O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

OKEČ, NACE, CZ-NACE: Vyznejte se v klasifikaci ekonomických činností

Již od počátku roku 2008 se v ČR používá klasifikace ekonomických činností CZ-NACE, která nahradila takzvaný OKEČ (Odvětvové klasifikace ekonomických činností). Přesto ještě leckdo s těmito klasifikacemi, díky nimž lze snadno specifikovat obor činnosti ekonomického subjektu, zápolí. Podívejme se tedy především na moderní klasifikaci NACE/CZ-NACE podrobněji - i s podrobnou tabulkou činností.

Hned v úvodu řekněme, že CZ-NACE je vypracovaná podle mezinárodní statistické klasifikace. NACE je zkratkou pro statistickou klasifikaci ekonomických činností, kterou používá Evropská unie (dříve Evropské společenství) od roku 1970. Klasifikace NACE vytváří rámec pro statistická data o činnostech v mnoha ekonomických oblastech a data, která vzniknou za použití klasifikace NACE, lze srovnávat v celé Evropské unii. Používání NACE je povinné pro všechny členské státy Evropské Unie.

Klasifikace NACE ovšem není omezena jen na Evropu. Data vytvořená podle klasifikace NACE jsou použitelná i na světové úrovni, protože NACE je součástí systému statistických klasifikací, které vznikly převážně pod záštitou Statistické divize Spojených národů. Klasifikace NACE je navíc odvozena z klasifikace ISIC.

Co je dobré vědět o NACE

NACE dělí ekonomické činnosti, resp. oblasti ekonomických činností, tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit některý kód NACE. Ekonomickou činností přitom rozumíme výrobu určitého výrobku nebo poskytování služby při použití kombinace výrobních prostředků, práce, výrobních postupů a meziproduktů.

Ekonomické činnosti jsou tedy charakterizovány vstupy, výrobními postupy a jejich výstupy. Činnost, jak je definována pro použití v NACE, může zahrnovat buď jeden výrobní postup, nebo se může skládat z několika postupů, z nichž je každý popsán v jiné kategorii klasifikace. Pokud je výrobní postup organizován jako ucelená série činností v rámci jedné statistické jednotky, za ekonomickou činnost se považuje celý tento výrobní postup.

Dodejme, že klasifikace NACE sama o sobě nenabízí kategorie pro jednotlivé typy statistických jednotek. Jednotka může provádět několik ekonomických činností a může být určena různými způsoby podle různých charakteristik. Při zatřiďování podle klasifikace NACE nezáleží na typu vlastnictví statistické jednotky, výrobní činnosti jsou popsány nezávisle na tom, zda se vyrábí mechanizovaně nebo ručně, nebo zda se tak děje v továrně nebo v domácnosti. NACE nerozlišuje ani mezi oficiální nebo neoficiální produkcí a mezi tržními a netržními činnostmi.

Aktuální verzí NACE je NACE Rev. 2, předchozí verzí byla NACE Rev. 1.1. Některé sekce obou verzí jsou snadno srovnatelné, ale například zcela nová sekce J - Informační a komunikační činnosti - nikoliv.

CZ-NACE - přehled, tabulka

A zde už je celá klasifikace/tabulka CZ-NACE tak, jak ji zveřejnil Český statistický úřad (vyhledávat v tabulce můžete kombinací kláves CTRL+F; sekce Q - U pak najdete v navazujícím článku):

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Pěstování plodin jiných než trvalých

01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen

01.12 Pěstování rýže

01.13 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz

01.14 Pěstování cukrové třtiny

01.15 Pěstování tabáku

01.16 Pěstování přadných rostlin

01.19 Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých

Pěstování trvalých plodin

01.21 Pěstování vinných hroznů

01.22 Pěstování tropického a subtropického ovoce

01.23 Pěstování citrusových plodů

01.24 Pěstování jádrového a peckového ovoce

01.25 Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů

01.26 Pěstování olejnatých plodů

01.27 Pěstování rostlin pro výrobu nápojů

01.28 Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin

01.29 Pěstování ostatních trvalých plodin

Množení rostlin

01.30 Množení rostlin

Živočišná výroba

01.41 Chov mléčného skotu

01.42 Chov jiného skotu

01.43 Chov koní a jiných koňovitých

01.44 Chov velbloudů a velbloudovitých

01.45 Chov ovcí a koz

01.46 Chov prasat

01.47 Chov drůbeže

01.49 Chov ostatních zvířat

01.49.1 Chov drobných hospodářských zvířat

01.49.2 Chov kožešinových zvířat

01.49.3 Chov zvířat pro zájmový chov

01.49.9 Chov ostatních zvířat j. n.

Smíšené hospodářství

01.50 Smíšené hospodářství

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti

01.61 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu

01.62 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu

01.63 Posklizňové činnosti

01.64 Zpracování osiva pro účely množení

Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti

01.70 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti

Lesnictví a těžba dřeva

Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

02.10 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

Těžba dřeva

02.20 Těžba dřeva

Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva

02.30 Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva

Podpůrné činnosti pro lesnictví

02.40 Podpůrné činnosti pro lesnictví

Rybolov a akvakultura

Rybolov

03.11 Mořský rybolov

03.12 Sladkovodní rybolov

Akvakultura

03.21 Mořská akvakultura

03.22 Sladkovodní akvakultura

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

Těžba a úprava černého a hnědého uhlí

Těžba a úprava černého uhlí

05.10 Těžba a úprava černého uhlí

05.10.1 Těžba černého uhlí

05.10.2 Úprava černého uhlí

Těžba a úprava hnědého uhlí

05.20 Těžba a úprava hnědého uhlí

05.20.1 Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu

05.20.2 Úprava hnědého uhlí, kromě lignitu

05.20.3 Těžba lignitu

05.20.4 Úprava lignitu

Těžba ropy a zemního plynu

Těžba ropy

06.10 Těžba ropy

Těžba zemního plynu

06.20 Těžba zemního plynu

Těžba a úprava rud

Těžba a úprava železných rud

07.10 Těžba a úprava železných rud

07.10.1 Těžba železných rud

07.10.2 Úprava železných rud

Těžba a úprava neželezných rud

07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud

07.21.1 Těžba uranových a thoriových rud

07.21.2 Úprava uranových a thoriových rud

07.29 Těžba a úprava ostatních neželezných rud

07.29.1 Těžba ostatních neželezných rud

07.29.2 Úprava ostatních neželezných rud

Ostatní těžba a dobývání

Dobývání kamene, písků a jílů

08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice

08.12 Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu

Těžba a dobývání j. n.

08.91 Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv

08.92 Těžba rašeliny

08.93 Těžba soli

08.99 Ostatní těžba a dobývání j. n.

Podpůrné činnosti při těžbě

Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu

09.10 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu

Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání

09.90 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Výroba potravinářských výrobků

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků

10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího

10.12 Zpracování a konzervování drůbežího masa

10.13 Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

10.20 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

10.31 Zpracování a konzervování brambor

10.32 Výroba ovocných a zeleninových šťáv

10.39 Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků

10.41 Výroba olejů a tuků

10.42 Výroba margarínu a podobných jedlých tuků

Výroba mléčných výrobků

10.51 Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

10.52 Výroba zmrzliny

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků

10.61 Výroba mlýnských výrobků

10.62 Výroba škrobárenských výrobků

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

10.71 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

10.72 Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků

10.73 Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

Výroba ostatních potravinářských výrobků

10.81 Výroba cukru

10.82 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek

10.83 Zpracování čaje a kávy

10.84 Výroba koření a aromatických výtažků

10.85 Výroba hotových pokrmů

10.86 Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin

10.89 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.

Výroba průmyslových krmiv

10.91 Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata

10.92 Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

Výroba nápojů

Výroba nápojů

11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin

11.02 Výroba vína z vinných hroznů

11.03 Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín

11.04 Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

11.05 Výroba piva

11.06 Výroba sladu

11.07 Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví

Výroba tabákových výrobků

Výroba tabákových výrobků

12.00 Výroba tabákových výrobků

Výroba textilií

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

13.10 Úprava a spřádání textilních vláken a příze

Tkaní textilií

13.20 Tkaní textilií

Konečná úprava textilií

13.30 Konečná úprava textilií

Výroba ostatních textilií

13.91 Výroba pletených a háčkovaných materiálů

13.92 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů

13.93 Výroba koberců a kobercových předložek

13.94 Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků

13.95 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

13.96 Výroba ostatních technických a průmyslových textilií

13.99 Výroba ostatních textilií j. n.

Výroba oděvů

Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků

14.11 Výroba kožených oděvů

14.12 Výroba pracovních oděvů

14.13 Výroba ostatních svrchních oděvů

14.14 Výroba osobního prádla

14.19 Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků

Výroba kožešinových výrobků

14.20 Výroba kožešinových výrobků

Výroba pletených a háčkovaných oděvů

14.31 Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků

14.39 Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů

Výroba usní a souvisejících výrobků

Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin; výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

15.11 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin

15.12 Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

Výroba obuvi

15.20 Výroba obuvi

15.20.1 Výroba obuvi s usňovým svrškem

15.20.9 Výroba obuvi z ostatních materiálů

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

Výroba pilařská a impregnace dřeva

16.10 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva

16.22 Výroba sestavených parketových podlah

16.23 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

16.24 Výroba dřevěných obalů

16.29 Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

Výroba papíru a výrobků z papíru

Výroba buničiny, papíru a lepenky

17.11 Výroba buničiny

17.11.1 Výroba chemických buničin

17.11.2 Výroba mechanických vláknin

17.11.3 Výroba ostatních papírenských vláknin

17.12 Výroba papíru a lepenky

Výroba výrobků z papíru a lepenky

17.21 Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů

17.22 Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru

17.23 Výroba kancelářských potřeb z papíru

17.24 Výroba tapet

17.29 Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

Tisk a činnosti související s tiskem

18.11 Tisk novin

18.12 Tisk ostatní, kromě novin

18.13 Příprava tisku a digitálních dat

18.14 Vázání a související činnosti

Rozmnožování nahraných nosičů

18.20 Rozmnožování nahraných nosičů

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

Výroba koksárenských produktů

19.10 Výroba koksárenských produktů

Výroba rafinovaných ropných produktů

19.20 Výroba rafinovaných ropných produktů

Výroba chemických látek a chemických přípravků

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách

20.11 Výroba technických plynů

20.12 Výroba barviv a pigmentů

20.13 Výroba jiných základních anorganických chemických látek

20.14 Výroba jiných základních organických chemických látek

20.14.1 Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro pohon motorů

20.14.9 Výroba ostatních základních organických chemických látek

20.15 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin

20.16 Výroba plastů v primárních formách

20.17 Výroba syntetického kaučuku v primárních formách

Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

20.20 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

20.30 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků

20.41 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků

20.42 Výroba parfémů a toaletních přípravků

Výroba ostatních chemických výrobků

20.51 Výroba výbušnin

20.52 Výroba klihů

20.53 Výroba vonných silic

20.59 Výroba ostatních chemických výrobků j. n.

20.59.1 Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro pohon motorů a pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů

20.59.9 Výroba jiných chemických výrobků j. n.

Výroba chemických vláken

20.60 Výroba chemických vláken

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

Výroba základních farmaceutických výrobků

21.10 Výroba základních farmaceutických výrobků

Výroba farmaceutických přípravků

21.20 Výroba farmaceutických přípravků

Výroba pryžových a plastových výrobků

Výroba pryžových výrobků

22.11 Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik

22.19 Výroba ostatních pryžových výrobků

Výroba plastových výrobků

22.21 Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů

22.22 Výroba plastových obalů

22.23 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví

22.29 Výroba ostatních plastových výrobků

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

Výroba skla a skleněných výrobků

23.11 Výroba plochého skla

23.12 Tvarování a zpracování plochého skla

23.13 Výroba dutého skla

23.14 Výroba skleněných vláken

23.19 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického

Výroba žáruvzdorných výrobků

23.20 Výroba žáruvzdorných výrobků

Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů

23.31 Výroba keramických obkládaček a dlaždic

23.32 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků

23.41 Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

23.42 Výroba keramických sanitárních výrobků

23.43 Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství

23.44 Výroba ostatních technických keramických výrobků

23.49 Výroba ostatních keramických výrobků

Výroba cementu, vápna a sádry

23.51 Výroba cementu

23.52 Výroba vápna a sádry

Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků

23.61 Výroba betonových výrobků pro stavební účely

23.62 Výroba sádrových výrobků pro stavební účely

23.63 Výroba betonu připraveného k lití

23.64 Výroba malt

23.65 Výroba vláknitých cementů

23.69 Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů

23.70 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů

Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

23.91 Výroba brusiv

23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla

24.10 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla

24.10.1 Výroba surového železa, oceli a feroslitin

24.10.2 Výroba plochých výrobků (kromě pásky za studena)

24.10.3 Tváření výrobků za tepla

Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek

24.20 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek

Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli

24.31 Tažení tyčí za studena

24.32 Válcování ocelových úzkých pásů za studena

24.33 Tváření ocelových profilů za studena

24.34 Tažení ocelového drátu za studena

Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů

24.41 Výroba a hutní zpracování drahých kovů

24.42 Výroba a hutní zpracování hliníku

24.43 Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu

24.44 Výroba a hutní zpracování mědi

24.45 Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů

24.46 Zpracování jaderného paliva

Slévárenství

24.51 Výroba odlitků z litiny

24.51.1 Výroba odlitků z litiny s lupínkovým grafitem

24.51.2 Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem

24.51.9 Výroba ostatních odlitků z litiny

24.52 Výroba odlitků z oceli

24.52.1 Výroba odlitků z uhlíkatých ocelí

24.52.2 Výroba odlitků z legovaných ocelí

24.53 Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů

24.54 Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

Výroba konstrukčních kovových výrobků

25.11 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

25.12 Výroba kovových dveří a oken

Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků

25.21 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení

25.29 Výroba kovových nádrží a zásobníků

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení

25.30 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení

Výroba zbraní a střeliva

25.40 Výroba zbraní a střeliva

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

25.50 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění

25.61 Povrchová úprava a zušlechťování kovů

25.62 Obrábění

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků

25.71 Výroba nožířských výrobků

25.72 Výroba zámků a kování

25.73 Výroba nástrojů a nářadí

Výroba ostatních kovodělných výrobků

25.91 Výroba ocelových sudů a podobných nádob

25.92 Výroba drobných kovových obalů

25.93 Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin

25.94 Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity

25.99 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

Výroba elektronických součástek a desek

26.11 Výroba elektronických součástek

26.12 Výroba osazených elektronických desek

Výroba počítačů a periferních zařízení

26.20 Výroba počítačů a periferních zařízení

Výroba komunikačních zařízení

26.30 Výroba komunikačních zařízení

Výroba spotřební elektroniky

26.40 Výroba spotřební elektroniky

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů

26.51 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů

26.52 Výroba časoměrných přístrojů

Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

26.60 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

26.70 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

Výroba magnetických a optických médií

26.80 Výroba magnetických a optických médií

Výroba elektrických zařízení

Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

27.11 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů

27.12 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

Výroba baterií a akumulátorů

27.20 Výroba baterií a akumulátorů

Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení

27.31 Výroba optických kabelů

27.32 Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.

27.33 Výroba elektroinstalačních zařízení

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

27.40 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

Výroba spotřebičů převážně pro domácnost

27.51 Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost

27.52 Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

Výroba ostatních elektrických zařízení

27.90 Výroba ostatních elektrických zařízení

Výroba strojů a zařízení j. n.

Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

28.11 Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

28.12 Výroba hydraulických a pneumatických zařízení

28.13 Výroba ostatních čerpadel a kompresorů

28.14 Výroba ostatních potrubních armatur

28.15 Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely

28.21 Výroba pecí a hořáků pro topeniště

28.22 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení

28.23 Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení

28.24 Výroba ručních mechanizovaných nástrojů

28.25 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení

28.29 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

Výroba zemědělských a lesnických strojů

28.30 Výroba zemědělských a lesnických strojů

Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů

28.41 Výroba kovoobráběcích strojů

28.49 Výroba ostatních obráběcích strojů

Výroba ostatních strojů pro speciální účely

28.91 Výroba strojů pro metalurgii

28.92 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví

28.93 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku

28.94 Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní

28.95 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky

28.96 Výroba strojů na výrobu plastů a pryže

28.99 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

Výroba motorových vozidel a jejich motorů

29.10 Výroba motorových vozidel a jejich motorů

Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů

29.20 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů

Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory

29.31 Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla

29.32 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

Stavba lodí a člunů

30.11 Stavba lodí a plavidel

30.12 Stavba rekreačních a sportovních člunů

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

30.20 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení

30.30 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení

Výroba vojenských bojových vozidel

30.40 Výroba vojenských bojových vozidel

Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.

30.91 Výroba motocyklů

30.92 Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy

30.99 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.

Výroba nábytku

Výroba nábytku

31.01 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů

31.02 Výroba kuchyňského nábytku

31.03 Výroba matrací

31.09 Výroba ostatního nábytku

Ostatní zpracovatelský průmysl

Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků

32.11 Ražení mincí

32.12 Výroba klenotů a příbuzných výrobků

32.13 Výroba bižuterie a příbuzných výrobků

Výroba hudebních nástrojů

32.20 Výroba hudebních nástrojů

Výroba sportovních potřeb

32.30 Výroba sportovních potřeb

Výroba her a hraček

32.40 Výroba her a hraček

Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

32.50 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

Zpracovatelský průmysl j. n.

32.91 Výroba košťat a kartáčnických výrobků

32.99 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.

Opravy a instalace strojů a zařízení

Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení

33.11 Opravy kovodělných výrobků

33.12 Opravy strojů

33.13 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení

33.14 Opravy elektrických zařízení

33.15 Opravy a údržba lodí a člunů

33.16 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí

33.17 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.

33.17.1 Opravy a údržba kolejových vozidel

33.17.9 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. kromě kolejových vozidel

33.19 Opravy ostatních zařízení

Instalace průmyslových strojů a zařízení

33.20 Instalace průmyslových strojů a zařízení

SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

Výroba, přenos a rozvod elektřiny

35.11 Výroba elektřiny

35.12 Přenos elektřiny

35.13 Rozvod elektřiny

35.14 Obchod s elektřinou

Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

35.21 Výroba plynu

35.22 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

35.23 Obchod s plynem prostřednictvím sítí

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu

35.30 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu

35.30.1 Výroba tepla

35.30.2 Rozvod tepla

35.30.3 Výroba klimatizovaného vzduchu

35.30.4 Rozvod klimatizovaného vzduchu

35.30.5 Výroba chladicí vody

35.30.6 Rozvod chladicí vody

35.30.7 Výroba ledu

SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

Shromažďování, úprava a rozvod vody

Shromažďování, úprava a rozvod vody

36.00 Shromažďování, úprava a rozvod vody

Činnosti související s odpadními vodami

Činnosti související s odpadními vodami

37.00 Činnosti související s odpadními vodami

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

Shromažďování a sběr odpadů

38.11 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných

38.12 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů

Odstraňování odpadů

38.21 Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných

38.22 Odstraňování nebezpečných odpadů

Úprava odpadů k dalšímu využití

38.31 Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace

38.32 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení

Sanace a jiné činnosti související s odpady

Sanace a jiné činnosti související s odpady

39.00 Sanace a jiné činnosti související s odpady

SEKCE F - STAVEBNICTVÍ

Výstavba budov

Developerská činnost

41.10 Developerská činnost

Výstavba bytových a nebytových budov

41.20 Výstavba bytových a nebytových budov

41.20.1 Výstavba bytových budov

41.20.2 Výstavba nebytových budov

Inženýrské stavitelství

Výstavba silnic a železnic

42.11 Výstavba silnic a dálnic

42.12 Výstavba železnic a podzemních drah

42.13 Výstavba mostů a tunelů

Výstavba inženýrských sítí

42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

42.21.1 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny

42.21.2 Výstavba inženýrských sítí pro plyny

42.22 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

Výstavba ostatních staveb

42.91 Výstavba vodních děl

42.99 Výstavba ostatních staveb j. n.

Specializované stavební činnosti

Demolice a příprava staveniště

43.11 Demolice

43.12 Příprava staveniště

43.13 Průzkumné vrtné práce

Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce

43.21 Elektrické instalace

43.22 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace

43.29 Ostatní stavební instalace

Kompletační a dokončovací práce

43.31 Omítkářské práce

43.32 Truhlářské práce

43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

43.34 Sklenářské, malířské a natěračské práce

43.34.1 Sklenářské práce

43.34.2 Malířské a natěračské práce

43.39 Ostatní kompletační a dokončovací práce

Ostatní specializované stavební činnosti

43.91 Pokrývačské práce

43.99 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.

43.99.1 Montáž a demontáž lešení a bednění

43.99.9 Jiné specializované stavební činnosti j. n.

SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů

45.11 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly

45.19 Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

45.20 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

45.31 Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

45.40 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

Velkoobchod, kromě motorových vozidel

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

46.11 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary

46.12 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi

46.13 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály

46.14 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly

46.15 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost

46.16 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky

46.17 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky

46.18 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky

46.18.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s papírenskými výrobky

46.18.9 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n.

46.19 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení

Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty

46.21 Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy

46.22 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami

46.23 Velkoobchod s živými zvířaty

46.24 Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi

Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

46.31 Velkoobchod s ovocem a zeleninou

46.32 Velkoobchod s masem a masnými výrobky

46.33 Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky

46.34 Velkoobchod s nápoji

46.35 Velkoobchod s tabákovými výrobky

46.36 Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami

46.37 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením

46.38 Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů

46.39 Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

46.41 Velkoobchod s textilem

46.42 Velkoobchod s oděvy a obuví

46.42.1 Velkoobchod s oděvy

46.42.2 Velkoobchod s obuví

46.43 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

46.44 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky

46.44.1 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky

46.44.2 Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky

46.45 Velkoobchod s kosmetickými výrobky

46.46 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky

46.47 Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly

46.48 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

46.49 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost

Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením

46.51 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem

46.52 Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly

Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

46.61 Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

46.62 Velkoobchod s obráběcími stroji

46.63 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením

46.64 Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji

46.65 Velkoobchod s kancelářským nábytkem

46.66 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením

46.69 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

Ostatní specializovaný velkoobchod

46.71 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky

46.71.1 Velkoobchod s pevnými palivy a příbuznými výrobky

46.71.2 Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky

46.71.3 Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky

46.72 Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

46.73 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením

46.74 Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami

46.75 Velkoobchod s chemickými výrobky

46.76 Velkoobchod s ostatními meziprodukty

46.76.1 Velkoobchod s papírenskými meziprodukty

46.76.9 Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n.

46.77 Velkoobchod s odpadem a šrotem

Nespecializovaný velkoobchod

46.90 Nespecializovaný velkoobchod

Maloobchod, kromě motorových vozidel

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách

47.19 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách

47.21 Maloobchod s ovocem a zeleninou

47.22 Maloobchod s masem a masnými výrobky

47.23 Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši

47.24 Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami

47.25 Maloobchod s nápoji

47.26 Maloobchod s tabákovými výrobky

47.29 Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách

Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách

47.30 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách

47.41 Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem

47.42 Maloobchod s telekomunikačním zařízením

47.43 Maloobchod s audio- a videozařízením

Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

47.51 Maloobchod s textilem

47.52 Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily

47.53 Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady

47.54 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

47.59 Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách

47.61 Maloobchod s knihami

47.62 Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím

47.63 Maloobchod s audio- a videozáznamy

47.64 Maloobchod se sportovním vybavením

47.65 Maloobchod s hrami a hračkami

Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách

47.71 Maloobchod s oděvy

47.72 Maloobchod s obuví a koženými výrobky

47.73 Maloobchod s farmaceutickými přípravky

47.74 Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky

47.75 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky

47.76 Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně

47.77 Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

47.78 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách

47.78.1 Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami

47.78.2 Maloobchod s pevnými palivy

47.78.3 Maloobchod s kapalnými palivy (kromě pohonných hmot)

47.78.4 Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)

47.78.9 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.

47.79 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách

Maloobchod ve stáncích a na trzích

47.81 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích

47.82 Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích

47.89 Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích

Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

47.91 Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby

47.91.1 Maloobchod prostřednictvím internetu

47.91.2 Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby (jiný než prostřednictvím internetu)

47.99 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Pozemní a potrubní doprava

Železniční osobní doprava meziměstská

49.10 Železniční osobní doprava meziměstská

Železniční nákladní doprava

49.20 Železniční nákladní doprava

Ostatní pozemní osobní doprava

49.31 Městská a příměstská pozemní osobní doprava

49.32 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem

49.39 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.

49.39.1 Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava

49.39.2 Osobní doprava lanovkou nebo vlekem

49.39.3 Nepravidelná pozemní osobní doprava

49.39.9 Jiná pozemní osobní doprava j. n.

Silniční nákladní doprava a stěhovací služby

49.41 Silniční nákladní doprava

49.42 Stěhovací služby

Potrubní doprava

49.50 Potrubní doprava

49.50.1 Potrubní doprava ropovodem

49.50.2 Potrubní doprava plynovodem

49.50.9 Potrubní doprava ostatní

Vodní doprava

Námořní a pobřežní osobní doprava

50.10 Námořní a pobřežní osobní doprava

Námořní a pobřežní nákladní doprava

50.20 Námořní a pobřežní nákladní doprava

Vnitrozemská vodní osobní doprava

50.30 Vnitrozemská vodní osobní doprava

Vnitrozemská vodní nákladní doprava

50.40 Vnitrozemská vodní nákladní doprava

Letecká doprava

Letecká osobní doprava

51.10 Letecká osobní doprava

51.10.1 Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava

51.10.2 Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava

51.10.3 Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava

51.10.4 Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava

51.10.9 Ostatní letecká osobní doprava

Letecká nákladní doprava a kosmická doprava

51.21 Letecká nákladní doprava

51.22 Kosmická doprava

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

Skladování

52.10 Skladování

Vedlejší činnosti v dopravě

52.21 Činnosti související s pozemní dopravou

52.22 Činnosti související s vodní dopravou

52.23 Činnosti související s leteckou dopravou

52.24 Manipulace s nákladem

52.29 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě

Poštovní a kurýrní činnosti

Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence

53.10 Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence

Ostatní poštovní a kurýrní činnosti

53.20 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti

SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

Ubytování

Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

55.10 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

55.10.1 Hotely

55.10.2 Motely, botely

55.10.9 Ostatní podobná ubytovací zařízení

Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování

55.20 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování

Kempy a tábořiště

55.30 Kempy a tábořiště

Ostatní ubytování

55.90 Ostatní ubytování

55.90.1 Ubytování v zařízených pronájmech

55.90.2 Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže

55.90.9 Ostatní ubytování j. n.

Stravování a pohostinství

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

56.10 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb

56.21 Poskytování cateringových služeb

56.29 Poskytování ostatních stravovacích služeb

56.29.1 Stravování v závodních kuchyních

56.29.2 Stravování ve školních zařízeních, menzách

56.29.9 Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.

Pohostinství

56.30 Pohostinství

SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

Vydavatelské činnosti

Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti

58.11 Vydávání knih

58.12 Vydávání adresářů a jiných seznamů

58.13 Vydávání novin

58.14 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací

58.19 Ostatní vydavatelské činnosti

Vydávání softwaru

58.21 Vydávání počítačových her

58.29 Ostatní vydávání softwaru

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů

59.11 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů

59.12 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů

59.13 Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů

59.14 Promítání filmů

Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

59.20 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

Tvorba programů a vysílání

Rozhlasové vysílání

60.10 Rozhlasové vysílání

Tvorba televizních programů a televizní vysílání

60.20 Tvorba televizních programů a televizní vysílání

Telekomunikační činnosti

Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí

61.10 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí

61.10.1 Poskytování hlasových služeb přes pevnou telekomunikační síť

61.10.2 Pronájem pevné telekomunikační sítě

61.10.3 Přenos dat přes pevnou telekomunikační síť

61.10.4 Poskytování přístupu k internetu přes pevnou telekomunikační síť

61.10.9 Ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí

Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí

61.20 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí

61.20.1 Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť

61.20.2 Pronájem bezdrátové telekomunikační sítě

61.20.3 Přenos dat přes bezdrátovou telekomunikační síť

61.20.4 Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť

61.20.9 Ostatní činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí

Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí

61.30 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí

Ostatní telekomunikační činnosti

61.90 Ostatní telekomunikační činnosti

Činnosti v oblasti informačních technologií

Činnosti v oblasti informačních technologií

62.01 Programování

62.02 Poradenství v oblasti informačních technologií

62.03 Správa počítačového vybavení

62.09 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií

Informační činnosti

Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály

63.11 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem

63.12 Činnosti související s webovými portály

Ostatní informační činnosti

63.91 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur

63.99 Ostatní informační činnosti j. n.

SEKCE K - PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

Peněžní zprostředkování

64.11 Centrální bankovnictví

64.19 Ostatní peněžní zprostředkování

Činnosti holdingových společností

64.20 Činnosti holdingových společností

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

64.30 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Ostatní finanční zprostředkování

64.91 Finanční leasing

64.92 Ostatní poskytování úvěrů

64.92.1 Poskytování úvěrů společnostmi, které nepřijímají vklady

64.92.2 Poskytování obchodních úvěrů

64.92.3 Činnosti zastaváren

64.92.9 Ostatní poskytování úvěrů j. n.

64.99 Ostatní finanční zprostředkování j. n.

64.99.1 Faktoringové činnosti

64.99.2 Obchodování s cennými papíry na vlastní účet

64.99.9 Jiné finanční zprostředkování j. n.

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

Pojištění

65.11 Životní pojištění

65.12 Neživotní pojištění

Zajištění

65.20 Zajištění

Penzijní financování

65.30 Penzijní financování

Ostatní finanční činnosti

Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

66.11 Řízení a správa finančních trhů

66.12 Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách

66.19 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

66.21 Vyhodnocování rizik a škod

66.22 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů

66.29 Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

Správa fondů

66.30 Správa fondů

SEKCE L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

Činnosti v oblasti nemovitostí

Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

68.10 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

68.20 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

68.20.1 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory

68.20.2 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

68.20.3 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory

68.20.4 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

68.31 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

68.32 Správa nemovitostí na základě smlouvy

SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

Právní a účetnické činnosti

Právní činnosti

69.10 Právní činnosti

Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

69.20 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

Činnosti vedení podniků

70.10 Činnosti vedení podniků

Poradenství v oblasti řízení

70.21 Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace

70.22 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

71.11 Architektonické činnosti

71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství

71.12.1 Geologický průzkum

71.12.2 Zeměměřické a kartografické činnosti

71.12.3 Hydrometeorologické a meteorologické činnosti

71.12.9 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.

Technické zkoušky a analýzy

71.20 Technické zkoušky a analýzy

71.20.1 Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení

71.20.9 Ostatní technické zkoušky a analýzy

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

72.11 Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie

72.19 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

72.19.1 Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd

72.19.2 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd

72.19.9 Výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd

Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

72.20 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

Reklama a průzkum trhu

Reklamní činnosti

73.11 Činnosti reklamních agentur

73.12 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru

Průzkum trhu a veřejného mínění

73.20 Průzkum trhu a veřejného mínění

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Specializované návrhářské činnosti

74.10 Specializované návrhářské činnosti

Fotografické činnosti

74.20 Fotografické činnosti

Překladatelské a tlumočnické činnosti

74.30 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

74.90 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

74.90.1 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

74.90.2 Poradenství v oblasti požární ochrany

74.90.9 Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Veterinární činnosti

Veterinární činnosti

75.00 Veterinární činnosti

SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů

77.11 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů

77.12 Pronájem a leasing nákladních automobilů

Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

77.21 Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb

77.22 Pronájem videokazet a disků

77.29 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků

77.31 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení

77.32 Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení

77.33 Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů

77.34 Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků

77.35 Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků

77.39 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.

Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem

77.40 Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem

Činnosti související se zaměstnáním

Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání

78.10 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání

Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu

78.20 Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu

Ostatní poskytování lidských zdrojů

78.30 Ostatní poskytování lidských zdrojů

Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti

Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

79.11 Činnosti cestovních agentur

79.12 Činnosti cestovních kanceláří

Ostatní rezervační a související činnosti

79.90 Ostatní rezervační a související činnosti

79.90.1 Průvodcovské činnosti

79.90.9 Ostatní rezervační a související činnosti j. n.

Bezpečnostní a pátrací činnosti

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

80.10 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů

80.20 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů

Pátrací činnosti

80.30 Pátrací činnosti

Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

Kombinované pomocné činnosti

81.10 Kombinované pomocné činnosti

Úklidové činnosti

81.21 Všeobecný úklid budov

81.22 Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení

81.29 Ostatní úklidové činnosti

Činnosti související s úpravou krajiny

81.30 Činnosti související s úpravou krajiny

Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

Administrativní a kancelářské činnosti

82.11 Univerzální administrativní činnosti

82.19 Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti

Činnosti zprostředkovatelských středisek

po telefonu

82.20 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu

Pořádání konferencí a hospodářských výstav

82.30 Pořádání konferencí a hospodářských výstav

Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

82.91 Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka

82.92 Balicí činnosti

82.99 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

SEKCE O - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

Veřejná správa a hospodářská a sociální politika

84.11 Všeobecné činnosti veřejné správy

84.12 Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení

84.13 Regulace a podpora podnikatelského prostředí

Činnosti pro společnost jako celek

84.21 Činnosti v oblasti zahraničních věcí

84.21.1 Pomoc cizím zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích přímo nebo prostřednictvím mezinárodních organizací

84.21.2 Rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění mezi národy

84.21.9 Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí

84.22 Činnosti v oblasti obrany

84.23 Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví

84.24 Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti

84.25 Činnosti v oblasti protipožární ochrany

Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení

84.30 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení

SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání

Předškolní vzdělávání

85.10 Předškolní vzdělávání

Primární vzdělávání

85.20 Primární vzdělávání

Sekundární vzdělávání

85.31 Sekundární všeobecné vzdělávání

85.31.1 Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol

85.31.2 Střední všeobecné vzdělávání

85.32 Sekundární odborné vzdělávání

85.32.1 Střední odborné vzdělávání na učilištích

85.32.2 Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách

Postsekundární vzdělávání

85.41 Postsekundární nikoli terciární vzdělávání

85.42 Terciární vzdělávání

Ostatní vzdělávání

85.51 Sportovní a rekreační vzdělávání

85.52 Umělecké vzdělávání

85.53 Činnosti autoškol a jiných škol řízení

85.53.1 Činnosti autoškol

85.53.2 Činnosti leteckých škol

85.53.9 Činnosti ostatních škol řízení

85.59 Ostatní vzdělávání j. n.

85.59.1 Vzdělávání v jazykových školách

85.59.2 Environmentální vzdělávání

85.59.3 Inovační vzdělávání

85.59.9 Jiné vzdělávání j. n.

Podpůrné činnosti ve vzdělávání

85.60 Podpůrné činnosti ve vzdělávání

Pokračování tabulky najdete zde


(29. 10. 2013 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zahradnictví
Chtěl jsem vyplnit záznam o úrazu a místo toho již týden hledám pitomé kódy. Chvála pánům úředníkům. ...
kravina
zadávám stavbu kosmických lodí....
to je ale blbost
Pokud nenajdu správný kód do minuty, zadávam Kosmickou dopravu. Pokud ta data nekdo používá, jsme už kosmická velmoc.... ...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(169)