O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Nepřehlédněte: Plán legislativních prací vlády ČR na rok 2014

Dne 12. března 2014 byl schválen usnesením vlády plán legislativních prací vlády na rok 2014. S jakými návrhy zákonů se pro letošek počítá? V dubnu třeba přijde na řadu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v květnu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, a v dubnu návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu některých dluhů státu splatných v letech 2014 až 2016.


Jakkoli pro vás mohou být podstatné jen některé vybrané změny, plán legislativních prací vlády na rok 2014 je zajímavý nejen z hlediska pohledu na plánované změny zákonů, ale i jako přehled množství změn, které se chystají.

březen 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona o prekurzorech výbušnin

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Spolupředkladatel: předseda Českého báňského úřadu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr životního prostředí

duben 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Překladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Předkladatel: ministr kultury

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a některé další zákony

Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o elektronické tvorbě právních předpisů

Předkladatel: ministr vnitra

Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorbě právních předpisů

Předkladatel: ministr vnitra

Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr zemědělství

květen 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Předkladatel: předseda vlády

Spolupředkladatel: předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr kultury

Návrh nařízení vlády k provedení § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách a koncesích

Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

Předkladatel: ministr zemědělství

červen 2014

Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu některých dluhů státu splatných v letech 2014 až 2016

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o rámci pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry (rezoluce, alt. restrukturalizace)

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rámci pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry (rezoluce, alt. restrukturalizace)

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona k provedení Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (Dohoda FATCA)

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

Věcný záměr zákona o liniových stavbách

Předkladatel: ministr dopravy

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.

Předkladatel: ministr kultury

Návrh nařízení vlády, kterým se stanovuje seznam služebních činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu

Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku na bydlení

Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání

Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Věcný záměr zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu

Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.

Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Spolupředkladatel: předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.

Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Předkladatel: ministr vnitra

Spolupředkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo chemickými směsmi

Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr životního prostředí

Spolupředkladatel: ministryně pro místní rozvoj

červenec 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Věcný záměr zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem a o způsobu jejich odměňování

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Spolupředkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona o státním zastupitelství

Předkladatel: ministryně spravedlnosti

srpen 2014

Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2015

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr dopravy

Věcný záměr zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Předkladatel: ministr dopravy

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou pravomocí prezidenta republiky

Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Spolupředkladatel: ministr vnitra

Návrh ústavního zákona o celostátním referendu

Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr vnitra

Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

září 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh právní úpravy řešící problematiku rozporu mezi příjmy poplatníka a jeho skutečným majetkem (zákon o prokazování původu majetku)

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o liniových stavbách

Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona o vojenském letectví

Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona o službě vojáků v záloze

Předkladatel: ministr obrany

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu bytového fondu při živelních pohromách

Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Věcný záměr zákona o posuzování shody výrobků a technické normalizaci

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o pyrotechnických výrobcích

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku

Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Spolupředkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministryně spravedlnosti

Spolupředkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Věcný záměr zákona o podpoře sportu

Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů

Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (financování politických stran)

Předkladatel: ministr vnitra

Spolupředkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách (zákon o biocidech)

Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr životního prostředí

Věcný záměr zákona o odpadech

Předkladatel: ministr životního prostředí

Věcný záměr zákona o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností

Předkladatel: ministr životního prostředí

Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

říjen 2014

Návrh atomového zákona

Předkladatel: předseda vlády

Spolupředkladatel: předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví zboží nebo služba, při jejichž dodání nebo poskytnutí se použije režim přenesení daňové povinnosti

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a o změně dalších zákonů

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona o kultuře

Předkladatel: ministr kultury

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých

Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s mlékem

Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor zemědělcům

Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky

Předkladatel: ministr životního prostředí

listopad 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: předseda vlády

Spolupředkladatel: ředitel Bezpečnostní informační služby

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády o katalogu správních činností

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o službě a platech

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Spolupředkladatel: Generální ředitelství státní služby

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015

Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Předkladatel: ministr zdravotnictví

prosinec 2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Věcný záměr zákona o oceňování majetku

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona o provozování sázkových her

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Věcný záměr zákona o některých podmínkách nabízení a zprostředkování finančních služeb (zákon o distribuci finančních služeb)

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Spolupředkladatel: guvernér České národní banky

Návrh zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem a o způsobu jejich odměňování

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Věcný záměr zákona o kosmických aktivitách a zřízení České kosmické agentury (kosmický zákon)

Předkladatel: ministr dopravy

Věcný záměr zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí a novelizace souvisejících právních předpisů

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Věcný záměr zákona o náhradním výživném

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Věcný záměr zákona o odškodnění obětí protiprávních sterilizací

Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Překladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s povinností zakládat účetní dokumenty do sbírky listin

Překladatel: ministryně spravedlnosti

Spolupředkladatel: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

Překladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh zákona o transparentnosti vlastnictví společností a o změně dalších zákonů

Překladatel: ministryně spravedlnosti

Spolupředkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Návrh zákona o znalcích, tlumočnících a překladatelích

Překladatel: ministryně spravedlnosti

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.

Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o některých přestupcích

Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami)

Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č.106/2010 Sb.

Předkladatel: ministr zdravotnictví


(14. 3. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(825)