O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Podzimní podpora podnikatelů a firem v souvislosti s Covid-19

V důsledku krizových opatření, která vláda přijala v rámci preventivních kroků proti dalšímu šíření pandemie koronaviru, byly omezeny či zcela zakázány některé podnikatelské aktivity. Vláda proto připravila nový balíček programů, které mají těmto postiženým segmentům pomoci a prodloužila i platnost některých opatření, která už platila během jarní krize. Pojďme se podívat, co lze čekat.

Daňové úlevy

Ministryně financí na základě souhlasu vlády vydala rozhodnutí, kterým promíjí daňovým subjektům, jejichž činnost byla zakázána či omezena usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020 č. 1021

 • úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020
 • zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční

Podmínkou prominutí je úhrada předmětných platebních povinností nejpozději dne 31. 12. 2020.

V platnosti zůstávají nebo budou prodloužena tak, aby pokryla i stávající situaci i další mimořádná opatření, která byla přijata v rámci předchozích liberačních balíčků

plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad. Týká se následujících situací:

 • prominutí úroku z prodlení,
 • prominutí úroku z posečkané částky,
 • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
 • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
 • potvrzení bezdlužnosti;

plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince. To zahrnuje zejména následující situace:

 • bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.),
 • bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce,
 • bezúplatné dodání zboží zdravotníkům,
 • bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb;
 • institut zpětného uplatnění ztráty

V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových subjektů, a to:

 • možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,
 • možnost požadovat snížení či zrušení záloh,
 • možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav,
 • možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Ministerstvo financí v minulosti iniciovalo i legislativní opatření, která přinesla úlevu ve vybraných daňových oblastech:

 • snížení sazeb DPH (sazba 10 %) – budoucímu rychlejšímu oživení postižených segmentů podnikání pomůže významné snížení DPH, např. na točené pivo, na stravovací služby, ubytovací a kulturní služby, provoz lyžařských vleků, při vstupu na sportovní akce a do sportovních zařízení (včetně saun, fitcenter či posiloven).
 • snížení daně silniční u vozidel nad 3,5 t o 10 % přinese přímou redukci fixních nákladů jejich provozovatelům.
 • zrušení daně z nabytí nemovitých věcí má pozitivní vliv na trh s nemovitostmi a přináší významnou úsporu kupujícím.

Podpora udržení zaměstnanosti

Program podpory zaměstnanosti Antivirus

Program podpory zaměstnanosti Antivirus, který má pomoci firmám ochránit pracovní místa a kompenzovat zaměstnavatelům podstatnou část mzdových nákladů, pokud byla jejich hospodářská činnost ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19, byl rozhodnutím vlády prodloužen. Antivirus A (nově Antivirus Plus) do 31. 12. 2020, Antivirus B a C zatím do 31. 10. 2020.

program Antivirus A (Plus) se vztahuje na firmy, u nichž došlo k nucenému omezení provozu na základě krizového opatření vlády či k nařízení karantény hygieniky (překážky v práci na straně zaměstnavatele nebo na straně zaměstnance),

 • zpětně od 1. října se v případě provozoven, které musely být zcela uzavřeny, stát vyplatí zaměstnavatelům 100 procent superhrubé mzdy až do výše 50 000 korun na jednoho zaměstnance
 • v případě zaměstnance v karanténě zůstává náhrada 80 procent na zaměstnance;

program Antivirus B se vztahuje na firmy, jejichž zaměstnanci měli překážku v práci na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží souvisejících s důsledky šíření koronaviru;

program Antivirus C se vztahuje na firmy do 50 zaměstnanců a spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění za červen, červenec a srpen 2020, přičemž zaměstnavatel musí splnit podmínky udržení zaměstnanosti a udržení výše platů a zaplatit včas pojistné za zaměstnance.

Podrobnosti o programu Antivirus jsou zde.

Úvěrové programy COVID

Na podporu podnikatelů a k eliminaci dopadů epidemie koronaviru na zaměstnavatele a OSVČ zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou úvěrový program COVID; podmínky programu zveřejnila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo také podpůrný úvěrový program Záruka COVID II, který žadatelům umožní čerpat státem zaručený a dotovaný úvěr i od komerčních bank za obdobných podmínek jako v případě programu COVID, k dispozici je až 30 miliard korun.

Ve spolupráci s komerčními bankami byl připraven a ze strany Evropské komise schválen záruční program COVID III, v jehož rámci se stát zaručí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky za úvěry velkých firem

 • vláda pro tyto účely uvolnila 150 miliard korun, což umožní uzavřít úvěry až za 500 miliard korun;
 • státní podpora (portfoliové ručení) se vztahuje na provozní úvěry do 50 milionů korun, které budou poskytnuty do 31. prosince 2020;
 • podniky do 250 zaměstnanců mohou požádat o provozní úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 milionů korun;
 • podniky do 500 zaměstnanců mohou získat úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 milionů korun;
 • délka ručení je v obou případech nanejvýš tři roky.

Podniky nad 250 zaměstnanců mohou využít program záruk Exportní a garanční pojišťovny COVID+, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 miliard korun;

 • do programu záruk mohou přihlásit i firmy působící v oblasti dopravy a cestovního ruchu;
 • na podporu investic do dopravní infrastruktury (údržba, opravy, nová výstavba) vyčlenila vláda prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury dalších 6,5 miliardy korun;
 • po dobu nouzového stavu pomůže stát úlevami firmám realizujícím stavby dopravní a vodní infrastruktury, budou například prodlouženy smluvní lhůty pro plnění těchto zakázek.

Podpora inovativních firem v souvislosti s pandemií

Program Technologie COVID 19 podporuje projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení; dotace může dosáhnout až 20 milionů korun; celkem je k dispozici nejméně 300 milionů korun.

Programy Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit; zaměřuje se na podporu inovativních firem včetně start-upů, které vyvíjejí nové technologie a řešení pomáhající v boji s koronavirem a chtějí je uvést do výroby či praxe; na program bylo vyhrazeno zhruba 200 milionů korun.

Na základě velkého úspěchu programu byl spuštěn dotační program Czech Rise Up 2.0, který obsahuje dvě výzvy,

 • první výzva je zaměřena na finální fáze dokončení výzkumu a vývoje, popř. certifikace a ochrany práv medicínských řešení v souladu se schválenou notifikaci Evropské komise,
 • druhá výzva podporuje formou de minimis úzce definovanou skupinu projektů, které budou zaměřeny na využití stávajících technologií pro vznik medicínských a nemedicínských řešení na zvládnutí ekonomických a společenských následků krize, příprava na případnou druhou vlnu pandemie a podpora strategických technologií ve střednědobém horizontu,
 • podpora se poskytuje do výše 75 % nákladů,
 • celková alokace programu je 300 milionů Kč.

Covid – Kultura II

Jedná se o pomoc subjektům, které vykonávají svou podnikatelskou činnost v oblasti kultury, bude vyhlášena druhá výzva tohoto programu; na program bude vyčleněno 750 milionů korun.

Podpora bude poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020; bude činit až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury; maximální výše dotace na jeden subjekt je 10 milionů korun; jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 korun.

Covid – Nájemné II

Program je určen na podporu podnikatelů provozujících maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně (nebo její části) a s nimi přímo provozně souvisejícího zázemí, které užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné.

Na tento program půjde 1,2 miliardy korun z původně alokované částky 5 miliard korun, která byla určena na program Covid – Nájemné; výše podpory na jednoho žadatele bude činit 50 % z celkového nájemného za období červenec až září 2020; podpora už nebude podmíněna slevou ze strany pronajímatele; výzvu MPO vyhlásí koncem října a příjem žádostí bude následujících 30 dnů.

Covid – Sport II

Program je určen na podporu podnikatelských subjektů v oblasti sportu, na realizaci programu vláda uvolní 500 milionů korun; podporu budou moci požádat sportovní kluby z deseti nejdůležitějších profesionálních ligových soutěží; druhou skupinu podpořených budou tvořit pořadatelé konkrétních sportovních akcí, které musely být odloženy nebo zcela zrušeny; podpora sportovních klubů pokryje dle analýzy ekonomické náročnosti 8 – 10 procent celkových nákladů těchto ligových soutěží, maximálně může činit 12,5 milionu korun; podpora organizátorů sportovních akcí dosáhne nanejvýš 50 procent uznatelných nákladů, maximálně 10 milionů korun na jeden podnikatelský subjekt.

Covid – Bus

Jedná se o program na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě, tedy o autobusové dopravce, kteří zajišťují např. dopravu na školní akce, zájezdy apod., na realizaci programu bude vyčleněna jedna miliarda korun; výše podpory se bude odvíjet od emisní třídy provozovaného autobusu a kapacity jeho sedadel (tzv. sedačkovné); podpora bude vyhlášena, vyhodnocena a proplacena v období 4. čtvrtletí roku 2020; podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva dopravy.

Opatření pro zaměstnance

Krizové ošetřovné

Vláda schválila návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů; návrh zákona ještě musí projít legislativním procesem, a pokud bude schválen, bude znamenat:

 • nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče
 • dítě mladší 10 let,
 • nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
 • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině;
 • nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění;
 • podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény);
 • výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu;
 • nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření;
 • navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

V současnosti platí, že:

 • nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let;
 • podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku;
 • výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Lze předpokládat, že podpora bude dále rozšiřována. O novinkách budete informováni.


(16. 10. 2020 | redakce2)


Tento článek je součástí speciálu:

Koronavirus a COVID-19: Zásahy vlády, dopad na ekonomiku

Koronavirus a COVID-19 jsou aktuálně nejvýznamnějšími tématy nejen běžné populace nebo zdravotníků, ale také podnikatelů a ekonomů. Jak dopadá šíření...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Díky za článek. Této možnosti jsem nakonec také využil. Musím říct, že nějaké ty peníze navíc se mi po covidové krizi dost hodily. Už delší dobu jsem totiž chtěl investovat do modernizace provozu a hl...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(5615)