O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Usnadní vám práci: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Úlevy na daních, pozastavení EET, dávky pro OSVČ a další podpora podnikatelů

Vláda ČR a poté Parlament ČR již schválily řadu opatření na úlevy pro podnikatele od dopadů koronavirové epidemie. Nabízíme vám zde přehled těch nejdůležitějších, které jsou většinou již schváleny a lze je využít.

Úlevy na daních

Ministerstvo financí připravilo pro fyzické a právnické osoby balíček daňových úlev, například prominutí červnových záloh na daň z příjmu či posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitostí. Zde je přehled prominutých daní či podobných úlev:

Liberační balíček I

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).

Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

Ze strany Generálního finančního ředitelství vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Liberační balíček II

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.

Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později. Finanční zpravodaj č. 5/2020

Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.

Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání.

Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.

Prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání zboží či služeb základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky, poskytovatelům zdravotních služeb a zařízením sociálních služeb. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.

Plošné prominutí správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu vydané správním orgánem z rezortu financí (tj. zejména orgány Finanční správy ČR a Celní správy ČR). Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány do 31. července 2020.

Další daňová opatření

Ministerstvo financí vydalo nařízení, které umožní plošné prominutí příslušenství daně a poplatků - v souladu s § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu byl vydán tzv. generální pardon ministryně financí, kterým dojde k prominutí příslušenství daně a správních poplatků, prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kde došlo na žádost daňového subjektu k individuálnímu prominutí úroku z prodlení nebo posečkání úhrady daně z důvodů souvisejících s koronavirem, prominutí příslušenství daně z příjmů tak, aby byla zajištěna tolerance pozdního podání daňových přiznání a úhrady daně až do 1. července 2020, prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020, prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to plošně pro žádosti podané mezi dnem účinnosti generálního pardonu a 31. červencem 2020.

Ministerstvo financí dle své zprávy hromadně promine daně z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně (např. testovací soupravy a diagnostické testovací nástroje pro COVID-19, ochranné oděvy a podobné zboží, teploměry, desinfekční prostředky a sterilizační produkty, ostatní zdravotnické prostředky a zdravotní spotřební materiál), a zboží, které k výrobě tohoto zboží slouží. Ministerstvo chce prominout také příslušenství silniční daně, konkrétně sankce za pozdější úhradu záloh daní splatných do 15. dubna a do 15. července, pokud budou uhrazeny nejpozději do 15. října 2020, silničním dopravcům byla odložena platba mýta o tři měsíce.

Ministerstvo financí rovněž rozhodlo o úpravě metodiky: Ze strany Generálního finančního ředitelství dojde k vydání metodického pokynu zohledňujícího možnost individuálního prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení z důvodů souvisejících s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS-CoV-2. Metodicky řízené úřady budou vedeny k uplatňování maximální vstřícnosti a tolerance ve vztahu k daňovým subjektům a jejich individuální situaci, a to zejména tam, kde jde o vynucování plnění povinností a ukládání sankcí umožňujících správní uvážení (pokuty na úseku evidence tržeb, pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti atd.).

Podnikatelé mohou využít zejména tyto instituty:

  • možnost požádat o posečkání úhrady daně,
  • možnost požádat o úpravu výše záloh nebo o výjimku z povinnosti daň zálohovat,
  • možnost požádat o prominutí úroků a pokut za nepodání kontrolního hlášení,
  • možnost požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení (a tím i úhrady daně);

Pro podnikatele spadající do závěrečné fáze (3. a 4. vlny) elektronické evidence tržeb se odkládá povinnost používat EET do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze.

Pro podnikatele, kteří už EET používají, se do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze zavádí výjimka z jeho používání kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.

Ministryně financí rozhodla i o hromadném prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku takto:

  • prominutí daně z přidané hodnoty se týká zboží či služeb, které jsou dodány bezúplatně poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky a zařízením sociálních služeb; bezplatně poskytované zboží a služby jsou vyjmenovaným kategoriím subjektů poskytovány v období nouzového stavu, souvisí s opatřeními pro zastavení šíření viru SARS-CoV-2;
  • mezi základní složky integrovaného záchranného systému patří Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky;
  • promíjení je omezeno časově na dodání zboží či poskytnutí služby, kde povinnost přiznat daň z přidané hodnoty vznikla v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu
  • bude prominut také správní poplatek spojený s vydáním potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu, přičemž prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány ode dne účinnosti rozhodnutí ministryně financí do dne 31. 7. 2020 a je omezeno na potvrzení vydávaná správními orgány řízenými ministryní financí, tj. zejména orgány Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky

Podpora OSVČ

Stát vyplácí finanční příspěvek za ušlý výdělek – ošetřovné – pro osoby samostatně výdělečně činné, které po zavedení mimořádných opatření vlády pečují o děti mladší 13 let a o nezaopatřené děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I za podmínky, že druhý člen rodiny na toto dítě (děti) již nečerpá tuto dotaci či jiný kompenzační příspěvek, a to ve výši 424 korun za den, za období po 1. květnu pak 500 korun za den. Dotace byla poskytována za období do 8. června 2020.

K vyplácení ošetřovného byl vyhlášen program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 s názvem Ošetřovné pro OSVČ. Ošetřovné pro OSVČ je možné žádat od 1. dubna přes živnostenské úřady.

Osobám samostatně výdělečně činným se v době od března do srpna 2020 odpouští minimální povinné platby na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění.

Mimořádný zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, umožní vyplatit OSVČ, které prokáží, že jejich hrubé tržby za leden až březen 2020 poklesly v porovnání se srovnatelným obdobím roku 2019 nejméně o 10 %, a splní další podmínky, jednorázovou finanční výpomoc ve výši 25 000 korun.

Spotřebitelské úvěry

Vláda prosadila v Parlamentu také novelu zákona o spotřebitelském úvěru, kterou byl stanoven strop na maximální výši sankcí za opožděné splátky u úvěrů pro osoby samostatně výdělečně činné. Novela současně u spotřebitelů i OSVČ, kteří jsou v prodlení se splácením delším než 90 dnů, omezuje maximální výši smluvního úroku. U úvěrů pro osoby samostatně výdělečně činné nesmí nově výše smluvní pokuty při prodlení delším než 90 dnů přesáhnout limit 0,1 % denně z dlužné částky. Celkový limit všech smluvních pokut přitom nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení u úvěrů pro osoby samostatně výdělečně činné pak nesmí po 90 dnech prodlení přesáhnout zákonnou výši na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů. Stejně je omezena i výše úroku smluvního.

Podpora udržení zaměstnanosti

Úvěrový program COVID

Na podporu podnikatelů a k eliminaci dopadů epidemie koronaviru na zaměstnavatele a OSVČ zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou úvěrový program COVID, podmínky programu zveřejnila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Vzhledem k velkému zájmu podnikatelů o program COVID vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu podpůrný úvěrový program COVID II, který žadatelům umožní čerpat státem zaručený a dotovaný úvěr i od komerčních bank za obdobných podmínek jako v případě programu COVID; k dispozici bylo až 30 miliard korun.

Ve spolupráci s komerčními bankami je připraven a ze strany Evropské komise už schválen záruční program COVID III, v jehož rámci se stát zaručí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky za úvěry velkých firem. Státní podpora (portfoliové ručení) se bude vztahovat na provozní úvěry do 50 milionů korun, které budou poskytnuty do 31. prosince 2020, podniky do 250 zaměstnanců mohou žádat o provozní úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 milionů korun, podniky do 500 zaměstnanců mohou získat úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 milionů korun, délka ručení je v obou případech nanejvýš tři roky.

Program Technologie COVID 19

Tento dotační program podporuje projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení. Dotace může dosáhnout až 20 milionů korun, celkem bude k dispozici nejméně 300 milionů korun.

Program Czech Rise Up 1.0 a 2.0

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit. Zaměřuje se na podporu inovativních firem včetně start-upů, které vyvíjejí nové technologie a řešení pomáhající v boji s koronavirem a chtějí je uvést do výroby či praxe. Na program bylo vyhrazeno zhruba 200 milionů korun.

Na základě velkého úspěchu programu byl připraven dotační program Czech Rise Up 2.0 se dvěma výzvami. První výzva je zaměřena na finální fáze dokončení výzkumu a vývoje, popř. certifikace a ochrany práv medicínských řešení v souladu se schválenou notifikaci Evroské komise, druhá výzva podporuje formou de minimis úzce definovanou skupinu projektů, které budou zaměřeny na využití stávajících technologií pro vznik medicínských a nemedicínských řešení na zvládnutí ekonomických a společenských následků krize, příprava na případnou druhou vlnu pandemie a podpora strategických technologií ve střednědobém horizontu. Podpora se poskytuje do výše 75 % nákladů, celková alokace programu bude 300 milionů Kč.

Nouzový balíček pro české vývozce

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo nouzový balíček naléhavé pomoci pro české vývozce na zahraničních trzích „Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí nabídnou asistenci českým podnikatelům v případě, že se dostanou do problémů s realizací obchodních dodávek do zahraničí, především v případě administrativních bariér kladených na dovozce místními úřady,“ řekl šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR představujeme nový nástroj na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA). Ten umožní českým firmám aktivním na zahraničních trzích operativně reagovat na mimořádnou situaci. Nově bude možné využít služeb místních expertů, kteří zajistí kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů spojených s mimořádnými opatřeními. V době omezení pohybu osob mohou tyto subjekty mimo jiné firmám pomoci zajistit osobní styk a dohled nad jejich aktivitami v místě. Program PROPEA bude financován ze sdružených prostředků určených mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. Pilotně začne fungovat tato podpora v 10 zemích světa: Maroko, Japonsko, Mongolsko, Indie, Vietnam, Bosna a Hercegovina, Peru, Čína, Spojené království a Mexiko.

Program podpory zaměstnanosti Antivirus A a B

Byl schválen i program podpory zaměstnanosti Antivirus, který má pomoci firmám ochránit pracovní místa a kompenzovat zaměstnavatelům podstatnou část mzdových nákladů, pokud byla jejich hospodářská činnost ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19. Zaměstnavatel musí pro nárok na kompenzace splnit několik podmínek, příspěvek poskytuje Úřad práce ČR, výše a doba poskytování je závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci, výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy, tedy včetně povinných odvodů.

Program Antivirus A se vztahuje na firmy, u nichž došlo k nucenému omezení provozu na základě krizového opatření vlády či k nařízení karantény hygieniky, program Antivirus B se vztahuje na firmy, jejichž zaměstnanci měli překážku v práci na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží souvisejících s důsledky šíření koronaviru.

​​Podpora pro velké podniky

Pro podniky nad 250 zaměstnanců bude připraven program záruk Exportní a garanční pojišťovny, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 miliard korun, na podporu investic do dopravní infrastruktury (údržba, opravy, nová výstavba) vyčlenila vláda prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury dalších 6,5 miliardy korun.

Podpora pro nájemce nebytových prostor

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo na pomoc podnikatelům, kteří podnikají v pronajímaných prostorách a kvůli opatřením vlády přišli o zisk, dotační program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID – NÁJEMNÉ.

Podnikatelé mohou požádat o podporu na úhradu nájmu až do výše 10 milionů korun, podmínkou je, že pronajímatel sleví 30 procent z ceny nájmu za duben až červen a že 20 procent z nájmu uhradí sám provozovatel. V případě, že je pronajímatelem stát nebo jím zřizovaná instituce, bude podmínka třicetiprocentní slevy na nájemném splněna automaticky. Podmínkou také je, že mezi pronajímatelem a nájemcem nesmí být osobní vazby ani jiné majetkové propojení firem. Na program vláda uvolnila z vládní rozpočtové rezervy až 5 miliard korun.

Pomoc podnikatelům v cestovním ruchu

Cestovní kanceláře a agentury budou moci klientům v případě zrušení zájezdu s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 z důvodu pandemie místo vrácení peněz vystavit voucher v zaplacené hodnotě, který budou moci klienti uplatnit do 31. 8. 2021. Pokud této možnosti nevyužijí, po skončení této ochranné doby jim cestovní kancelář uhradí veškeré zaplacené náklady do 14 dnů.

Poukazy mohou odmítnout senioři nad 65 let věku, zdravotně postižení lidé, těhotné ženy, lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnaní, osamělé samoživitelky a samoživitelé a také školy v případě školních zájezdů, poukaz na zájezd v hodnotě minimálně deseti procent zaplaceného storno poplatku budou cestovní kanceláře povinny vydat zákazníkům, kteří z vlastní vůle zrušili zakoupený zájezd s termínem odjezdu do 31. 8. 2020 a byli povinni cestovní kanceláři uhradit storno poplatky.

Pomoc podnikatelům v kultuře

Ministerstvco kultury připravilo návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí. Umožňuje pořadatelům zrušených kulturních akcí namísto vrácení peněz za vstupenky nabídnout zákazníkům voucher v zaplacené hodnotě, který bude uplatnitelný buď na stejnou akci v náhradním termínu, nebo na náhradní akci v téže hodnotě. Ochranná doba bude platit do konce října 2021. Ochranná doba skončí, pokud pořadatel nevydá zákazníkovi poukaz do jednoho měsíce od jeho žádosti, nebo mu nenabídne náhradní kulturní akci do šesti měsíců od vydání poukazu.

Pomoc zoologickým zahradám

Prostřednictvím dotačního titulu Příspěvek zoo budou moci zoologické zahrady bezodkladně čerpat prostředky na nákup krmiva pro zvířata. Dotační program je určen pro všech 29 licencovaných zoo.

Detaily

Detailní informace samozřejmě najdete na webech příslušných ministerstvech. Tam lze mj. ověřit přesné podmínky podpůrných programů a jejich platnost.


(14. 6. 2020 | redakce2)


Tento článek je součástí speciálu:

Koronavirus a COVID-19: Zásahy vlády, dopad na ekonomiku

Koronavirus a COVID-19 jsou aktuálně nejvýznamnějšími tématy nejen běžné populace nebo zdravotníků, ale také podnikatelů a ekonomů. Jak dopadá šíření...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(5417)