O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Usnadní vám práci: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

ČR a SR: Nová silniční spojení i energetická spolupráce

Na svém druhém zasedání se dne 24. dubna 2014 ve Skalici ve Slovenské republice sešly vlády České republiky a Slovenské republiky. Výsledkem jsou nejen obecná prohlášení o spolupráci, ale také konkrétní závěry v oblasti obrany, dopravní infrastruktury nebo energetiky. Podívejme se na ně podrobněji.

Předsedové vlád České republiky a Slovenské republiky Bohuslav Sobotka a Robert Fico zdůraznili, že vztahy mezi oběma státy a jejich občany a občankami jsou nadstandardní a jejich rozvíjení a prohlubování patří mezi trvalé priority obou zemí. Potvrdili zájem pokračovat v nové bilaterální tradici společného jednání vlád, která podle nich dává prostor dalšímu prohlubování vzájemné spolupráce ve prospěch občanů obou zemí, přispívá k posílení stability středoevropského regionu a hledání řešení problémů současného vývoje v Evropě i ve světě.

Evropské a zahraniční záležitosti, obrana

Vlády České republiky a Slovenské republiky budou nadále úzce spolupracovat a koordinovat své postoje v oblasti evropských záležitostí a zahraničních věcí bilaterálně, regionálně, především v rámci Visegrádské skupiny, jakož i multilaterálně, především na půdě Evropské unie, Severoatlantické aliance, Organizace spojených národů, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Rady Evropy.

Česká republika a Slovenská republika sdílejí zájem na efektivním institucionálním uspořádání EU. Vzhledem k významu blížících se voleb do Evropského parlamentu, které budou důležitým mezníkem z hlediska dalšího směřování evropského integračního projektu a ovlivní také diskusi o obsazení klíčových unijních postů, potvrdily vlády České republiky a Slovenské republiky společnou snahu vést s občany dialog o budoucnosti Evropské unie a podpořit zvýšení jejich účasti ve volbách do Evropského parlamentu.

Obě vlády potvrdily, že za hlavní regionální rámec spolupráce považují Visegrádskou skupinu (V4), která je efektivní platformou pro účinnější prosazování konkrétních dlouhodobých zájmů a cílů zemí V4 v regionu i v rámci Evropské unie. Prezentovaly zájem nadále posilovat „značku“ V4, využívat osvědčený formát dialogu „V4 plus“ a tím reagovat na zájem významných partnerů v Evropě a ve světě o tuto formu spolupráce.

Vlády České republiky a Slovenské republiky potvrdily zájem úzce spolupracovat při formování evropských politik. S ohledem na společné dějiny a výchozí pozici vlády potvrdily potřebu koordinovat kroky vedoucí k obnově hospodářského růstu v Evropské unii, s důrazem na respektování potřeb a specifik obou zemí. Česká republika a Slovenská republika budou průběžně spolupracovat v sektorových oblastech, obzvláště v energetice, politice ochrany klimatu a v dopravě.

Vlády České republiky a Slovenské republiky také potvrdily nevyhnutelnost široké politické podpory pro zabezpečení obrany státu, která bude vyjádřena napříč celým politickým spektrem. Zároveň se shodly na tom, že obrana, zvláště v souvislosti se současným vývojem bezpečnostní situace v bezprostředním okolí, si vyžaduje adekvátní zdrojové zabezpečení.

Obě vlády považují za prioritu spolupráce v oblasti obrany společnou angažovanost v projektech, které rozvíjejí vojenské schopnosti, a to jak v bilaterálním, tak i v multilaterálním rámci, včetně součinnosti při zajištění vzdělávání a výcviku.

Vlády potvrdily zájem na prohloubení vzájemné součinnosti v oblasti ochrany vzdušného prostoru. Vlády pověřily ministry obrany, aby připravili do konce roku 2014 návrhy v právní a vojensko-technické oblasti, které umožní realizovat společnou integrovanou česko-slovenskou ochranu vzdušného prostoru. S cílem zabezpečit další rozšiřování spolupráce v oblasti přeshraničních operací vlády pověřily ministry obrany realizovat společné cvičení zaměřené na výcvik pozemního personálu v obsluze a přípravě taktických letadel druhého státu, tzv. „Cross-Servicing“.

Dopravní infrastruktura

Vlády České republiky a Slovenské republiky se dohodly na pokračování vzájemné intenzivní spolupráce v oblasti budování a propojení dopravní infrastruktury obou zemí. Za obzvlášť důležité považují budování spojení, která urychlí dopravu a jsou významná i z hlediska mezinárodní zbožové přepravy. Obě vlády se shodly na koordinovaném postupu při realizaci společných přeshraničních projektů.

Za společnou prioritu v tomto směru byla označena výstavba nových silničních spojení R6/R49 mezi slovenskou D1 u Púchova a českou D1 u Hulína a napojení slovenské D3 na vybudovanou českou S11 v úseku R5 – Svrčinovec – státní hranice ČR/SR.

Obě strany hodlají podporovat obnovu už existujících silničních spojení, rozvoj železniční přeshraniční osobní dopravy a výstavbu nových cyklistických a turistických propojení financovaných především z fondu přeshraniční spolupráce České republiky a Slovenské republiky. Obě země budou také nadále s ohledem na společné zájmy koordinovat svůj postup a priority financování v operačních programech EU v oblasti dopravy.

Spolupráce v oblasti energetiky

Vlády České republiky a Slovenské republiky se shodly, že připravovaný klimatický a energetický rámec na období mezi lety 2020 a 2030 musí být založený na vyváženém přístupu k cílům bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a udržitelnosti.

Obě vlády zastávají názor, že pro potřebné nasměrování vývoje v sektoru energetiky a dosáhnutí klimatických cílů je nejvhodnější jediný cíl pro redukci emisí skleníkových plynů. Tento cíl podle nich musí být stanoven na realistickém základě v kontextu mezinárodního vývoje a být podložen analýzami dopadů na jednotlivé členské státy, aby neohrožoval konkurenceschopnost průmyslu. Důležitou podmínkou z pohledu obou zemí je spravedlivé sdílení nákladů mezi členskými zeměmi EU a nastavení opatření na ochranu energeticky náročného průmyslu.

Vlády České republiky a Slovenské republiky se shodly, že jaderná energetika sehraje při dosažení klimatických cílů velmi důležitou roli a i v této souvislosti vyzdvihují potřebu technologicky neutrálního přístupu v opatřeních na podporu dekarbonizace energetiky. Vlády zdůraznily, že žádné zdroje při výběru složek energetického mixu, a tedy ani jaderné, by neměly být diskriminovány. V otázkách jaderné bezpečnosti a výběru energetického mixu musí být plně respektován princip národní suverenity. Za důležité považují prosazování tohoto principu při jednáních o strategických dokumentech Evropské unie.

Zároveň obě země vyjadřují plnou podporu dokončení liberalizace a integrace energetických trhů v EU, úplné implementaci stávající legislativy a odstraňování tržních distorzí. Integrace trhů musí být doplněna odpovídajícím rozvojem infrastruktury, která zároveň povede k diverzifikaci zdrojů a posílí energetickou bezpečnost.

Finanční inspirace

Vlády České republiky a Slovenské republiky vidí jako důležitou rovněž spolupráci a vzájemnou výměnu zkušeností a dobrých praktik efektivní nástroj konsolidace veřejných financí. Vlády České republiky a Slovenské republiky se proto dohodly na bilaterální spolupráci ministerstev financí obou zemí a na výměně zkušeností v daňové oblasti, a to s cílem zlepšit výběr daní a předcházet daňovým únikům.

Opatření, která zavedla Slovenská republika v rámci boje proti daňovým podvodům, jsou prý pro českou vládu inspirativní a vytvářejí předpoklad pro bližší spolupráci v této oblasti. Zároveň Slovenská republika projevila zájem o poznatky a zkušenosti České republiky, které by mohly být přínosem při tvorbě slovenské daňové legislativy.

Předsedové vlád potvrdili, že se vlády České republiky a Slovenské republiky sejdou v roce 2015 na dalším společném zasedání v České republice.


(25. 4. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(1033)