O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Přehled: Nejdůležitější změny zákonů platné v roce 2015

Ministerstvo financí ČR vydalo přehled nejvýznamnějších změn zákonů a souvisejících závazných pravidel, které se týkají firem i občanů v roce 2015 a navázaných právě na činnost MF ČR. Nepřehlédli jste nějakou? Tentokrát doporučujeme skutečně pečlivě si změny prohlédnout, abyste něco důležitého neminuli.

Zavedení druhé snížené sazby DPH

Zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10 procent na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu od 1. ledna 2015.

Daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě

Nově se zavádí slevy na druhé a další dítě žijící ve společné domácnosti, a to 15 804 Kč na druhé a 17 004 Kč na třetí a další dítě. Pořadí dětí pro uplatnění zvýšených slev i rozdělení slev na jednotlivé děti mezi rodiče je ponecháno na volbě rodičů.

Snížení limitu pro placení v hotovosti od 1. 12. 2014

Touto změnou dochází ke snížení limitu pro placení v hotovosti ze stávajících 350 000 Kč na 270 000 Kč. Změna vychází ze zákona č. 261/2014 Sb., kterým se s účinností od 1. 12. 2014 novelizuje zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Nově budou muset být platby nad 270 000 Kč provedeny bezhotovostně prostřednictvím regulovaných osob. To odpovídá trendu v řadě evropských zemí, kde se limity pro placení v hotovosti rovněž průběžně snižují.

Znovuzavedení vracení zelené nafty od 1. 10. 2014

Novela zákona o spotřebních daních zahrnuje vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu.

Uplatnění výdajových paušálů pro podnikatele

Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální výdaje tak bude odpovídat tržbám ve výši 2 000 000 Kč. U příjmů ze zemědělské činnosti, řemeslného podnikání, lesního a vodního hospodářství tak bude možné při použití paušálů uplatnit jako výdaj maximálně 1 600 000 Kč a u příjmů z ostatního živnostenského podnikání maximálně 1 200 000 Kč. Procentní výše paušálů zůstávají nezměněny, stejně jako obecná možnost uplatnit výdaje ve skutečné výši bez dalších omezení.

Sleva na dani za umístění dítěte ve školce

Rodiče si mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte ve školce nebo předškolním zařízení, ve kterých budou mít umístěné své dítě, tzn. „školkovné“. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od výše minimální mzdy a poprvé ji bude možno uplatnit již za kalendářní rok 2014. Za rok 2014 si tak budou moci rodiče uplatnit slevu do výše 8 500 Kč, a v roce 2015 do výše 9 200 Kč. Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů po skončení kalendářního roku buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání.

Podnikové školky

Zaměstnavatel bude mít možnost snížit daňový základ o náklady související se zřízením a provozováním zařízení péče o dítě předškolního věku. Těmito náklady jsou např. nájemné za prostory, energie, úklid, mzdy zaměstnanců pečujících o děti, úhrada jinému subjektu, který umožní umístění dětí ve svém zařízení. Budou-li výdaje na straně zaměstnavatele zahrnuty do daňových výdajů a služba péče o dítě bude poskytována zaměstnancům bezplatně nebo za zvýhodněnou cenu, pak se u zaměstnance bude jednat o zdanitelný příjem.

Vrácení slevy na dani pracujícím důchodcům

Vrací se základní sleva na dani ve výši 24 840 Kč pracujícím starobním důchodcům i důchodcům s příjmem z pronájmu. Slevu je možné uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v kalendářním roce výdělečná činnost trvala. Roční sleva bude uplatněna už za rok 2014 a vrácena i za rok 2013 (podrobné informace jak si o vrácení požádat lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy).

Spolu s vrácením slevy se od roku 2015 znovu zavádí i limit 840 tis. Kč, při jehož překročení budou zdaňovány příjmy důchodců z pracovního poměru, podnikání nebo pronájmu.

Zároveň je třeba hlídat, aby měsíční příjem nepřekročil stanovený limit (ve výši minimální mzdy na začátku roku), který je pro rok 2014 ve výši 25 500 měsíčně. Při překročení tohoto limitu musí starobní důchodce podávat přiznání k dani z příjmů a odvést zálohu na daň z té částky, která stanovený limit překračuje.

Nová zjednodušení pro zaměstnavatele

Správce daně bude nově zodpovědný za vybrání dluhu, který vznikne v důsledku chyby zaměstnavatele způsobené nedostatečnými informacemi ze strany zaměstnanců. Dříve musel dlužné částky od zaměstnanců vymáhat zaměstnavatel. Tento postup se uplatní u současných i minulých zaměstnanců, zaměstnavatel jen předá správci daně potřebné doklady.

Ke zjednodušení u zaměstnavatele dochází také v oblasti veřejného pojistného sjednocením pravidel pro okamžik vzniku účasti na sociálním i zdravotním pojištění u prací konaných na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti.

Při čerpání neplaceného volna nebo při neomluvené absenci zaměstnance se od roku 2015 bude pro účely výpočtu zdravotního pojištění namísto dosavadní složité kalkulace používat minimální mzda.

Nové povinnosti pro zaměstnavatele

Nový zákon přináší i některé nové povinnosti, kterým je třeba věnovat pozornost. Jde například o povinnost vyžadovat potvrzení o poskytování daňového zvýhodnění v případě zaměstnanců, kteří vyživují děti ve společné domácnosti a žádají o daňové zvýhodnění na děti.

Mzdová účtárna musí evidovat na mzdových listech další údaje nutné pro mezinárodní výměnu dat, např. u daňového nerezidenta datum narození, číslo dokladu prokazujícího jeho totožnost, apod.

Nově bude správce daně akceptovat podání, u nichž zákon stanoví povinnou elektronickou formu, i pokud budou podána jinak než elektronicky. Za nesplnění elektronické formy podání novela daňového řádu zavádí pokutu ve výši 2 000 Kč.

Detaily:

S účinností od 1. ledna 2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou.

Tato datová zpráva musí být ve správcem daně stanoveném formátu a struktuře a musí být odeslaná nejlépe prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (dostupné na internetových stránkách finanční správy), a to s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. Další možností je odeslání prostřednictvím datové schránky. Všechny tyto způsoby jsou přípustné.

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž Seznam je zveřejněn na internetu finanční správy na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.

Stávající okruh subjektů, povinných komunikovat s finanční správou elektronicky, se tím rozšiřuje. Například od počátku roku 2014 povinně elektronicky podávají svá daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání a hlášení včetně příloh, přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů, všichni plátci DPH. Výjimku tvoří pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Povinná elektronická komunikace se správcem daně se vztahuje mimo jiné také na všechny plátce DPH bez rozdílu, pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge a souhrnného hlášení.

Životní pojištění

Z důvodu zneužívání daňové podpory příspěvků na životní pojištění nebudou daňová zvýhodnění poskytována u těch smluv, které umožní výběry naspořené částky dříve než po 60 měsících trvání smlouvy nebo před dovršením 60 let věku. U ostatních smluv zůstává podpora nezměněna, tj. zůstává osvobození příspěvků zaměstnavatele u zaměstnance do výše 30 tisíc Kč ročně a snížení základu daně v případě vlastních příspěvků poplatníka až 12 tisíc Kč ročně.

Pokud dojde k předčasnému čerpání naspořených prostředků nebo dojde ke zrušení smlouvy, budou zdaněny příspěvky od daně osvobozené poskytnuté zaměstnavatelem. Z tohoto příjmu se nebude odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Zaměstnanci jsou povinni zaměstnavateli tuto skutečnost oznámit. Zároveň bude třeba prostřednictvím daňového přiznání „vrátit“ daňové výhody za posledních 10 let, pokud byly příspěvky na životní pojištění v minulosti uplatněny jako odčitatelná položka.

Pro příspěvky poskytnuté do konce roku 2014 budou i nadále platit stávající pravidla. Pojišťovnám a občanům se dává prostor upravit stávající smlouvy do konce března.

Oznamovací povinnost pro osvobozené příjmy

Účinnější kontrolu skutečných příjmů umožní nově stanovená povinnost fyzických osob oznámit správci daně každý jednotlivý příjem osvobozený od daně z příjmů, pokud je vyšší než 5 mil. Kč. Toto oznámení se bude podávat nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Sankce za nesplnění této povinnosti může dosáhnout až 10 – 15 % neoznámeného osvobozeného příjmu.

Uplatnění ztráty z podnikání u osob s vyššími příjmy

Základem pro výpočet 7% solidárního zvýšení daně je i nadále rozdíl mezi 48 násobkem průměrné mzdy a součtem příjmů ze závislé a samostatné činnosti. Nově je možno zohlednit při kalkulaci základu pro solidární zvýšení daně ztrátu, pokud byla dosažena ze samostatné činnosti.

Pokud nebude překročen za kalendářní rok „strop“ (maximální vyměřovací základ) pro výpočet sociálního pojištění, nebude nutno podávat samostatné přiznání k dani z příjmů jen z toho důvodu, že v jednotlivém měsíci nebo měsících došlo k uplatnění solidárního zvýšení daně.

Změny navrhované v řádné novele zákona o DPH

Tato novela obsahuje zejména návrhy týkající se boje s daňovými úniky, tj. například rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, kontrolní hlášení, dále změny vztahující se k uplatnění snížené sazby DPH u stavebních a montážních prací u staveb pro bydlení a pro sociální bydlení a uplatnění DPH při dodání a nájmu nemovitých věcí.

a) Zavedení kontrolního hlášení (s odloženou účinností od 1. 1. 2016)

Cílem a smyslem kontrolního hlášení je umožnit správci daně v reálném čase získat informace o vybraných plněních realizovaných plátci, identifikovat rizikové transakce a tak efektivně směrovat kontrolní činnost. Výhodou je, že poctiví plátci nebudou obtěžováni dlouhým prověřováním vykázaných nadměrných odpočtů a nárok na odpočet jim bude vrácen v kratším čase.

Mechanismus systému kontrolních hlášení vychází z toho, že plátci budou správci daně poskytovat v dané struktuře předepsané údaje potřebné pro správu daní, které již dnes podle zákona o DPH evidují. V principu poskytnou správci daně soupis daňových dokladů s uvedením čísla dokladu, DIČ, základu daně, DPH a data uskutečnění plnění za příslušné období, které správce daně navzájem porovná a spojí formou „párování“ kontrolních hlášení jednotlivých plátců.

Povinnost podat kontrolní hlášení se bude týkat každého plátce, s výjimkou plátce, který uskuteční pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně nebo plátce, který neuskuteční za kalendářní měsíc žádné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku a nepořídí zboží z jiného členského státu.

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky a není časově ani jinak vázáno na podávání daňového přiznání. Kontrolní hlášení se podle návrhu bude podávat ve lhůtě do 25 dní po skončení kalendářního měsíce.

b) Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse-charge)s účinností od 1. 1. 2015

Režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) spočívá v tom, že povinnost přiznat DPH se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce. V současné době se tento režim používá například při dodání některých druhů odpadů nebo při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Ve vazbě na aktuální právní úpravu EU se režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dále rozšiřuje.

S účinností od 1. ledna 2015 se navrhuje zavést režim přenesení daňové povinnosti nově při dodání mobilních telefonů, integrovaných obvodů, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky a desky plošných spojů osazené těmito obvody (před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele), videoherních konzolí, přenosných zařízení pro automatizované zpracování dat (tabletů, laptopů atd.), obilovin a technických plodin, surových či polozpracovaných kovů (včetně drahých kovů), a to pokud celková částka základu daně za toto zboží překračuje částku 100 000 Kč. Návrh nařízení vlády, které seznam plnění na základě zmocnění v zákoně o DPH upravuje, také pokrývá stávající režim přenesení daňové povinnosti při převodu povolenek na emise skleníkových plynů.

Dále se nově zavádí povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti při určitých dodáních nemovité věci, u kterých zákon o DPH umožnuje plátcům se rozhodnout uplatnit daň.

c) Uplatnění snížené sazby daně při poskytnutí stavebních a montážních prací na dokončené stavbě pro bydlení nebo stavbě pro sociální bydlení

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených v rámci opravy, rekonstrukce, přístavby nebo nástavby dokončené stavby pro bydlení nebo stavby pro sociální bydlení se nadále uplatní snížená sazba 15 %.

15% sazba daně se použije také při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na stavbách, které byly podle dosavadní úpravy příslušenstvím rodinného nebo bytového domu (například oplocení, studna, garáž). Jedná se o stavby, které slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a jsou zřízeny na pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou bytového domu nebo rodinného domu. Nově jsou mezi těmito stavbami zahrnuty také plošné stavby. Inženýrská síť, která je ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku, touto stavbou není.

Nově je použit pojem „obytný prostor“, přičemž definice obytného prostoru doslovně odpovídá dosavadní definici bytu podle zákona o DPH. Za stavbu pro bydlení se spolu s obytným prostorem rozumí také místnost, která je spolu s tímto obytným prostorem užívaná (dříve příslušenství bytu). Podmínkou je, že se tato místnost musí nacházet ve stejné stavbě jako obytný prostor, se kterým je užívána. Jedná se například o komoru umístěnou mimo byt, sklep, ale taky garáž, která je umístěna ve stejné stavbě, ve které je obytný prostor. Definice stavby bytového domu a rodinného domu zůstávají beze změny.

Doposud používaný pojem „byt pro sociální bydlení“ se nahrazuje pojmem „obytný prostor pro sociální bydlení“. Obytný prostor pro sociální bydlení zahrnuje obytný prostor s výměrou podlahové plochy do 120 m2 (doposud byt pro sociální bydlení) a jakoukoliv jinou místnost, která je s tímto obytným prostorem do 120 m2 užívána a nachází se ve stejné stavbě jako tento obytný prostor.

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení nebo při dodání stavby pro sociální bydlení se jako doposud uplatní sazba daně 15 %.

Nejdůležitější změny DPH při dodání a nájmu nemovitých věcí

Od DPH je osvobozeno dodání pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí (louka, pole) a který není stavebním pozemkem. Jedná se o pozemek, na kterém není zřízena stavba pevně spojená se zemí, s výjimkou inženýrské sítě ve vlastnictví jiné osoby.

a) Stavební pozemek

Pro účely zákona o DPH je nově vydefinován pojem „stavební pozemek“. Stavebním pozemkem je pozemek, na kterém, nebo v jehož okolí, jsou nebo již byly provedeny stavební práce za účelem výstavby určité stavby. Za stavební pozemek se považuje také pozemek, který je nebo byl předmětem správních úkonů. Těmito správními úkony se rozumí správní úkony provedené za účelem výstavby určité stavby (například podání návrhu na změnu územního plánu).

Stavebním pozemkem je také pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení, uděleného podle stavebního zákona nebo podle udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí. Dodání stavebního pozemku je vždy zdanitelným plněním.

b) Dodání nemovité věci

Dodání nemovité věci, s výjimkou pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou (pole, louka), podléhá pětiletému testu, případně u nemovitých věcí, které byly nabyty do 31. prosince 2012, tříletému testu. Test počíná běžet od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, nebo ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby.

Dodání nemovité věci v této pětileté (tříleté) lhůtě je zdanitelným plněním. Po uplynutí testu je dodání nemovité věci osvobozeno od daně bez nároku na odpočet.

Plátce se může nadále rozhodnout, že i při dodání nemovité věci po uplynutí pětileté lhůty uplatní daň. Nově se plátce může rozhodnout pro uplatnění daně také při dodání pozemku, které by jinak bylo osvobozeno od daně. Pokud je příjemcem plnění plátce, dodavatel se může pro uplatnění daně nově rozhodnout pouze po předchozím souhlasu příjemce plnění.

Zachování stávající výše obratu 1 000 000 Kč pro povinnou registraci plátce

Zákon č. 458/2011 Sb. a následně zákon č. 502/2012 Sb. stanovil snížení výše obratu pro vznik povinnosti stát se plátcem z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč, a to s odloženou účinností od 1. 1. 2015. Novela zákona o DPH obsahuje návrh na zrušení této úpravy. Možnost dobrovolné registrace plátce není tímto zákonem nijak dotčena.

Investiční fondy

Nová právní úprava nepřináší žádné změny pro drobné investory, kteří vkládají své volné peněžní prostředky do investičních fondů. K určitému zpřísnění podmínek dojde u zcela účelově zakládaných fondů, které využívaly nižší úroveň zdanění u investičních fondů oproti běžným podnikatelským subjektům.

Nižší 5% sazby daně z příjmů budou moci využívat tzv. základní fondy. Definici základních fondů naplní fondy, jejichž akcie nebo podílové listy jsou přijaté k obchodování na evropských burzách, otevřené podílové fondy a investiční fondy investující minimálně 90 % svého majetku do investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a jiných finančních instrumentů. Ostatní fondy budou zdaňovat své příjmy sazbou 19 % jako ostatní poplatníci. Definice a podmínky jsou nastaveny tak, aby bylo omezeno legální obcházení daňových povinností. Nežádoucí účelové využívání historicky založené nesystémové výjimky pro investiční fondy v návaznosti na předpisy regulující oblast kapitálových trhů v rámci tzv. základních fondů bude Ministerstvo financí dále sledovat a průběžně vyhodnocovat.

Zavedení individuálního prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky

Ministerstvo financí vrací do zákona možnost prominutí vybraných sankcí, konkrétně penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky daně, pokud tyto vzniknou po 1. lednu 2015.

Předpokladem pro prominutí je úhrada daně, které se příslušná sankce týká. Správce daně může prominout až 75 % penále a až 100 % úroku. Při rozhodování o prominuté částce posoudí zejména míru součinnosti daňového subjektu či existenci ospravedlnitelných důvodů pro prodlení s úhradou daně. Žádost o prominutí příslušenství daně podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.

Podání, která je nově nutné činit elektronicky

Od 1. ledna 2015 dojde k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky - datovou schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací.

Povinnost elektronického podání nově vzniká, pokud se jedná o tzv. formulářové podání – přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, daňové přiznání, hlášení, vyúčtování, dodatečné daňové přiznání, následné hlášení a dodatečné vyúčtování, a současně podání činí osoba, která má zpřístupněnu datovou schránku (popř. ji má zpřístupněnu její zástupce).

Současně se stanoví specifický postup v situaci, kdy povinná elektronická forma podání není dodržena, a to včetně sankce (viz níže).

Zavedení úroku z daňového odpočtu

Úrok z daňového odpočtu je kompenzací nepřiměřeně dlouhého zadržování daňového odpočtu (zejména nadměrného odpočtu u daně z přidané hodnoty) správcem daně v důsledku dlouho trvajícího postupu k odstranění pochybností.

Úrok vzniká v případě, že délka trvání postupu k odstranění pochybností překročí 5 měsíců od jeho zahájení, tj. od oznámení výzvy, která postup zahajuje, a to ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 1 procentní bod.

Jednání právnické osoby při správě daní

Zjednodušuje se jednání právnické osoby, pro jejíž jednání je podle soukromoprávní úpravy vyžadováno společné jednání více členů statutárního orgánu. Nově platí, že při správě daní v téže věci může jménem právnické osoby jednat pouze jedna fyzická osoba. Jednat jménem právnické osoby může tedy jakýkoliv člen statutárního orgánu.

Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení má účinnost již od 1. 10. 2014).

Změny v pravidlech pro stanovení místa plnění a zvláštní režim jednoho správního místa u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani:

Od 1. 1. 2015 se u výše uvedených služeb mění pravidla pro určení místa plnění, a tím i státu zdanění, pokud jsou poskytované osobě nepovinné k dani (občanům, organizacím a institucím, které neuskutečňují ekonomickou činnost, nepodnikají). Tyto služby se zdaňují v místě příjemce služby.

Nová pravidla se vztahují například na tyto okruhy služeb poskytovaných za úplatu:

 • přístup k programovému vybavení, fotografiím, obrázkům, hudbě, filmům a hrám a jich stahování;
 • odebírání/stahování online novin, časopisů, e-knih;
 • poskytování prostoru pro reklamu;
 • příjem rozhlasových nebo televizních pořadů (přenášených rozhlasovou nebo televizní sítí či prostřednictvím internetu);
 • pevné a mobilní telefonní služby, přístup na internet.

Pro účely DPH se za telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání ani elektronicky poskytované služby naopak nepovažují, a tudíž se na ně nová pravidla nevztahují, například:

 • zboží objednané elektronicky;
 • tiskoviny (noviny, časopisy, knihy);
 • hry, filmy, hudba na hmotných nosičích (např. CD, DVD, videokazetách);
 • služby právníků a poradců, kteří radí svým klientům elektronickou poštou;
 • vstupenky na kulturní, sportovní, vzdělávací a podobné akce rezervované online;
 • ubytování, pronájem vozidel, přeprava cestujících a podobné služby rezervované online

S ohledem na nová pravidla se zavádí tzv. zvláštní režim jednoho správního místa, ke kterému je možné se registrovat již od 1. 10. 2014.

Princip zvláštního režimu jednoho správního místa má sloužit ke zjednodušení administrativních povinností plátců. Spočívá v tom, že plátce podává daňová přiznání k DPH a poukazuje platby k DPH za výše uvedené služby poskytnuté v členských státech EU, ve kterých nemá sídlo ani provozovnu, prostřednictvím elektronického portálu vedeného v tom členském státě, kde se k režimu registruje (jde o tzv. stát identifikace). Nemusí se pak registrovat pro účely DPH ve všech členských státech EU, kde tyto služby poskytuje.

Tento režim je dobrovolný. V případě, že se poskytovatel uvedených služeb k používání zvláštního režimu nepřihlásí, bude povinen se registrovat k DPH v každém členském státě, kde bude místo plnění těchto služeb (ve státě spotřeby).

Výplaty vlastního kapitálu

Výplata složek vlastního kapitálu netvořených ze zisku (vrácení emisního ážia, příplatků mimo základní kapitál a obdobná plnění) bude podléhat srážkové dani obdobně jako vypořádací podíl nebo podíl na likvidačním zůstatku.

Výplaty z rezervního fondu

Výplaty rezervního fondu tvořeného ze zisku budou podléhat stejnému daňovému režimu jako snižování základního kapitálu, tzn. hledí na ně jako na podíly na zisku osvobozené od srážkové daně v případě splnění standardních podmínek vztahu mateřská a dceřiná společnost.

Vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál

Vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo obdobná plnění budou posuzována shodně jako např. vypořádací podíl nebo podíl na likvidačním zůstatku. Bude tedy zdaněn rozdíl mezi výplatou a nabývací cenou, a to srážkovou daní ve výši 15 %, resp. 35 %.

Podíly na zisku

Podíly na zisku obchodních korporací mohou nově získat i osoby, které nevlastní podíl na této korporaci. U zaměstnanců se výplata podílu na zisku považuje za příjem ze závislé činnosti, ostatním fyzickým osobám bude tento podíl zdaněn srážkovou daní. Právnické osoby zdaňují podíl na zisku v rámci obecného základu daně. Důvodem rozdílného způsobu zdanění právnických a fyzických osob je snaha zdanit příjem fyzickým osobám tak, aby jim nevznikla povinnost podat daňové přiznání.

Zpřesnění úpravy finančního leasingu

Aby byla naplněna ekonomická podstata finančního leasingu, byla doplněna kritéria přesněji definující tento institut.

Od roku 2014 se na finanční leasing nevztahují ustavení zákona o daních z příjmů týkající se nájmu, a proto byla upřesněna související ustanovení tak, aby nedošlo ke zhoršení podmínek v případě pořizování majetku na finanční leasing. Novela proto doplňuje možnost uživatele majetku pořizovaného formou finančního leasingu odpisovat jím provedené technické zhodnocení. Dále se upřesňuje, že prokazování výdajů na pohonné hmoty u zahraniční pracovní cesty u dopravy silničním motorovým vozidlem se týká také vozidel pořizovaných formou finančního leasingu. Všechna tato doplnění se mohou uplatnit již za rok 2014.

Opravné položky k pohledávkám

Zákon o rezervách upravuje nově možnost vytvořit daňově účinné opravné položky k neuhrazeným pohledávkám ve výši 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky již po uplynutí 30 měsíců od její splatnosti (dnes je tato doba stanovena na 36 měsíců).

Obdobně se na 30 měsíců zkracuje období, po jehož uplynutí je třeba dodanit neuhrazené závazky.

Nově lze také tvořit daňově účinné opravné položky k neuhrazeným pohledávkám účtovaným rozvahově v důsledku opravy chyb minulých období. Samozřejmě za předpokladu, že o hodnotu těchto pohledávek byl prostřednictvím dodatečného přiznání zvýšen základ daně v příslušném období, tedy pohledávky byly zdaněny.

Uplatnění odčitatelných položek při daňové kontrole

Položky odčitatelné od základu daně bude možné bez omezení uplatnit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání i v rámci daňové kontroly. Těmito položkami jsou ztráta vyměřená za minulá zdaňovací období, odpočet na vývoj a výzkum, odpočet na odborné vzdělávání nebo dary.

Pokud však budou odčitatelné položky uplatňovány proti zvýšení základu daně správcem daně při daňové kontrole, při výpočtu penále se k těmto dodatečně uplatněným odčitatelným položkám nebude přihlížet.

Bezúplatná plnění

Příjmy v podobě majetkového prospěchu plynoucího z bezúročné zápůjčky, výpůjčky či výprosy fyzické nebo právnické osobě jsou od roku 2015 osvobozené od daně, pokud plynou od osob v příbuzenské linii přímé, vedlejší, žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nejméně jeden rok, nebo pokud nepřesáhnou v úhrnu 100 000 Kč od téže osoby ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání. U zaměstnance je od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozen též majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky, a to u nesplacených zůstatků z těchto zápůjček (jistin) až do úhrnné výše 300 000 Kč od téhož zaměstnavatele.

„Malí“ podnikatelé

Do letoška mohli podnikatelé s méně než 26 zaměstnanci hradit nemocenské pojištění s vyšší sazbou 3,3 % a následně odečíst od plateb pojistného na sociální zabezpečení polovinu částky zaplacené jako náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnanců. Od roku 2015 se tato možnost ruší.

Přefakturace

Nově je přeformulováno ustanovení, podle kterého lze pro daňové účely uznat i nedaňový výdaj, pokud je krytý přímo souvisejícím výnosem. Důvodem změny je stav, kdy postupem času došlo k využívání této možnosti v situacích, které neodpovídaly původnímu smyslu a cíli a sváděly k formalistickým konstrukcím. Pro úplnost připomínáme, že pokud má nedaňový výdaj zákonem určený zvláštní/speciální daňový režim, nemůže být toto ustanovení využito. Zvláštním daňovým režimem se rozumí zejména režim daňových rezerv, opravných položek, nabývacích cen podílů, odpisů pohledávek, výdajů na spotřebované pohonné hmoty, pokud poplatník využil paušální výdaj na dopravu, oceňovacích rozdílů, finančního leasingu, daňových odpisů majetku a podobně.

Změna u družstevních záložen od 1. 7. 2015

Podstatou této změny je posílení zainteresovanosti členů na hospodaření stanovením minimálního základního členského vkladu ve výši 1 000 Kč a zejména zavedením pravidla „1 : 10“ (úročené depozitum člena nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho členských vkladů). Toto pravidlo bude odlišně aplikováno pro stávající a nová depozita. U stávajících depozit je stanovena účinnost od 1. ledna 2018, u nových depozit účinnost od 1. července 2015. Změna zároveň stanovuje limitní hranici na velikost úvěru ve výši 30 mil. Kč.

Změna vychází ze z novely zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech (stav legislativního procesu: v říjnu 2014 vrácena Senátem s pozměňovacím návrhem Poslanecké sněmovně).

Očekává se zvýšení zájmu členů o směrování a řízení družstevní záložny, omezení morálního hazardu a zvýšení motivace získávat informace o hospodaření záložny a uplatnění svých práv, protože členské vklady nejsou kryty Fondem pojištění vkladů.

V důsledku zvýšeného zájmu všech členů na fungování družstevní záložny se předpokládá posílení stability sektoru družstevních záložen.

Dále bude možné ukončení členství z důvodu zvýšení členského vkladu či možnost získat úvěr u družstevní záložny pouze do výše 30 mil. Kč pro 1 člena, respektive pro členy, kteří jsou ekonomicky spjatými osobami, a členy stejné rodiny.

Realizace programu pro obce, u kterých byl zaznamenán značný nárůst obyvatel

Cílem programu je zajistit investice do základních škol. V současné době probíhá realizace 25 projektů. Program bude pokračovat v letech 2015 a 2016.

Zvýšení výkupní ceny pozemků

Zvýšení výkupní ceny se týká těch pozemků, které budou vykupovány z veřejných rozpočtů pro stavby silnic nižších tříd a které nepodléhají režimu zákona č. 416/2009 Sb. Změna vychází z výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

Stávající vlastníci dostanou při výkupu pozemku zaplaceno v úrovni ceny zjištěné, která bude u pozemků pro silnice I. třídy vyšší o 30,- Kč/m2 a u pozemků pro silnice III. třídy o 10,- Kč/m2 vyšší.

Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě – předpokládaná účinnost 1. 1. 2016

Návrh zákona je aktuálně ve vnějším připomínkovém řízení. Přijetím zákona dojde k odstranění nadbytečných kontrol. Reálně se zákon dotkne těch občanů, kteří jsou příjemci dotací ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů. Nově již nebude kontrolní činnost duplicitně vykonávána finančními úřady.

Současný stav je takový, že kontrola odhalí u příjemce nesrovnalost. Předá věc finančnímu úřadu, který provede vlastní šetření (duplicitně účinní kontrolu) a následně vymůže zneužité prostředky.

Navrhovaný stav předpokládá, že kontrola odhalí u příjemce nesrovnalost a konkrétní entita, která kontrolu provedla, zajistí i následné vymožení zneužitých prostředků.

Pokud tedy příjemce dotace účinní při realizaci projektu pochybení, snižuje se administrativní zátěž spojená s vymožením chybně vynaložených prostředků. (bude zatížen jen jednou kontrolou).

Nabídky stáží a práce pro studenty a absolventy vysokých škol

Oddělení Mezinárodních arbitráží a ochrany zahraničních investic přibližuje svoji činnost veřejnosti zejména prostřednictvím nabídky stáží pro studenty a nabídky práce pro absolventy VŠ. Ti mohou aktivně participovat na činnosti oddělení a získat cenné zkušenosti z oblasti fungování veřejné správy pro svůj další profesní rozvoj.


(7. 1. 2015 | redakce2)


Tento článek je součástí speciálu:

Daně v roce 2015: Neudělejte zbytečné chyby

S příchodem roku 2015 nabyla na účinnosti řada daňových novinek. K dispozici jsou rovněž některé nové daňové tiskopisy - a...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1613)