O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Usnadní vám práci: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Plnění státního rozpočtu za leden až duben 2015

Jak si letos vede státní rozpočet? Ministerstvo financí ČR vydalo zprávu, která se tomuto tématu podrobně věnuje. K 30.4.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 400,0 mld. Kč, celkové výdaje 400,4 mld. Kč a schodek hospodaření 0,4 mld. Kč (na konci dubna 2014 vykázán přebytek ve výši 26,6 mld. Kč), což je dle MF ČR druhý nejlepší výsledek hospodaření od roku 1996.

Ze zprávy Ministerstva financí vybíráme:

Důvody meziročního poklesu salda hospodaření jsou na rozdíl od předchozích měsíců již především na straně vyšších výdajů (o 18,8 mld. Kč). Na růstu výdajů se podílely výrazně kapitálové výdaje (růst o 8,4 mld. Kč), které z velké části představovaly investice na spolufinancování společných programů EU a ČR.

Vývoj na straně příjmů dokládá postupné odeznívání mimořádných vlivů uměle zvyšujících srovnávací základnu v roce 2014. Příjmy státního rozpočtu ovlivnilo nižší inkaso spotřební daně z tabákových výrobků o 11,0 mld. Kč (zejména vliv předzásobení tabákovými nálepkami s dopadem do vysokého inkasa začátku roku 2014), nižší inkaso DPH (zejména vliv zadržených nadměrných odpočtů ve výši 12,0 mld. Kč, které uměle navýšily inkaso na začátku roku 2014), či vliv mimořádného příjmu z aukce kmitočtů v únoru 2014 ve výši 8,5 mld. Kč a dopad zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %.

Pozitivní trend naznačuje inkaso DPH na úrovni veřejných rozpočtů v období března až dubna, které i přes zavedení snížené sazby ve výši 10 % od 1.1.2015, bylo vyšší o 3,0 mld. Kč oproti stejnému období minulého roku.

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční pokles celkových příjmů o 8,2 mld. Kč nejvíce ovlivnilo inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (o 11,0 mld. Kč) a inkaso DPH (o 7,9 mld. Kč). U nedaňových příjmů se navíc negativně projevila vysoká skutečnost roku 2014 daná únorovými mimořádnými příjmy z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč. Naopak pozitivně působí meziroční růst EU příjmů o 11,0 mld. Kč a pojistného na sociální zabezpečení o 6,6 mld. Kč.

Inkaso DPH ve výši 76,2 mld. Kč meziročně kleslo o 7,9 mld. Kč. Meziroční pokles je dán zejména vysokou srovnávací základnou inkasa za první měsíce roku 2014, kdy v důsledku zahájení postupu k odstranění pochybností správce daně nebylo Finanční správou ČR na úrovni veřejných rozpočtů vráceno do konce dubna 12,0 mld. Kč nadměrných odpočtů. Od poloviny druhého čtvrtletí roku 2015 lze očekávat pozvolné snižování vlivu tohoto zkreslení z důvodu postupného vyplácení zadržených nadměrných odpočtů v dalším průběhu roku 2014. Na meziroční pokles inkasa působí i pokles cen pohonných hmot. Pozitivní trend naznačuje inkaso DPH v období března až dubna, které na úrovni veřejných rozpočtů dosáhlo o 3,0 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. A to přestože rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2014 o 0,4 %, což je dáno především zavedením druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %, která je od 1.1.2015 aplikována na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou stravu (odhad dopadu na úrovni státního rozpočtu je -2,4 mld. Kč).

U inkasa DPH, které je současně i hlavním zdrojem daňových příjmů náležejících dle platného rozpočtového určení daní obcím a krajům, lze na konci roku očekávat minimálně dosažení výše dané rozpočtem (platí např. i pro inkaso DPPO), což bude znamenat dosažení očekávaných příjmů i pro obce a kraje.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 41,8 mld. Kč, což je o 10,4 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2014. Na pokles mělo rozhodující vliv inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 13,8 mld. Kč, což je meziročně o 11,0 mld. Kč méně. Výrazně se projevilo předzásobení tabákovými výrobky v minulém roce vzhledem ke zvýšení sazeb z tabákových výrobků. Lze očekávat, že tento vliv bude v průběhu roku klesat – v samotném březnu bylo inkaso této daně meziročně o 3,5 mld. Kč vyšší a v samotném dubnu bylo vyšší o dalších 2,1 mld. Kč. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 22,7 mld. Kč, tj. o 0,9 mld. Kč více než v roce 2014. V roce 2015 se plně promítne znovuzavedení vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. zelená nafta). Rozpočet této daně počítá s poklesem proti skutečnosti 2014 o 1,1 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo 26,4 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 0,1 mld. Kč, tj. o 0,4 %. V roce 2015 se do inkasa této daně negativně promítne zvýšení slevy na druhé a další dítě a také nález Ústavního soudu ve věci nároku uplatnění základní slevy u pracujících důchodců.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo stejně jako v minulém roce záporné hodnoty, která souvisí především s ročním zúčtováním záloh na základě daňových přiznání podávaných v prvním čtvrtletí roku 2015 a s vrácením slevy na dani za rok 2013 a 2014 z důvodu nálezů Ústavního soudu ve věci nároku uplatnění slevy na dani pro pracující důchodce. Toto jsou hlavní důvody meziročního poklesu inkasa této daně.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo v tomto období 3,4 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 0,1 mld. Kč, tj. 2,2 %.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 4 měsíce roku 22,0 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 1,8 mld. Kč, tj. o 8,8 %. Tento dosavadní vývoj tak odráží oživení ekonomické činnosti. V prvních měsících roku bývá u DPPO obvyklé nižší plnění, což souvisí s možností podání daňového přiznání na konci pololetí, kdy většina významných poplatníků využívá služby daňových poradců s odkladem podání přiznání. V rozpočtu na rok 2015 je zohledněn dopad zákona o dětských skupinách na úrovni -0,1 mld. Kč.

U inkasa majetkových daní, které zatím při meziročním růstu o 0,5 mld. Kč dosáhlo 3,4 mld. Kč, se v roce 2015 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 5,3 % dosáhly 131,1 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 4,6 % proti skutečnosti 2014. Rozpočet vycházel z aktualizace schváleného výhledu na rok 2015 s využitím predikce makroekonomických ukazatelů z července 2014, zejména předpokládaného zvýšení dynamiky růstu objemu mezd a platů pro roky 2014 (2,8 %) a 2015 (3,8 %). Aktualizace se dále týkala snížení dopadu důchodového spoření na státní rozpočet podle výsledků jeho fungování a počtu účastníků v roce 2013 a 2014.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 98,9 mld. Kč (meziroční růst o 3,5 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 82,3 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2014 vyšší o 11,0 mld. Kč. Negativně se naopak v meziročním srovnání projevuje již zmíněná vysoká skutečnost roku 2014 daná mimořádnou únorovou aukcí kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE s výnosem ve výši 8,5 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 5,1 mld. Kč, což je o 0,1 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2014.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 400,4 mld. Kč čerpané ke konci dubna 2015 byly v souladu s politikou vlády o 18,8 mld. Kč vyšší, tj. o 4,9 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 2,1 % proti skutečnosti 2014. Na meziroční růst výdajů měly největší vliv vyšší kapitálové výdaje (o 8,4 mld. Kč), vyšší neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně (o 5,2 mld. Kč – zejména vliv transferů na základě zákona o sociálních službách a výdajů na platy učitelů), vyšší neinvestiční transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (o 4,6 mld. Kč) či vyšší sociální dávky (o 3,6 mld. Kč).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 512,6 mld. Kč, což představuje 42,1 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2014 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2014 je plánován růst o 1,2 %. K 30.4.2015 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 164,6 mld. Kč při meziročním růstu o 3,6 mld. Kč, tj. o 2,2 %. Na tomto růstu se nejvíce podílel růst výdajů na důchody o 3,0 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 41,4 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 30,8 mld. Kč. Šlo o 2 zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 28,7 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to bylo 26,2 mld. Kč) a o 2 čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to bylo 2,0 mld. Kč).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 20,5 mld. Kč znamenalo meziroční pokles o 3,6 mld. Kč. Ten je dán vysokou loňskou skutečností ovlivněnou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč, která byla zúčtována až v listopadu a prosinci roku 2014. V nárůstu rozpočtu 2015 proti skutečnosti 2014 o 3,9 % se plně projevuje navýšení těchto plateb na 845 Kč/měsíc platné od 1. července 2014.

V dubnu byla provedena platba příspěvku státu na stavební spoření ve výši 4,4 mld. Kč, což znamená čerpání rozpočtu na 85,1 % a meziroční pokles o 0,2 mld. Kč. Pro rok 2014 zůstala stejně jako v minulém roce maximální výše státní podpory stavebního spoření na úrovni 2 000 Kč ročně.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 28,4 mld. Kč, což je o 8,4 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Na tomto růstu se podílely zejména výdaje na spolufinancování společných programů EU a ČR ve výši 23,8 mld. Kč, což je o 8,1 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Na jejich výši se podílely zejména výdaje v rámci OP Podnikání a inovace (6,5 mld. Kč), Regionálních operačních programů (4,9 mld. Kč), OP Doprava (4,0 mld. Kč), OP Výzkum a vývoj pro inovace (3,2 mld. Kč) či OP Životní prostředí (2,4 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna 2015 schodkem ve výši 0,4 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2014 výsledek horší o 27,0 mld. Kč. Tento schodek je ovlivněn zejména růstem výdajů, které byly popsány výše. Přesto se jedná o druhý nejlepší výsledek hospodaření od roku 1996.

Hospodaření rozpočtu v samotném dubnu skončilo schodkem 20,3 mld. Kč (v dubnu 2014 to bylo 17,0 mld. Kč), když příjmy činily 85,6 mld. Kč (v dubnu 2014 to bylo 94,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 105,9 mld. Kč (v dubnu 2014 to bylo 101,0 mld. Kč). I přes nižší dubnové EU příjmy o 4,9 mld. Kč byly celkové příjmy v samotném dubnu o 1,6 mld. Kč vyšší. Pozitivně se zde projevily zejména vyšší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (o 2,4 mld. Kč), vyšší inkaso daně z tabákových výrobků (o 2,1 mld. Kč) či vyšší inkaso DPH (o 0,7 mld. Kč). Na meziročně vyšších výdajích v samotném dubnu o 4,9 mld. Kč se projevily především vyšší kapitálové výdaje (o 3,8 mld. Kč) týkající se zejména spolufinancování společných programů EU a ČR.


(28. 5. 2015 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1866)