O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2023
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Usnadní vám práci: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů

Předváděcí akce v hledáčku ČOI

Mezi veřejností trvale sledované aktivity České obchodní inspekce patřily v roce 2014 bezesporu výsledky kontrol předváděcích prodejních akcí. Jedním z důvodů byla i novela zákona o ochraně spotřebitele, která od 15. ledna 2014 stanovila pořadatelům organizovaných akcí a prodávajícím nové oznamovací povinnosti vůči kontrolnímu orgánu a informační povinnosti vůči spotřebitelům. Uloženy byly sankce za 29 milionů Kč.

V průběhu roku oznámilo celkem 66 pořadatelů konání více než 27 600 předváděcích prodejních akcí. Na trhu však podle ČOI působí i firmy, které organizované akce nehlásily, po jejich skončení a uzavření smluv se spotřebiteli ani s kontrolními pracovníky nekomunikují, mění sídlo i název, takže jsou nedohledatelné a pohledávky vůči nim jsou v podstatě nevymahatelné.

„Přestože novela některé problémy spojené s organizovanými akcemi zmírnila a poskytla České obchodní inspekci větší přehled o podnikatelských aktivitách provozovaných mimo obchodní prostory, není všespasitelná. A také nezbaví nikoho odpovědnosti za důsledky vlastních neuvážených rozhodnutí. Dokud budou spotřebitelé pozvání na tyto akce přijímat a uzavírat nevýhodné smlouvy na předražené zboží průměrné kvality a neověřených vlastností, počet akcí a jejich pořadatelů, schopných pro co největší zisk udělat cokoliv, se nesníží. A to bez ohledu na to, jak časté budou kontroly a jak vysoké budeme ukládat pokuty. Opakovaně doporučujeme zejména seniorům, a to i na preventivních přednáškách, aby na tyto vysoce rizikové akce nechodili. Jedině tak se vyhnou případnému psychickému nátlaku prodávajících a možné finanční ztrátě,“ říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

V období od 1. 1. do 31. 12. 2014 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 683 kontrol, při kterých inspektoři ČOI ověřovali podmínky prodeje výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí. Vedle odhalování užití zakázaných nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresivních, byla v rámci prováděných kontrol věnována v roce 2014 pozornost hlavně plnění zákonem nově stanovených oznamovacích povinností, souvisejících s konáním organizovaných akcí.

Porušení předpisů

Z celkového počtu provedených kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 554 kontrolách, tj. v 81,1 %. V této souvislosti je dle ČOI třeba upozornit, že vysoké procento zjištění není zcela objektivním měřítkem situace na trhu. Je do jisté míry ovlivněno cíleným zaměřením kontrol na problémové firmy, které byly vytipovány jak na základě výsledků kontrolní činnosti inspektorů ČOI, tak i na základě spolupráce s jinými kontrolními orgány a spotřebiteli. Značnou pozornost věnovala této oblasti kontroly i média a novináři byli dle ČOI také častým zdrojem informací o neohlášených organizovaných akcích.

Česká obchodní inspekce přijala v průběhu roku 2014 celkem 632 podání spotřebitelů souvisejících s předváděcími akcemi. Kromě dotazů, zda je akce oznámena a její pořadatel důvěryhodný, obsahovala podání velmi často popis nejrůznějších praktik jednání prodávajícího vůči účastníkům a četné žádosti o pomoc při vymáhání finančních nároků po odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

Při šetření podání spotřebitelů, týkajících se problematiky spadající do kontrolních pravomocí ČOI, zjistili inspektoři různý rozsah porušení povinností v 266 z nich (42,1 %). Prošetřit a postihnout protiprávní jednání se nepodařilo v 25 případech, kdy nebyla firma dohledána, další desítky podání jsou v šetření. Části spotřebitelů bylo doporučeno, aby se se svými nároky obrátili na soud, neboť se jednalo o záležitosti, na něž se vztahují ustanovení občanského zákoníku a jsou tedy mimo kontrolní i sankční pravomoci dozorového orgánu.

Uložená opatření a sankce

Při kontrolách byla dle ČOI zjišťována převážně porušení ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to včetně nových informačních a oznamovacích povinností:

  • nejčastěji porušovali prodávající oznamovací povinnosti, související s pořádáním organizovaných akcí (§ 20), ať se jednalo přímo o neoznámené konání organizované akce, o nedodržení zákonem stanovené lhůty (nejméně 10 pracovních dnů) pro oznámení akce před jejím konáním, nebo o neuvedení všech stanovených náležitostí v oznámení – prokázáno ve 465 případech (38,8 %)
  • souběžně s oznamovacími povinnostmi pro konání organizovaných akcí nedodržovaly kontrolované subjekty také stanovené údaje týkající se pozvání k účasti na těchto akcích (§ 20a). Na pozvánkách nebyly uvedeny časové harmonogramy akce, pořádající subjekt, identifikace nabízených či propagovaných výrobků, naopak byly uváděny nepravdivé údaje o náplni akce, dárcích atd. – 255 zjištění (21,3 %)
  • užití některé z forem nekalých obchodních praktik bylo prokázáno ve 233 případech (obdobně jako v předchozím období, v r. 2013). Nejčastěji, a to ve 189 případech, se jednalo o klamavé obchodní praktiky, kdy například prodávající zavádějícím způsobem či přímo nepravdivě informoval spotřebitele o právu na odstoupení od uzavřené spotřebitelské smlouvy, nebo uváděl klamavé informace o obsahu konané akce a poskytovaných dárcích. Ve 23 případech prokázaného užití agresívních obchodních praktik prodávající svým jednáním převážně budil u spotřebitele dojem, že vyhrál nebo vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, ačkoli pro získání výhry nebo výhody musel uzavřít kupní smlouvu (tj. vynaložit finanční prostředky nebo jiné výdaje)
  • řádné informace o ceně nabízených výrobků či služeb (§ 12) nedostali spotřebitelé v 19 případech
  • o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (§ 13) neposkytlo informace náležitým způsobem 14 prodávajících
  • zákonem stanovené podmínky pro přijetí reklamace a její vyřízení porušilo 12 prodávajících (§ 19)

Kromě porušení povinností stanovených prodávajícím zákonem o ochraně spotřebitele dochází při kontrolách pořadatelů organizovaných akcí a prodávajících častěji než v jiných oblastech kontroly k porušení zákona o kontrole (zák. č. 255/2012 Sb.) Počet těchto porušení ve srovnání s rokem 2013 vzrostl v hodnoceném období na více než dvojnásobek, kdy kontrolovaný subjekt v celkem 156 případech neposkytl potřebnou součinnost ke kontrole.

Z celkového počtu kontrol organizovaných akcí v roce 2014 bylo provedeno celkem 393 kontrol s přímou účastí kontrolních pracovníků, dalších 290 šetření probíhalo formou kontroly získané písemné dokumentace nebo podkladů a kupních smluv zaslaných spotřebiteli, v několika případech byly využity také výpovědi svědků.

Uložená opatření

Za zjištěná porušení obecně závazných právních předpisů nabylo během roku 2014, v rámci kontrol zaměřených na organizované akce, právní moci celkem 260 pokut v souhrnné výši 29 142 000 Kč. Při stanovení výše jednotlivých pokut byla zohledňována skutečnost, že oběťmi podnikatelských subjektů realizujících prodej formou předváděcích prodejních akcí jsou převážně senioři, tj. spotřebitelé zvlášť zranitelní vzhledem ke svému věku a nízké schopnosti ubránit se protiprávnímu jednání prodávajících, zejména používaným nekalým obchodním praktikám.

V roce 2014 byl dle ČOI příslušným živnostenským úřadům podán návrh na odebrání živnostenského oprávnění dvěma společnostem, a to pro opakované závažné porušování povinností stanovených právními předpisy. Jedním z důvodů, proč nebylo této možnosti využito ve více případech, je skutečnost, že některé z problémových firem v průběhu roku svou činnost ukončily.


(12. 2. 2015 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2023 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1678)