5,5 mld. Kč více než ve stejném období roku 2013. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 23,5 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 4,5 mld. Kč. Relativně vysoké plnění u této daně (48,8 %) souvisí s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. ledna (vliv předzásobení se projevil z důvodu zvyšování sazeb i začátkem roku 2013).

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 16,6 mld. Kč, tj. o 0,8 mld. Kč více než v roce 2013. U odvodu z elektřiny ze slunečního záření s inkasem ve výši 0,3 mld. Kč došlo k prodloužení odvodu pro zařízení uvedená do provozu v průběhu roku 2010. Sazba odvodu se však snížila z 26 % na 10 %, resp. z 28 % na 11 %. U tohoto odvodu tak rozpočet 2014 počítá s meziročním poklesem proti skutečnosti 2013 o 3,7 mld. Kč.

Daně z příjmů fyzických osob

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,8 %, zatím dosáhla 21,2 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 9,4 % proti skutečnosti roku 2013. Odhad růstu celkového výnosu u DPFO ze závislé činnosti na rok 2014 vycházel především z makroekonomických odhadů průměrných mezd a míry růstu nezaměstnanosti.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo 3,2 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 0,7 mld. Kč. Inkaso této daně v samotném březnu dosáhlo 2,9 mld. Kč (v březnu 2013 to bylo 2,3 mld. Kč) a souvisí s termínem podání daňového přiznání a odvodem daně za rok 2013. Vysoké plnění (na 99,5 % rozpočtu) bude korigováno tradičně v dubnu, kdy dochází k vratkám daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března. Rozpočet pro letošní rok počítá s meziročním růstem i v důsledku zrušení některých daňových úlev při využití výdajových paušálů.

U inkasa daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů s dosavadním inkasem ve výši 2,6 mld. Kč se ve srovnání s minulým rokem neočekávají žádné výrazné změny.

Daně z příjmů právnických osob

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 1. čtvrtletí roku 19,9 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 0,6 mld. Kč, tj. o 3,0 %. Rozpočet počítá s růstem letošního inkasa proti skutečnosti 2013 o 1,1 %. V samotném březnu inkasoval na této dani státní rozpočet 18,7 mld. Kč (loni to bylo 18,2 mld. Kč), což souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň u větších plátců.

Změny legislativy u DPPO se zpravidla promítají v inkasu daně s ročním odstupem, proto by se změny spojené s rekodifikací soukromého práva měly plně projevit až v inkasu daně v roce 2015. Riziko pro predikovanou výši inkasa představuje podle MF ČR případné uplatnění daňových ztrát vzniklých a vyměřených v předchozích zdaňovacích obdobích, jako položek odčitatelných od základu daně. Obdobně jako u odpočtu ztrát lze předpokládat pokračování nárůstu objemu uplatňovaných odpočtů na realizaci projektů vědy a výzkumu.

Další daně

Inkaso majetkových daní, které zatím dosáhlo 2,2 mld. Kč, tvoří zejména inkaso daně z nabytí nemovitých věcí. U této daně lze očekávat mírný meziroční růst inkasa vlivem celoročního dopadu zvýšení sazby daně o jeden procentní bod, které bylo účinné už od roku 2013. Od roku 2014 došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod daň z příjmů.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 1,7 % dosáhly 92,5 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti 2013. Očekávaný růst vychází z reálného stavu vyměřovacích základů pro pojistné v roce 2013 a z makroekonomické predikce meziročního tempa růstu objemu mezd pro rok 2014. Zapracováno bylo i snížení předpokládaného dopadu zapojení občanů do systému 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 75,2 mld. Kč (meziroční růst o 14,9 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 53,8 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2013 vyšší o 10,6 mld. Kč. Na meziroční růst také výrazně působil mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč (rozpočet činil 10 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 4,6 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 1,1 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 280,6 mld. Kč čerpané ke konci března 2014 byly meziročně vyšší o 1,8 mld. Kč. Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 506,5 mld. Kč, což představuje 41,8 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2013 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2013 je plánován růst o 1,6 %. K 31.3.2014 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 115,2 mld. Kč při meziročním poklesu o 0,9 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 33,7 mld. Kč a meziročně vzrostly o 1,0 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 27,2 mld. Kč, což je o 0,6 mld. Kč méně než v roce 2013. Šlo o 2 zálohy regionálnímu školství na leden až duben v celkové výši 26,2 mld. Kč (ve stejném období minulého roku vyplaceny také 2 zálohy ve výši 26,2 mld. Kč) a o jednu čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,0 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 byly vyplaceny 2 zálohy ve výši 2,0 mld. Kč).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 19,2 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 1,9 mld. Kč. Relativně vysoké plnění ve výši 33,2 % rozpočtu je ovlivněno lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2014 bude tato částka zúčtována). V lednu 2013 došlo k předsunuté platbě ve výši 4 mld. Kč. V nárůstu rozpočtu 2014 proti skutečnosti 2013 o 7,9 % se plně projevuje zákonné opatření Senátu č. 342/2013, kterým byla v závěru roku 2013 navýšena platba za státní pojištěnce o 64 Kč/měsíc na 787 Kč/měsíc.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 14,9 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 2,8 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března 2014 přebytkem ve výši 43,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2013 výsledek lepší o 29,6 mld. Kč. Na tomto výsledku se podle MF ČR pozitivně odráží meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 31,4 mld. Kč. Na tom se podílely zejména vyšší příjmy z EU (o 10,6 mld. Kč), mimořádné příjmy z aukce kmitočtů (8,5 mld. Kč), vyšší inkaso DPH (o 8,0 mld. Kč) a inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (o 4,5 mld. Kč). Naopak čerpání výdajů zatím v meziročním srovnání spíše stagnuje (růst o 0,6 %).

Hospodaření rozpočtu v samotném březnu skončilo schodkem 6,5 mld. Kč (v březnu 2013 přebytkem 8,4 mld. Kč), když příjmy činily 92,6 mld. Kč (v březnu 2013 to bylo 96,3 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 99,1 mld. Kč (v březnu 2013 to bylo 87,9 mld. Kč). Na meziročně vyšších výdajích v samotném březnu se projevil zejména převod druhé zálohy regionálnímu školství na měsíc březen a duben ve výši 13,1 mld. Kč, který byl v roce 2013 uskutečněn již v únoru.


(2. 4. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(927)