O nás     Inzerce     KontaktVěrohodné informace z byznysu již od roku 2013
Hledat
Nepřehlédněte: Slovník ekonomických pojmů
Plánovací kalendář 2024
Zkušenosti podnikatelů v ČR
Usnadní vám práci: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024
Hlavní rubriky: Ekonomika, Podnikání, Investice, Reality, Lidé, Peníze, Technologie, Zkušenosti, Speciály

Slovník ekonomických pojmů
Praktické informace pro firmy

Boj proti korupci v EU: V průšvihu jsou všechny země

Evropská komise představila první zprávu o boji proti korupci v EU, a to včetně opatření, která by ji měla zmírnit. Korupce podle ní představuje pro Evropu stále palčivý problém, který postihuje všechny členské státy Unie a stojí evropské hospodářství okolo 120 miliard eur ročně. Členské státy rsice ealizovaly v posledních letech mnoho iniciativ, ale ty přinesly nerovnoměrné výsledky.

Foto: EU
Foto: EU
Zpráva o boji proti korupci popisuje stav v každém členském státě: jaká protikorupční opatření jsou zavedena, která z nich se osvědčila, co by se dalo vylepšit a jakým způsobem. Kapitoly o jednotlivých zemích jsou v angličtině a v národních jazycích k dispozici na této internetové stránce.

Ze zprávy je patrné, že jak charakter či rozsah korupce, tak i účinnost přijatých protikorupčních opatření se v jednotlivých členských státech liší. Zpráva rovněž dokládá, že problematika korupce si zasluhuje více pozornosti ve všech členských státech.

To dokreslují výsledky dnes zveřejněného průzkumu Eurobarometr, který zjišťoval postoj Evropanů vůči korupci. Z průzkumu vyplývá, že tři čtvrtiny (76 %) Evropanů si myslí, že korupce je rozšířená, a více než polovina (56 %) zastává názor, že míra korupce v jejich zemi za poslední tři roky vzrostla. Každý dvanáctý Evropan (8 %) tvrdí, že se v uplynulém roce s případem korupce buď sám setkal, nebo byl jejím svědkem. Výsledky Eurobarometru jsou k dispozici zde.

„Korupce podrývá důvěru občanů v demokratické instituce a právní stát, poškozuje evropské hospodářství a obírá státy o tolik potřebné daňové příjmy. V posledních letech toho členské státy v oblasti potírání korupce učinily mnoho, avšak dnešní zpráva dokládá, že to není zdaleka dostačující. Zpráva naznačuje další možnosti v dané oblasti a já se těším na spolupráci s členskými státy při jejich naplňování,“ prohlásila Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci.

Boj s korupcí v České republice

Strategický rámec pro boj s korupcí v České republice se podle EK v průběhu posledního desetiletí stále vyvíjí. Přetrvávají však problémy spojené se zadáváním veřejných zakázek a zneužíváním veřejných prostředků. Snahy o zavedení právní úpravy týkající se střetu zájmů ve státní službě byly zatím bezúspěšné.

V dnešní zprávě Evropská komise navrhuje, aby k zavedení takové právní úpravy došlo a aby se věnovala rovněž náboru pracovníků na základě zásluh a zárukám bránícím svévolnému propuštění. Komise rovněž navrhuje, aby byly v rámci výročních finančních zpráv zveřejňovány informace o výdajích a darech v rámci volebních kampaní a aby byla zavedena objektivní kritéria pro jmenování a odvolání nejvyšších představitelů státního zastupitelství. Dále by měly být zavedeny záruky bránící politickému ovlivňování vyšetřování.

Veřejnost korupci vnímá

Vedle analýzy situace v jednotlivých členských státech EU představila Evropská komise také dva rozsáhlé průzkumy veřejného mínění. Více než tři čtvrtiny evropských občanů a celých 95 % Čechů souhlasí s tvrzením, že korupce je v jejich zemi rozšířená. 8 % Čechů uvádí, že byli v minulém roce požádáni o úplatek nebo se od nich úplatek očekával, což je dvojnásobek evropského průměru. 71 % českých podniků – nejvyšší podíl v EU – uvádí, že korupce představuje hlavní překážku pro podnikání.

Řešení korupce

Jak už bylo zmíněno, korupce ovlivňuje všechny členské státy, a to mnoha různými způsoby. Jak s ní bojovat? Jaké trendy v ní lze pozorovat?

1. Kontrolní mechanismy

 • Využívání preventivních politik (např. etická pravidla, opatření pro zvyšování povědomí, snadný přístup k informacím ve veřejném zájmu). Mezi členskými státy existuje značný rozdíl, pokud jde o prevenci korupce. Některým zemím účinná prevence pomohla vybudovat pověst zemí s nízkou korupcí, jiné země prováděly preventivní politiky nerovnoměrně a s omezenými výsledky.
 • Externí a interní kontrolní mechanismy. V mnoha členských státech je interní kontrola postupů uvnitř orgánů veřejné moci (zejména na místní úrovni) slabá a nekoordinovaná.
 • Střety zájmů. Pravidla upravující oblast střetu zájmů se v rámci EU různí a způsoby, kterými se ověřují prohlášení o střetu zájmů, jsou často nedostačující. Postihy za porušení těchto pravidel jsou zřídkakdy uplatňovány a jsou často mírné.

2. Stíhání a trestání

 • Normy trestního práva definující korupci jako trestný čin jsou z valné části zavedeny a jsou v souladu s normami Rady Evropy, OSN a právními předpisy EU. Přesto však bylo rámcové rozhodnutí 2003/568/SVV o boji proti korupci v soukromém sektoru provedeno členskými státy ve vnitrostátním právu nerovnoměrným způsobem.
 • Účinnost prosazování práva a trestního stíhání se při vyšetřování korupce napříč EU značně liší. V některých členských státech lze pozorovat mimořádné výsledky. V některých jiných členských státech je úspěšné trestní stíhání výjimkou nebo jsou vyšetřování zdlouhavá.
 • Srovnávání a hodnocení je obtížné, neboť komplexní statistiky trestné činnosti v oblasti korupce ve většině členských států neexistují. V některých členských státech brání prošetření případů korupce procesní pravidla, mimo jiné pravidla pro zbavení imunity politiků.

3. Politický rozměr

 • Politická odpovědnost. Bezúhonnost v politice zůstává podle EK problémem mnoha členských států. Například u politických stran nebo volených shromáždění na ústřední nebo na místní úrovni často chybí kodexy chování, případně nejsou dostatečně účinné.
 • Financování politických stran. Ačkoli řada členských států zavedla přísnější pravidla pro financování politických stran, v této oblasti stále přetrvávají značné nedostatky. Málokdy jsou v EU uloženy odrazující sankce za nezákonné financování politických stran.

4. Rizikové oblasti

 • V rámci členských států je riziko korupce obvykle vyšší na regionální a místní úrovni, kde se obecně zásady brzd a protivah a interní kontroly promítají v menší míře než na ústřední úrovni.
 • V řadě členských států patří mezi oblasti ohrožené korupcí budování infrastruktury, rozvoj měst a rovněž zdravotnictví.
 • Vyskytují se některé nedostatky u dohledu nad státními podniky, což způsobuje jejich větší zranitelnost z hlediska korupce.
 • Drobná korupce zůstává rozšířeným problémem pouze v několika členských státech.

Veřejné zakázky: oblast ohrožená korupcí

Zpráva věnuje zvláštní kapitolu zadávání veřejných zakázek. Jde o velice důležitou oblast pro hospodářství EU, neboť veřejné subjekty vynakládají na zboží, stavební práce a služby každoročně přibližně jednu pětinu hrubého domácího produktu EU. Jedná se současně o oblast náchylnou ke korupci.

Zpráva vyzývá k dalšímu posílení norem pro bezúhonnost v oblasti zadávání veřejných zakázek a navrhuje, jakým způsobem lze v řadě členských států zdokonalit kontrolní mechanismy. Podrobné informace a konkrétní body, kterým je doporučeno věnovat pozornost, lze najít v kapitolách o jednotlivých zemích.


(6. 2. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2013-2024 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(699)