O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Účty finančních úřadů: Tabulky - potřebná čísla účtů a předčíslí

Od roku 2013 je pověřeno výběrem daní 14 finančních úřadů - finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky - a Specializovaný finanční úřad s působností na celém území České republiky. Pro bezproblémové placení daní je pochopitelně nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu nového finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků. A právě čísla účtů finančních úřadů a seznam předčíslí najdete v tomto textu v přehledných tabulkách.

Jak se platí daně

Všechny daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě přitom musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Jak vypadá číslo účtu:

Předčíslí bankovního účtu v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí najdete dále.

Matriková část jednoznačně určuje finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část. Čísla opět najdete dále.

Jako příklad uvádí Finanční správa ČR konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Středočeský kraj, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-77628111/0710.

Daňový subjekt může daň, zálohy i splátky uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně formou internetového bankovnictví. Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na účet banky příslušného správce daně, tedy finančního úřadu.

Předčíslí bankovního účtu

A nyní již ke konkrétním číslům účtů. Zde v tabulce jsou výše zmíněná předčíslí podle typu daně.

Daň Předčíslí
Daň darovací 7747
Daň dědická 7739
Daň silniční 748
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí / z nabytí nemovitostí od 1.1.2014** 7763/7691
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb. 8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet 4722
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
Ostatní příjmy 4757
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence 1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí 1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách 8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech 6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství 9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 34 z. č. 200/1990 Sb. 6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa 9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší 9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda 9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění 3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost 3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody 9769
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% Státní fond životního prostředí 9785
Pokuty na místě zaplacené 3746
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% Státní fond životního prostředí 6728
Pokuty za porušení životního prostředí – zrušené zákony 9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – Státní fond životního prostředí 6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. 8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. 6701
Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – rozpočty obcí 8782
Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – Státní fond životního prostředí 8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8766
Příjmy DPH pro ČR podle § 88 1724
Příslušenství daní 4706
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Správní poplatky 3711
Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství* 13717
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Zrušené daně a jiné příjmy 7798
Zrušené daně a poplatky 1791
Zvláštní prostředky - exekuce 35
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.) 20036
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) 30031
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039

*Poznámka: Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).

** Zde upozorněme na Finanční Zpravodaj 8/2013 MF ČR, citujeme: Pokud změna vlastnického práva k nemovitosti nastane do 31. 12. 2013, podléhá zdanění režimu zákona č. 357/1992 Sb. Je proto nutno si uvědomit, že i pokud např. katastrální úřad rozhodne o vkladu vlastnického práva po 1. 1. 2014, rozhodující jsou právní účinky vkladu práva, tj. datum, kdy byl návrh na vklad podán katastrálnímu úřadu. Pokud právní účinky vkladu práva vznikají do 31. 12. 2013, postupuje se v daňovém řízení podle zákona č. 357/1992 Sb. Pro placení daně z převodu nemovitostí vyměřované dle tohoto zákona se nadále používá původní předčíslí bankovního účtu finančního úřadu, tj. předčíslí 7763 bez ohledu na to, kdy bude daň vyměřena či placena.

Čísla účtů finančních úřadů

A nyní následuje slíbená tabulka s čísly účtů finančních úřadů v ČR podle lokace.

Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Matrika Kód banky
Specializovaný finanční úřad Praha 77620021 0710
Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha 77628031 0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha 77628111 0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice 77627231 0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 77627311 0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary 77629341 0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem 77621411 0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec 77628461 0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové 77626511 0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice 77622561 0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava 67626681 0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno 77628621 0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc 47623811 0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava 77621761 0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín 47620661 0710

Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu

A ještě přidáváme tabulku předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu.

Název daně Předčíslí účtu Matrika Kód banky
Daň silniční 748 77620021 0710
Daň z přidané hodnoty 705 77620021 0710
Daň z příjmů fyzických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby 7720 77620021 0710
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713 77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob 7704 77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby 7712 77620021 0710
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743 77620021 0710
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789 77620021 0710
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716 77620021 0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639 77620021 0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení 5725 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva 5661 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy 5733 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet 4722 77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741 77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776 77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784 77620021 0710
Ostatní příjmy 4757 77620021 0710
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti 2735 77620021 0710
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754 77620021 0710
Pokuty na místě zaplacené 3746 77620021 0710
Příslušenství daní 4706 77620021 0710
Správní poplatky 3711 77620021 0710
Správní poplatky - loterie a sázkové hry 2786 77620021 0710
Zvláštní prostředky – exekuce 35 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.) 20036 77620021 0710
Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., 182/2006 Sb.) 30031 77620021 0710
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032 77620021 0710
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039 77620021 0710

Poznámka: Příklad konstrukce celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z přidané hodnoty (DPH) u Specializovaného finančního úřadu (SFÚ), kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 705-77620021/0710.

Další náležitosti plateb daní

Kromě čísel účtů je dobré znát ještě některé další náležitosti plateb. Variabilní symbol - jeho prostřednictvím daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ).

Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění.

Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.

Specifický symbol - v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění.

Datum splatnosti - by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.

Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu.

Veškeré uvedené informace jsou přebrány z materiálů Finanční správy ČR a jsou podle dostupných informací platné k 15. 12. 2013. Před každou platbou doporučujeme zkontrolovat platná čísla účtů finančních úřadů a předčíslí přímo na stránkách Finanční správy ČR.


(15. 12. 2013 | redakce2)


Tento článek je součástí speciálu:

Daně a daňové zákony: Zaostřeno na ČR od roku 2014

Zákony ČR jsou bohužel pro mnohé podnikatele i běžné občany nepřehlednou spletí pravidel, ve které je obtížné se vyznat. Řadu novinek přitom...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(421)