Kontrolní hlášení DPH od roku 2016: Zákon, postup podáníKontrolní hlášení DPH je zásadní novinkou pro podnikatele pro rok 2016. Týká se všech právnických a fyzických osob, které podávají daňové přiznání k DPH. Přitom ovšem právnické osoby musejí podávat kontrolní hlášení měsíčně, a to i tehdy, jsou li jinak povinny podávat přiznání k DPH čtvrtletně. Sankce za jakoukoli chybu byly nastaveny tak, že pro řadu firem mohou být doslova likvidační.

Podívejme se přímo do zákona tak, jak je zveřejněn na stránkách Financnisprava.cz v aktuálně platném znění. Zde jsou paragrafy, které se týkají právě kontrolního hlášení:

§ 101c

Povinnost podat kontrolní hlášení

(1) Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud

a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem

uskutečnění tohoto plnění,

b) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem

uskutečnění tohoto plnění,

c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato

1. přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5,

2. uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na

odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo

3. investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

(2) Kontrolní hlášení za společnost podává určený společník, který podává daňové

přiznání za společnost.

§ 101d

Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení

(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu

daně.

(2) Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny

zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem

umožňujícím dálkový přístup.

(3) Pokud je kontrolní hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující

dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě

pro podání kontrolního hlášení.

§ 101e

Lhůty pro podání kontrolního hlášení

(1) Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to

do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

(2) Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání

daňového přiznání.

(3) Lhůty podle odstavců 1 a 2 nelze prodloužit.

§ 101f

Opravné a následné kontrolní hlášení

(1) Před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení může plátce nahradit kontrolní

hlášení, které již podal, opravným kontrolním hlášením; k předchozímu kontrolnímu hlášení

se nepřihlíží.

(2) Zjistí-li plátce po uplynutí lhůty k podání kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním

hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do 5 pracovních dnů ode dne zjištění

nesprávných nebo neúplných údajů podat následné kontrolní hlášení, ve kterém tyto

nedostatky napraví.

(3) Pro následné kontrolní hlášení se použijí obdobně ustanovení o kontrolním hlášení,

nestanoví-li zákon jinak.

§ 101g

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce

k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy.

(2) Správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří

a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo

doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil.

(3) Plátce je povinen do 5 dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 nesprávné nebo

neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím

následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno,

odstavec 1 se nepoužije.

(4) Správce daně doručuje výzvu související s kontrolním hlášením elektronicky, a to

prostřednictvím

a) datové schránky, nebo

b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li

plátce zpřístupněnu datovou schránku.

(5) Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu,

se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

(6) V případě, že plátce, který nemá zpřístupněnu datovou schránku, správci daně dosud

nesdělil elektronickou adresu, odstavec 4 se nepoužije.

§ 101h

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením

(1) Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost

uhradit pokutu ve výši

a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,

b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,

c) 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů

uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

d) 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

(2) Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně

k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje anebo

nepotvrdí údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

(3) Správce daně uloží kromě pokuty podle odstavce 1 nebo 2 tomu, kdo nesplněním

povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní, pokutu

do 500 000 Kč.

(4) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 1 rozhodne správce daně platebním

výměrem a současně ji předepíše do evidence daní.

(5) Pokuta podle odstavců 1 až 3 je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí

o pokutě.

(6) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 2 a 3 dbá správce daně, aby pokuta nebyla

v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní.

Při tom přihlédne zejména k míře součinnosti ze strany plátce.

§ 101i

Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením

(1) Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne,

ve kterém došlo k porušení povinnosti.

(2) Plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením lze vyžadovat do uplynutí

lhůty pro stanovení daně.

Podání kontrolního hlášení

Zásadní informace o způsobu podání kontrolního hlášení zazněly už výše. Lze jej podat pouze elektronicky, do lhůty, ve které se měsíčně podává přiznání k DPH.

Podrobné pokyny k podání a také orientační formulář (orientační proto, že, jak už bylo zmíněno, se přiznání podává alektronicky, a to v definované struktuře) najdete zde na stránkách Financnisprava.cz. V okamžiku psaní tohoto textu jde ještě o předběžné verze, lze ale předpokládat, že se na stejném odkazu objeví i verze finální.

Likvidační pokuty

Všimněte si především pevně stanovených pokut, u těch proměnných by měl finanční úřad zajistit, "aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní". Ale "30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení" v praxi pravděpodobně může znamenat, že pokud odpovědná osoba v malé firmě bude na trochu delší dovolené, zřejmě promešká lhůtu a dočká se pokuty. A to patrně i přesto, že kontrolní hlášení podala - a je v pořádku (nedojde ovšem k "potvrzení údajů"). Pokud finanční úřad vyzve k potvrzení několika kontrolních hlášení současně, což zatím na základě dostupných informací nelze vyloučit, pokuta se zřejmě bude násobit. Pro malou firmu tak může jít doslova o likvidační nástroj.


(7. 10. 2015 | redakce2)


Předcházející článek: <<< Plánovací kalendář pro rok 2016 zdarma ke stažení <<<
Následující článek: >>> Kontrolní hlášení DPH: Co byste určitě měli vědět >>>

Tento článek je součástí speciálu:

Rok 2016 v byznysu: Plánovací kalendář, EET a další...


2016

Zdá se vám, že mluvit právě teď o roce následujícím, tedy o roce 2016, je ještě příliš brzy? Nenechte se mýlit! V byznysu se chystá několik naprosto zásadních novinek, na které je vhodné se začít postupně připravovat. Jde především o souhrnné kontrolní hlášení k DPH a o elektronickou evidenci tržeb, ale nejen o ně. A i kdybyste přece jen chtěli přípravu ještě o několik týdnů odložit, můžete si u nás alespoň zdarma stáhnout plánovací kalendář pro rok 2016.


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<

Nepřehlédněte nové odborné speciály

Reality v ČR, Zabezpečení dat, Formuláře - podnikáníČlánky čtenářů

Autobusové nádraží Zličín – kde je c...


Můžete jet soukromě, nebo třeba služebně, každopádně když cestujete z Prahy na západ, jihozápad nebo severozápad, pojedete možná z autobusového nádraží Zličín. Pokud...

Jak vypnout zprávy webů v prohlížeči


Rozmohl se nám tady takový nešvar - lecjaký zpravodajský web teď v prohlížeči stále dokola otravuje s tím, abyste si zapnuli jeho zprávy do prohlížeče. A vy musíte s...

Komentáře čtenářů

Přiruční zavazadla Ryanair
Už dříve vznikla u nás diskuse na Facebooku, jaký je rozdíl v politice kabinových zavazadel Wizz Air a R...>>
Děkuji
To byl nepříjemný překlep, opraveno. V obou případech jde o předpověď do roku 2020. Děkujeme za upozorně...>>
Konkrétněji, prosím
My ale nikde nepíšeme, že jinde se to neděje. Pokud máte informace o konkrétních větších výpadcích, ocen...>>

©2013-2019 OnBusiness.cz, ISSN 2336-1999 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu OnBusiness.cz a ochrana soukromí | pg(2083)