O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Daň z nemovitostí od roku 2014

Okolo změn v oblasti daně z nemovitých věcí, které začínají platit od roku 2014, panuje řada nejasností, proto je na místě se na ně podívat podrobněji. Finanční správa ČR pro tyto účely vydala přehled změn i s vysvětlením - a právě tyto informace o změnách přímo od zdroje vám zde v přehledné formě předkládáme.

Pozor, u některých poplatníků dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně ve smyslu § 13a odst. 1 zákona, a to ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli. Finanční správa ČR upozorňuje, že i tito poplatníci však mají povinnost podat daňové přiznání na rok 2014, a to i tehdy, dojde-li u nich ke snížení daňové povinnosti.

Změny daně z nemovitostí ve skupině 1

Zde jsou změny ovlivňující výši daně, u nichž má poplatník povinnost podat daňové přiznání za rok 2014, tak, jak je Finanční správa ČR uvádí:

Snížení daňové povinnosti:

Stavby vleček jsou od 1.1.2014 předmětem daně z pozemků jako zpevněné plochy pozemků užívané k podnikání, nikoli tedy předmětem daně ze staveb.

Některé stavby nejsou od 1.1.2014 předmětem daně ze staveb a jednotek, neboť nejsou zdanitelnou stavbou podle zákona, tj. budovou nebo inženýrskou stavbou uvedenou v příloze zákona. Jedná se například o tzv. plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří nebo zpevněná plocha.

Za nadzemní podlaží pro výpočet sazby daně u staveb užívaných k podnikání se nově již nepovažuje takové nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha je menší než 1/3 zastavěné plochy stavby. U některých staveb pro podnikání tak dochází ke snížení počtu podlaží.

Zvýšení daňové povinnosti:

Pozemky určené k zastavění zdanitelnými stavbami, osvobozenými od daně ze staveb a jednotek podle § 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona budou nově od 1. 1. 2014 po dobu, než bude stavba dokončena, zdaňovány jako pozemky stavební. Jedná se o pozemky určené k zastavění stavbami, které doposud nebyly předmětem daně ze staveb, jako jsou stavby vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení, nebo stavby pro veřejnou dopravu. Jedná se zde o stavby zdanitelné daní z nemovitých věcí, tj. budovy nebo vybrané inženýrské stavby. Finanční správa ČR upozorňuje, že nebude-li takováto stavba dokončena v roce 2013, poplatník je povinen uvedenou změnu zohlednit v daňovém přiznání na rok 2014.

A konečně je-li vlastníkem pozemku pod bytovým domem rozděleným na jednotky subjekt, který není vlastníkem žádné z jednotek, je tento pozemek předmětem daně z pozemků a poplatníkem daně je vlastník pozemku bez ohledu na to, že je pozemek zastavěn stavbou. Tento poplatník je povinen na zdaňovací období 2014 podat daňové přiznání. Výjimkou je případ, kdy je tento pozemek ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví té obce, na jejímž území se nachází, neboť pak je od daně osvobozen a není povinnost toto osvobození uplatnit v daňovém přiznání.

Změna osoby poplatníka:

Zatímco do roku 2013 byly poplatníky daně za nemovité věci, tvořící jmění podílových fondů či fondů obhospodařovaných penzijní společností, investiční či penzijní společnosti obhospodařující tyto fondy, jsou od 1.1.2014 poplatníky daně přímo tyto fondy, jimž proto vzniká povinnost podat daňové přiznání na rok 2014.

Poplatníkem daně je tedy nově:

- podílový fond

- fond obhospodařovaný penzijní společností

Týká se to samozřejmě pouze nemovitých věcí, tvořících jmění těchto fondů. Za nemovité věci, které jsou ve vlastnictví investičních či penzijních společností, které fondy obhospodařují, jsou poplatníky nadále tyto společnosti.

Změny daně z nemovitostí ve skupině 2

A zde jsou změny ovlivňující výši daně, u nichž nemá poplatník povinnost podat daňové přiznání za rok 2014, podle materiálu Finanční správy ČR:

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, se daň nepatrně zvýší. Proč? Stane se tak v důsledku použití vyššího koeficientu 1,22 při stanovení upravené podlahové plochy pro základ daně ze staveb a jednotek, zohledňujícího existenci tohoto společného pozemku, který již nebude předmětem daně z pozemků.

Finanční správa ČR uvádí, že přepočet daně provede správce daně automatizovanou konverzí, daň vyměří z moci úřední a novou výši daně poplatníkovi sdělí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem. Nedojde-li tedy u poplatníka k jiným změnám, nevzniká mu povinnost podat daňové přiznání na rok 2014 za již dříve přiznané jednotky.

Poplatníkem se nyní stává také (rozšíření okruhu poplatníkův souladu s novým občanským zákoníkem):

- pachtýř

- stavebník u pozemků zatížených právem stavby (tj. ten, v jehož prospěch bylo právo stavby zřízeno)

- svěřenský fond

Protože ale akový subjekt nebude existovat 1.1. 2014, bude existence takového subjektu ovlivňovat daňovou povinnost nejdříve na zdaňovací období 2015.

Změna režimu v případě nezvolení společného zástupce u nemovitých věcí v podílovém spoluvlastnictví – správce daně vyměří spoluvlastníkům daň za jejich spoluvlastnické podíly z moci úřední.

Změny formální, bez dopadu na výši daně

Tyto změny, na které Finanční správa ČR rovněž upozorňuje, vyplývají z nových pojmů občanského zákoníku:

zaprvé jde o změnu názvu daně na daň z nemovitých věcí, která se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek

pak jsou tu změny názvů předmětů daně ze staveb a jednotek:

- zdanitelná stavba, tj. budova nebo vybraná inženýrská stavba,

- jednotka (v daňovém přiznání se uvádí jako byt nebo nebytové jednotky členěné podle využití)

a konečně změny označení a logického uspořádání některých právních důvodů osvobození, zpravidla bez dopadu na trvající, již dříve poskytnutá osvobození.

Úmrtí poplatníka

Finanční správa ČR upozorňuje i na změnu režimu v případech úmrtí poplatníka ve lhůtě pro podání daňového přiznání – daňové přiznání za zemřelého, byl-li povinen jej podat a tuto povinnost nesplnil, podává osoba spravující pozůstalost.


(5. 1. 2014 | redakce2)


Tento článek je součástí speciálu:

Daně a daňové zákony: Zaostřeno na ČR od roku 2014

Zákony ČR jsou bohužel pro mnohé podnikatele i běžné občany nepřehlednou spletí pravidel, ve které je obtížné se vyznat. Řadu novinek přitom...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(521)