O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Otevřené hranice: Jak je to nyní s cestami do zahraničí

Řada lidí má stále nejasno v tom, jak je to aktuálně s otevřením hranic a s cestami do zahraničí. Pomiňme nyní fakt, že řada zemí nyní běžně nepouští na své území cizince, případně je pouští pouze za splnění speciálních podmínek, a podívejme se, jaká opatření pro vycestování z ČR a pro návrat platí od 27.4.2020 na základě rozhodnutí vlády ČR.

Pro cizince cestující do ČR

Vláda nařídila s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří nemají na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt; to neplatí

 • pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České republiky nebo občanů Evropské unie s přechodným nebo trvalým pobytem na území České republiky,
 • pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),
 • je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
 • pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo studia v České republice pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu,
 • pro pracovníky mezinárodní dopravy,
 • pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
 • pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,
 • v naléhavých mimořádných situacích,
 • pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti, a to na dobu nejdéle 72 hodin, a předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
 • pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti, nebo studia na vysoké škole a předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
 • pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem;

Vláda nařídila s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám výše, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu; to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v bodě 1

 • písm. a), pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
 • písm. b), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 24 hodin nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
 • písm. c), e), f) a g), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 14 dní nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
 • písm. d), pokud předloží potvrzení o absolvování testu, které splňuje podmínky uvedené v bodě 8; potvrzení o absolvování testu nemusí předkládat pracovníci ve zdravotních a sociálních službách, základních složkách integrovaného záchranného systému, nebo pracovníci subjektu kritické infrastruktury, pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 14 dnů; potvrzení o absolvování testu dále nemusí předkládat zemědělci hospodařící v bezprostředním příhraničí, jejichž pobyt na území České republiky nebude delší než 24 hodin,
 • písm. h), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 24 hodin nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.;

Karanténa po návratu do ČR

Vláda nařídila s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří při vstupu na území České republiky nepředloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu; to neplatí pro osoby, které odpovídajícím dokumentem doloží, že

 • za účelem výkonu práce nebo studia v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici, pokud předloží potvrzení o absolvování testu, které splňuje podmínky uvedené v bodě 8; potvrzení o absolvování testu nemusí předkládat pracovníci ve zdravotních a sociálních službách, základních složkách integrovaného záchranného systému, nebo pracovníci subjektu kritické infrastruktury, kteří předloží nótu zastupitelského úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby, základní složky integrovaného záchranného systému, nebo subjekt kritické infrastruktury a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, pokud doba vycestování nebyla delší než 14 dnů,
 • vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin,
 • vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci servisu kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní; servis kritické infrastruktury v zahraniční pro tyto případy musí být doplněn nótou zastupitelského úřadu cílové země,
 • hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraniční, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin,
 • vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o přeshraničního pracovníka dle písmene a);

Vláda nařídila s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodů 2 a 3, rozhodly o karanténě podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v délce 14 dnů; orgán ochrany veřejného zdraví může v individuálních případech osob spadajících pod kategorii zájem České republiky, servis kritické infrastruktury, diplomati a úředníci mezinárodních organizací, nebo naléhavá mimořádná situace rozhodnout o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření;

Vláda nařídila s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám, které od 27. dubna 2020 00:00 hod. vstoupily na území České republiky

 • v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,
 • strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;

Další nařízení

Vláda nařídila s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem subjektům, které potvrzují výjimku podle bodu I./1. písm. i) zajistit, aby osoby, které vstupují za účelem ekonomických aktivit na území České republiky, dodržovaly pravidla pro kritické zaměstnance podle bodu IV. usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;

Vláda nařídila s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem subjektům, které přijímají cizince podle výjimky uvedené v bodě I./1. písm. f), zajistit, aby pracovníci, kteří vstupují za účelem servisu na území České republiky, dodržovali pravidla pro kritické zaměstnance podle usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;

Vláda nařídila s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu přeshraničním pracovníkům, žákům a studentům, kteří při hraniční kontrole předkládají potvrzení o absolvování testu, aby při prvním překročení státní hranice do České republiky předložili potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., a poté při každém dalším překročení státní hranice do České republiky, které nastane po 14 dnech po předložení potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., předkládali potvrzení o absolvování testu, které není starší než 4 dny, o tom, že byl proveden test podle bodu IV./1.;

Vláda nařídila s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám podle bodu I./1 písm. j) absolvovat následný test podle bodu IV./1. mezi 10. a 14. dnem po vstupu;

Vláda nařídila s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám podle bodu I./1. písm. j) jejichž vstup je považován za nezbytný, lze umožnit vstup i bez předložení potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.; nezbytnost potvrzuje ministr gesčně příslušný za dané odvětví; tyto osoby mají povinnost absolvovat test podle bodu IV./1. do 24 hodin po vstupu na území České republiky.

Cizinci do ČR

Vláda nařídila s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem subjektům, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti podle výjimky uvedené v bodě I./1. písm. j) zajistit těmto cizincům

 • ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky,
 • lékařskou péči nebo registrujícího poskytovatele lékařských služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně úhrady lékařské péče, není-li zajištěna jinak,
 • jejich dopravu ze státní hranice do místa ubytování a dopravu mezi místem ubytování a pracovištěm, přičemž k cestě cizince do zaměstnání a ze zaměstnání nelze využít veřejnou hromadnou dopravu,
 • návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání na území České republiky;

Po návratu do ČR

Vláda nařídila s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu občanům České republiky, cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem a jejich rodinným příslušníkům uvedeným v bodě I./1. písm. a), kteří se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí, a po překročení státních hranic České republiky k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu.

Vláda nařídila s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu osobám podle bodu I./1. písm. j) předem oznámit datum a způsob vstupu na území České republiky dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí, a po překročení státních hranic České republiky k cestě do místa ubytování nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu.

Návrat bez karantény

Vláda zakázala s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavuvšem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa podle bodu I./4. a osobám uvedeným v bodě I./1. písm. i) a j), volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu nejdéle 14 dní ode dne vstupu na území České republiky, s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a pohybu v rámci výkonu této činnosti,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
 • cest zpět do místa svého bydliště,
 • pohřbů;

Potvrzení o absolvování testu a další informace

Potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady.

Naléhavou mimořádnou situací se výše rozumí:

 • přeshraniční přejezd příslušníků integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému,
 • převoz krve, kostní dřeně a jiného biologického materiálu odběrovými týmy, převoz a průvoz sanitním vozem nebo vozem pohřební služby,
 • podstoupení zdravotnických zákroků nebo lékařských prohlídek,
 • plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, nebo jiné úřední jednání či využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,
 • vyzvednutí či odvoz rodinných příslušníků ze zahraničí nebo do zahraničí, včetně aut na letištích,
 • nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopní se o sebe sami postarat, výkonu práva, péče o nezletilé dítě nebo styk s ním a zajištění nezbytné péče o zvířata,
 • účast na pohřbech či svatbě,
 • jiné humanitární situace;

Přerušení doby, jejímž uplynutím zaniká platnost zaměstnanecké karty nebo od ní odvozeného oprávnění k pobytu, a to na dobu trvání nouzového stavu; přerušením začíná běžet doba nová.

Informace byly převzaty z dokumentů Vlády ČR.


(24. 4. 2020 | redakce2)


Tento článek je součástí speciálu:

Koronavirus a COVID-19: Zásahy vlády, dopad na ekonomiku

Koronavirus a COVID-19 jsou aktuálně nejvýznamnějšími tématy nejen běžné populace nebo zdravotníků, ale také podnikatelů a ekonomů. Jak dopadá šíření...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(5313)